Günümüzde toplumun her alanında yaşanan hızlı değişim yükseköğretimin yerleşik tanımlarını sorgulamayı ve dönüştürmeyi de gerektiriyor. Bilgiye ulaşmanın her geçen gün daha da kolaylaştığı, toplumsal ihtiyaçların sürekli dönüşüme uğradığı ve yakın gelecekte hangi mesleklerin var olacağını dahi öngöremediğimiz bugün, üniversite, bilimsel araştırma, eğitim ve topluma hizmet faaliyetleriyle bu hızlı değişim sürecine ayak uydurmakla kalmayıp, ona öncülük etmek zorunda. Bunu başarmak ise ancak üniversitenin tüm ekonomik ve politik güçlerden bağımsız olması, aklın özgürce dolaştığı ve fikirlerin fikirler ile çatıştığı yer olarak yaşanması ve korunması ile mümkün. 

Temellerini bu felsefe üzerine kuran bir üniversite olarak, dünyadaki değişim sürecine aktif katkıda bulunmayı; ülkemizin eğitimine, gelişimine ve ilerlemesine, yenilikçi, demokratik düşünce ve eylemin önünü açan araştırmalarla ve evrensel değerde akademik çalışmalarla yön vermeyi amaçlıyoruz. Dünyanın ileri gelen üniversiteleri arasında yerimizi almak ve çağdaş bir eğitim, araştırma ve akademik özgürlük ortamı sağlamak için, 

 • yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve güçlü kuramsal temellere ve özgün veriye dayanan özgür ve yaratıcı çözümlerin ve yenilikçi anlayışların filizlenmesini tetikleyen, her türlü dogmadan uzak, bilimsel kuşkuculuk ve eleştirel düşünceye dayalı bir araştırma kültürü oluşturmayı; 
 • öğrenmeyi öğretmeye odaklanan, heyecanını araştırmadan alan, merakı beslemeyi önemseyen, yaşam boyu öğrenme bilincini yeşerten, yenilikçi ve çağdaş bir eğitim anlayışı kurmayı; 
 • öğrencilerimize, özgür düşünebilen, sorgulayabilen ve yaşadıkları toplumu ve dünyayı anlayıp onun içinde kendi yerini kurabilen; 
 • fikirlerinin, karar ve davranışlarının kendi yaşamlarının ötesindeki sonuçlarını öngörebilen ve bu sorumluluklarla hareket eden; 
 • özgüven sahibi, doğayı ve ekolojik bir krizle karşı karşıya olan dünya üzerinde bir arada yaşadığımız tüm canlıların haklarını takdir eden, 
 • farklılık ve çoğulculuğa açık fikirlilikle yaklaşan, ve 
 • sivil katılım yoluyla toplumun gelişiminde aktif rol oynayabilecek 
 • toplumsal bireyler haline gelebilmenin düşünsel altyapısını sunmayı; 
 • fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkeleriyle, en yetkin öğrencilerin ve akademisyenlerin bünyemizde gelişmesini sağlamak üzere akademik personelimiz ve öğrencilerimizin huzur ve refahını her daim desteklemeyi; 
 • kamu yararı, erişilebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sosyal sorumluluk ve farkındalık değerlerini esas alan topluma, ileriki nesillere ve gezegenimize karşı yükümlülük anlayışını tüm faaliyetlerimizin temeli olarak korumayı; 
 • bilim insanlarının ve öğrencilerin sadece bilimsel başarı ve liyakat normlarına bağlı olarak değerlendirildiği; yaş, sınıf, cinsiyet ve cinsel yönelim, etnik köken, ırk ve dini inançlara yönelik ayrımcılığın sıfır toleransla karşılandığı; tüm çalışanların ve öğrencilerin ifade ve hareket özgürlüklerinin ve üniversitenin tarihinden doğan demokratik yapısının daima titizlikle korunduğu bir çalışma ve yaşam ortamını sürekli kılmayı hedefliyoruz. 

Kadir Has Üniversitesi olarak bilimsel araştırma, eğitim ve topluma hizmet faaliyetlerinin her alanında; öğrencilerimiz, akademik ve idari kadrolarımızla birlikte, akademik özgürlük ve liyakat ilkelerine sıkı sıkıya bağlılığımızı tartışmasız kabul ve taahhüt ediyoruz. Bilimsel gelişme ve eleştirel düşüncenin yuvası olan çağdaş üniversitenin kuruluş misyonları olarak tanımlanan araştırma ve eğitimin birlikteliği, eğitimin özgürlüğü ve akademinin özerkliği, üniversitemizin akademik özgürlük anlayışının da temellerini oluşturuyor. 

