Vizyon

Kadir Has Üniversitesi, insanlığın karşılaştığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara evrensel insani değerleri temel alan bir yaklaşımla sürdürülebilir çözümler üretebilen, uzmanlık alanlarında bireysel ve profesyonel yetkinlikler ile donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi ve yüksek etkili araştırma çıktılarına sahip, toplumsal sorunlar karşısında insan odaklı ve yenilikçi çözümler üreten, ürettiği bilgiyi topluma her boyutta aktarabilen, dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmayı hedefler.

Misyon

Kadir Has Üniversitesi’nin misyonu;

  • Temel insani ve evrensel değerler ile bezenmiş, çağın gerektirdiği bireysel ve profesyonel yetkinliklerle donatılmış, insanlığın karşılaşacağı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretebilecek nitelikte öğrencileri araştırma odaklı bir yaklaşımla yetiştirmek;
  • Akademik kadro ve öğrencilerimiz için eğitim ve araştırma altyapısını en yüksek standartlarda sağlayarak, uluslararası nitelikte yüksek etki sahibi araştırma çıktıları üretmek;
  • Üretilen tüm bilgi ve kaynakların ülkemiz ve dünya için faydalı olmasını sağlayacak toplumsal projeleri tüm paydaşlarımızla birlikte her boyutta hayata geçirmek;
  • Öğrencilerine, çalışanlarına ve topluma sunduğu tüm hizmetlerde sürekli iyileşmeyi esas alan bir kurumsal bir yapı geliştirmek;
  • Stratejik hedeflerimizi besleyecek, finansal sürdürülebilirliği sağlayacak bir mali yapı oluşturmaktır.

Değerler

Eğitim

Üniversitemizin eğitim felsefesi, temel insani ve evrensel değerlere sahip, bağımsız düşünebilen ve düşündüğünü ifade edebilen, farklı dünya görüşlerini tanıyan, değişime ayak uydurabilen, sorgulayıcı, liderlik ve takım çalışması becerileri gelişmiş, sosyal sorumluluk bilincine sahip ve uzmanlık alanlarının gerektirdiği yetkinlikleri araştırma ve uygulama odaklı disiplinlerarası bir yaklaşım ile edinen öğrenciler yetiştiren Yeni Eğitim Modeli’ne dayanır.

Araştırma

Üniversitemiz, akademik özgürlük, akademik etik ve dürüstlük, disiplinlerarası çalışma, takım çalışması, yenilikçilik, yaratıcılık, girişimcilik ve üniversite-sektör işbirliği ile toplumsal fayda değerlerini temel alan, bu temel değerlerle beslenecek şekilde tüm düzeylerdeki öğrenci ve akademisyenlerin birlikte ve etkin biçimde çalışabileceği bir ekosistemin kurulduğu bir araştırma kültürünü benimser.

Topluma Hizmet

Üniversitemiz, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlar karşısında, toplumla etkileşim içinde ürettiği bilgi birikimi, yetiştirdiği insan kaynağı ve geliştirdiği yenilikçi projeler temelinde, toplumsal fayda, erişilebilirlik, sosyal sorumluluk ve farkındalık değerlerini esas alan bir topluma hizmet yaklaşımına sahiptir.

Kurumsal Yapı & Mali Sürdürülebilirlik

Üniversitemiz tüm yönetsel süreçlerde katılımcı, kapsayıcı, fırsat eşitliğini esas alan, sunduğu tüm hizmetlerde sürekli iyileştirme ve paydaş memnuniyetini benimseyen, mali sürdürülebilirlik yaklaşımıyla kaynak geliştiren ve öz kaynaklarını stratejik hedefleri doğrultusunda kullanan, dinamik bir kurumsal yapıyı benimser.