Kadir Has Üniversitesi’nde farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır. Kurumun herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri, öğrencisi, davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan hiçbir ayrımcılık ve/veya taciz hoş görülemez.

Üniversite, çalışanları ve öğrencilerinin bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır. Söz konusu davranışlar;

  • Karşı tarafça onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,
  • Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,
  • Çalışanın veya öğrencinin istihdam durumu, terfi potansiyeli, maaş durumu veya notları ile cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantıyı ima eden, ilişkilendiren veya mantıken böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,
  • Eğitim amaçlı faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzere, işyerinde, ırk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik veya ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemek,
  • Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar,
  • Farklı bölümlerden olsalar dahi, Kadir Has Üniversitesi eğitim kadrosundan herhangi bir eğitimcinin herhangi bir öğrenciyle, öğretmen-öğrenci ve/veya idareci-çalışan ilişkisinin dışına çıkan ve söz konusu çalışanın veya öğrencinin diğerlerine kıyasla kayırılması sonucuna yol açan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki içerisinde olması, böyle bir ilişkiye teşebbüs etmesi, bu konudaki niyetini belli etmesi veya bu şekilde yorumlanabilecek davranışlarda bulunması,
  • Sözlü saldırılar,
  • Mobbing (bezdirme): Bir bireyden ziyade, bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suiistimaller.

Misilleme

Hiçbir çalışan, öğrenci, iş başvurusunda bulunan kişi ya da herhangi bir kişi, iyi niyetle yapılması kaydıyla, bir cinsel taciz meselesi ile ilgili danışmanlık alması, cinsel taciz şikayetinden bulunması ya da bir cinsel tacizle ilgili bir soruşturmada tanık veya panel üyesi olarak vazife alması sebebiyle kısıtlama, müdahale, zorlama ya da misilleme gibi davranışlara maruz bırakılamaz. Misilleme hareketleri Üniversite taciz politikasının ihlali sayılır ve buna uygun biçimde işlem yapılır.

Kötü Niyetli ve Yersiz Suçlamalar

Suçlamalarının kötü niyetli ve yanlış olduğu ortaya çıkan kişi, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturmaya /soruşturma açılmasına maruz kalır.