Bu anlayışa göre, akademik özgürlük, 

 • tüm öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve paydaşların araştırma konularını ve yöntemlerini siyasi, ticari, dini herhangi bir saike dayandırmadan ya da herhangi bir dogmanın koşullandırmasına bağlı olmadan özgürce belirleme, yürütme, ifade etme ve toplumla paylaşma hakkına sahip olduğu; 
 • üniversitenin tüm mensuplarının eşit haklara sahip olarak değerlendirildiği; 
 • öğrencilerin eğitim yöntemlerinin ve faaliyetlerinin tasarımına etkin biçimde katıldığı, ve hiçbir hiyerarşi olmaksızın tüm öğrencilerin soru, yorum ve önerilerine açıklıkla yaklaşılan, potansiyel akademik katkılarından heyecan duyulan, 
 • bilgi ve bilime erişmek isteyen herkese açık, bireyler arası iletişimin gücüyle gelişen, 
 • kararların demokratik yöntemlerde seçilmiş kurul ve yöneticiler tarafından alındığı, 
 • bilimsel kuşkunun önüne hiçbir engelin konulmadığı 

bir yer olan üniversitenin temel taşıdır. 

Kuruluş tarihinden bu yana bu temel ilkeyi korumuş, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde, akademik özgürlük ve bilimsel özerklik ideallerine sıkı sıkıya bağlı kalmış bir kurum olarak, düşüncenin koşulsuz özgürlüğüne, bilimsel üretimin yalnızca kendi kurallarına göre değerlendirilebileceğine ve bilimin hakikati aramak dışında hiçbir gayesinin olamayacağı ilkesine sahip çıkıyoruz.

“Farklıyız ama eşitiz!” – Kadir Has Üniversitesi dil, din, ırk, renk, yaş, vatandaşlık durumu, etnik köken, engellilik durumu, cinsiyet, cinsel yönelim, medenî durum, hamilelik, sosyal statü, eğitim durumu ve siyasi görüşe bağlı doğrudan ve dolaylı her türlü ayrımcılığı reddeder. Zira bilim ancak ayrımcılıktan uzak bir ortamda gelişebilir ve Üniversitemiz seçkin bir yükseköğrenim kurumu olmayı sürdürme hedefine ancak çoğulcu, adil, açık görüşlü ve herkesin farklılıklarıyla eşit olabildiği bir ortamın sağlanmasıyla ulaşabileceğinin bilincindedir.

Üniversitemizde, yukarıda belirtilenler başta olmak üzere, hukuken ve evrensel ilkelerle korunan her türlü farklı statüye bağlı ayrımcılık ile ayrımcılığa dayanan her türlü taciz, yıldırma ve zorbalık eyleminin kabul edilemez ve görmezden gelinemez olarak değerlendirdiğimizi; öğrencilerimiz, müstakbel öğrencilerimiz, çalışanlarımız, Üniversitemiz’in hizmet aldığı üçüncü kişiler ve ziyaretçilerimiz dâhil tüm paydaşlarımıza saygı ile duyururuz.

Bu kapsamda; tüm paydaşları için ayrımcılıktan uzak, eşitliği esas alan, farklılıklara saygı duyan ve kapsayıcı bir akademik ve sosyal çalışma ortamı sağlamak için tüm yasal düzenlemelere bağlı olduğumuzu ve elimizden gelen en üstün çabayı gösterdiğimizi taahhüt ederiz.

Eğer Üniversitemiz’de bir ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyorsanız, sizi dinlemeye hazırız! Lütfen bu yöndeki düşünce, talep ve şikayetlerinizi, Üniversitemiz’in Eşitlik Komisyonuna ([email protected]) iletiniz.

Bu tür eylemlerin tanımları ve yaptırımları ile Üniversitemiz mevzuatı hakkında bkz.: Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Politikası

“Yanındayız ve seni dinlemeye hazırız!” – Üniversitemiz’de, cinsel taciz, cinsel saldırı veya Üniversitemiz’in herhangi bir mensubunu rahatsız edecek şekilde takip etme, fiziksel veya sözlü şiddet dâhil cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılık içeren tüm eylem ve davranışlar yasaktır. Kadir Has Üniversitesi, kişilerin rızalarına dayalı olmayan bu türdeki her türlü davranış ve eylemin, onları fiziksel ve/veya psikolojik olarak olumsuz etkileyebileceğini bilir ve Üniversitemiz camiasında bu tür eylemlerin hiçbir koşulda hoş görülmeyeceğini, bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında disiplin soruşturması ve cezai soruşturma yapılacağını, bu tür davranış ve eylemlerin mağdurlarına her türlü desteği vereceğini bu tür eylemlere karşı ulusal mevzuat ile uluslararası genel kabul görmüş tüm ilkeleri ve düzenlemeleri uygulayacağını açıkça beyan eder. 

Cinsel taciz ve cinsel saldırıya dayalı tüm şiddet ve ayrımcılık içeren eylem ve davranışların suç teşkil edebileceğini ve bu tür eylemlerin, kurbanlarında yarattığı fiziksel ve/veya psikolojik etkilerinin dışında, Üniversitemiz’in akademik ve sosyal ortamını bozucu nitelikte olduğunu öğrencilerimiz, müstakbel öğrencilerimiz, çalışanlarımız, Üniversitemiz’in hizmet aldığı üçüncü kişiler ve ziyaretçilerimiz dâhil tüm paydaşlarımıza saygı ile duyururuz. 

Üniversitemiz’de bu tür bir eylem veya davranışın mağduru olduğunu düşünen tüm mensuplarımızı dinlemeye ve yardımcı olmaya hazırız. Bu tür bir eylem veya davranışı gerçekleştiren kim olursa olsun; kurumsal yapı içerisindeki her türlü hiyerarşik, sosyal ve maddi baskıdan uzak bir şekilde, sizi dinlemeye hazır olduğumuzu, sürece ilişkin psikolojik destek dâhil her türlü desteği sağlayacağımızı ve kişisel verileriniz ile kimliğinizin korunacağını taahhüt ederiz. 

Cinsel taciz ve cinsel saldırı ile Üniversitemiz’in herhangi bir mensubu tarafından rahatsız edecek şekilde takip edilme, izlenme ve aile içi şiddet dâhil cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyorsanız, hemen bize ulaşın! 

Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıyı Önleme Birimi (CİTÖB) 

[email protected] 

Üniversitemiz, karşılıklı rızaya dayalı olsa dahi, aralarında doğası gereği hiyerarşik çatışma bulunan mensuplarının (öğrenci, öğretim üyesi, çalışan, vb.), etik açıdan muhtemel çıkar çatışması ve hiyerarşik ilişkiyi kötüye kullanma gibi olası olumsuzluklara yol açabileceği kaygısıyla geliştirecekleri her türden yakın ilişkiyi uygun görmemekte ve onaylamamaktadır. Her koşulda bu türden ilişkilerin, rızaya dayalı dahi olsa, birim amirlerine bildirilmesi gereklidir. 

Bu tür eylemlerin tanımları ve yaptırımları ile Üniversitemiz mevzuatı hakkında bkz.: 

“Başarımızın ilk anahtarı, kendimize ve topluma karşı dürüstlüğümüzdür.” – Kadir Has Üniversitesi camiası akademik dürüstlüğün akademik çalışma, araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin mutlak şartı olduğunu kabul eder ve Üniversitemiz çatısı altındaki tüm akademik çalışma, araştırma ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini, sürecin her anında tüm akademik dürüstlük kurallarına/ilkelerine uygun olarak yürüteceklerini taahhüt eder. 

Kadir Has Üniversitesi olarak; eşitlikçi, özgürlükçü, bilimsel şüphe temelli, açık görüşlü ve liyakate dayalı bir bilim ve eğitim ortamını sağlamak için akademik dürüstlüğün vazgeçilmezliğini biliyoruz. Akademik iş birliği ve adil bilimsel rekabet temelli bir üniversite kültürünün; eğitim ve öğretim, araştırma, akademik çalışma ve üniversitenin yönetiminde başarının temeli olduğuna ve akademik dürüstlük dışı eylemleri önlemede önem taşıdığına inanıyoruz. 

Bu nedenle, Üniversitemiz’de akademik dürüstlük ve etik dışı; kopya, aşırma (intihal), üçüncü kişilerce üretilmiş ödev, proje, vb. değerlendirme çalışmalarının sunulması ve tespit edildiği halde kabulü, hiyerarşik konum veya herhangi bir menfaate, cezalandırmaya dayalı akademik emek sömürüsü, araştırma verilerinin çarpıtılması, uydurulması, akademik sabotaj ve her türlü bilimsel etik kuralına aykırı eylem ve davranışlara karşı sıfır tolerans politikasını benimsediğimizi; bu tür eylem ve davranışların; disiplin boyutuyla ve hukuken ceza ve yaptırım gerektirmesi halinde, gerekli her türlü hukuki adımı atacağımızı; herhangi bir açık hukuki yaptırım olmasa dahi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi taahhüt ve ilan ederiz. 

Tüm öğrencilerimiz ve müstakbel öğrencilerimiz ile tüm akademik ve idari personelimiz başta tüm üyelerimizin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde; akademik araştırmalarında konunun belirlenmesi aşamasından, araştırma verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi ile yazım aşamasına geçen süreçte uluslararası kabul görmüş akademik dürüstlük kurallarına uymaları; uygunluğundan şüphe etmeleri halinde, ilgili birimlerden destek ve yardım talep etmeleri istisnasız şekilde beklenir. 

Eğer akademik dürüstlük kuralları veya etik kurallar hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa veya şüpheye düşmüş ve desteğe ihtiyacınız söz konusu ise, bizimle (Akademik Etik Komisyonu: [email protected]) iletişime geçiniz; sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

Benimsediğimiz akademik dürüstlük kuralları ve etik kurallar hakkında ayrıntılı bilgi ile konuyla ilgili Üniversitemiz mevzuatı hakkında bkz.: