Staff Project Name Faculty Department Fund Establishment Start Date End Date
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKAL E-COST-GRANT-CA19130-e6650cba - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Trade and Finance COST 2022-04-30 2022-10-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE 565734-EPP-1-2015-1-TR-EPPJMO-MODULE Genişleyen Komşuluk Alanında AB ve Güvenlik – EUWIN / The EU and Security in the Wider Neighbourhood -EUWIN Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations Erasmus/JM 2015-07-29 2018-07-29
HİMMET MURAT GÜVENÇ Kentsel Bölgeyi İzlemek: İstanbul Örneği Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and Public Administration TÜBİTAK ARDEB 2017-01-01 2019-12-31
MARY LOUISE ŞİMŞEK 710534 Systemic Action for Gender Equality (SAGE)/Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistemik Eylem Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations HORIZON 2020 2016-09-01 2019-08-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE BUILDPEACE – Building Peace through Integrated Formal and Non-Formal Learning Approaches / BUILDPEACE - Formel ve Formel Olmayan Bütünleşik Yaklaşımlarla Barış İnşa Etmek Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations Erasmus/JM 2016-08-01 2019-08-01
HİMMET MURAT GÜVENÇ 19. YY Ortası Osmanlı İmparatorluğundan Çağdaş Türkiye'ye Sanayileşme ve Kentsel Büyüme: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım / Industrialisation and Urban Growth from the Mid-Nineteenth Century Otto Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and Public Administration HORIZON 2020 2016-10-01 2021-09-30
MEHMET HARMA Yetişkinlikte Bağlanmanın Oluşumu: Davranışsal ve Fizyolojik Eşgüdümlülüğün Gelişimi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2017-03-01 2020-03-01
HASAN DAĞ A Defence indepth Syber Intelligence Platform to Defend Against Emerging Syber Attacks Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Management Information Systems TÜBİTAK UİDB 2018-09-15 2021-05-01
MELTEM UCAL CA16232 “European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”; CA16232 “Avrupa Enerji Yoksulluğu: Gündem Eş-Yaratılış ve Bilgi İnovasyonu” Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics COST 2018-06-01 2022-05-07
GÖZDE ÇÖREKÇİOĞLU İSHAKOĞLU MPI 2019-01 Corporate Culture and Employee Productivity: A Randomized Informational Intervention on Multiple Corporations Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics Diğer Uluslararası 2018-06-18 2023-12-30
HASAN TEKGÜÇ Vergilerin, Sosyal Harcamaların ve Gecekondulara Müsamaha Göstermenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluğa Etkisi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics TÜBİTAK ARDEB 2019-09-15 2021-09-15
CEYDA MADEN EYİUSTA Türkiye’deki KOBİ’lerde Yenilikçilik Performansını Etkileyen Faktörler: Güçlendirici Liderlik Davranışları ve Yenilikçiliği Arttırmaya Yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Business Administration TÜBİTAK ARDEB 2019-08-01 2021-12-31
OĞUZ ERSAN Yüksek-frekanslı işlemlerin (HFT) piyasa mekanizmaları, piyasa aktörleri ve sosyal refahüzerindeki etkilerinin ortaya konması ile detaylı bir HFT yönetim planı oluşturulması Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Trade and Finance TÜBİTAK ARDEB 2019-11-01 2022-05-01
NUR ÇAVDAROĞLU Teorik Gelir Yönetimindeki Fiyatlandırma Modellerinin Gerçek Karar Vericilerin Kararlarıyla Uyumunun İncelenmesine Yönelik Bir Davranışsal Çalışma Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Business Administration TÜBİTAK ARDEB 2019-03-15 2021-07-15
NURHAN DAVUTYAN Duyûn-ı Umumiye İdaresi?nin Osmanlı Ekonomisine ve İttihat Terakki Cemiyetinin Anadoludaki Örgütlenmesine Etkileri: 1882-1914 Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Trade and Finance TÜBİTAK ARDEB 2020-02-15 2023-02-15
BERKAY AYHAN CA18119 : Who Cares in Europe Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations COST 2019-03-20 2023-03-19
NİMET URAY Pazarlama ve Tüketici Odaklı Faktörlerin Firma Performansı Üzerindeki Dinamik Etkilerinin Analitik Modellerle İncelenmesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Business Administration TÜBİTAK ARDEB 2020-09-01 2022-03-01
ASLI AKTAN ERCİYES İkinci dil ediniminin okul öncesi ve okul çağı çocuklarında anlatı becerilerinin kurgusal, dilbilimsel ve algısal süreçlerine olan etkisi: Boylamsal bir çalışma Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2020-07-15 2023-08-15
MELTEM UCAL CA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics COST 2019-10-15 2024-04-14
MARY LOUISE ŞİMŞEK GenderEX: Gender for Excellence in Research Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations HORIZON 2020 2021-01-01 2023-12-31
MELTEM UCAL ENGINE – Engineering curricula modernization in renewable energy in Albanian Universities Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics Erasmus/JM 2020-11-15 2023-11-14
ASLI ÇARKOĞLU COVID-19 salgın sürecinde öznel esenligi koruyucu bireysel, ailesel ve sosyal faktörlerin incelenmesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
SEZİN ÖNER YAMAN Covid-19'un Saglık Çalısanları Üzerindeki Travmatik Etkisinin Bellek Çerçevesinde Boylamsal Olarak Incelenmesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ONURCAN YILMAZ Önleyici Tedbirlere Uyumu Nasıl Arttırabiliriz? Kişisel ve Toplumsal Fayda Mesajlarının Etkisi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
MEHMET HARMA Ag Analizi Perspektifinden COVID-19 Küresel Salgınının Psiko-Sosyal Etkilerinin Incelenmesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE Jean Monnet Chair on Hybrid Threats in the EU Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations Erasmus/JM 2020-10-10 2023-10-09
EMRULLAH FATİH YETKİN Büyük Verilerin Manifold Ögrenme ile Analizi için Özdeger Dagılımı Dilimlenmesi ve Kontür Integraline Dayalı Yeni bir Yöntemin Gelistirilmesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Management Information Systems TÜBİTAK ARDEB 2021-01-15 2024-01-15
ALP ERİNÇ YELDAN COVID-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics TÜBİTAK ARDEB 2020-07-07 2020-12-01
HİMMET MURAT GÜVENÇ In the Mirror of the European Neighbourhood (Policy): Mapping Macro-Regional Imaginations Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and Public Administration Diğer Uluslararası 2020-09-01 2023-09-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Çocukların Iletisim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolü Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2021-04-15 2022-04-15
MURAT TİNİÇ Kredi Iliskisinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Sendikasyon Kredileri Yoluyla Aracı Kurumların Bilgi Aktarımındaki Rolü Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Trade and Finance TÜBİTAK ARDEB 2021-03-15 2022-09-15
MELTEM UCAL Good DEEDs – Digital Energy Efficiency Designers Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics Erasmus/JM 2021-06-30 2023-10-30
MELTEM UCAL Raising awareness of mobbing faced by women academics: A New Perspective Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics Diğer Uluslararası 2021-01-01 2021-12-31
SEDA ERDOĞAN Türkiye’deki KOBİ’lerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansmana Erişimlerine Katkısı ve Finansmana Erişimlerinin Performanslarına ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Etkilerinin Analizi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Trade and Finance TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2023-09-15
ASLI AKTAN ERCİYES Edinilen İkinci Dildeki Yazı Yönünün Zaman Akış Yönü Algısına Etkisi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2022-09-01
LERNA KOHARİK YANIK CA18140 - People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923) Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations COST 2019-04-09 2023-04-08
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZ Kalkınmacı devlet metodolojisi ve Türkiye örneği üzerine metodolojik, teorik ve ampirik çıkarımlar Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2022-09-15
SİBEL KARADAĞ TATAR On the Eve of a New “Deal”: Scope, Actors and Methods Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations Diğer Uluslararası 2021-09-01 2022-04-30
MEHMET HARMA Romantik Çiftlerin Gündelik Konuşmalarındaki Sözel ve Sözel olmayan İpuçları Açısından İletişim Profilleri ve Profillerin İlişkiler Temelindeki Boylamsal Çıktıları Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2023-03-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Gelişiminde Annelerin Rolünü Anlamak Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2022-04-15 2023-04-15
ÖZGÜR ORHANGAZİ Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Çevre, İstihdam, Üretim ve Dış Ticaret Açığı Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics TÜBİTAK ARDEB 2022-08-15 2024-02-15
OĞUZ ERSAN Finansal Piyasalardaki Özel Bilgi Kaynaklı Işlem Olasılığı Modellerinin Tahminine Yönelik İyileştirmeler Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Trade and Finance TÜBİTAK ARDEB 2022-10-01 2023-10-01
MURAT TİNİÇ Konsantre sahiplik ve ikincil piyasalarda bilgi dengesizliği: Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinin fiyat oluşumunda aracı kurumların rolü Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Trade and Finance TÜBİTAK ARDEB 2023-08-10 2024-05-10
EMIN ISTIF Gıdalardaki uçucu biyojenik aminleri algılayabilen kablosuz ve biyobozunur sensör geliştirilmesi Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK ARDEB 2022-09-12 2023-10-15
PELİN GÜLŞAH CANBOLAT Hizmet Sistemlerinde Heterojen Sınırlı Rasyonalite Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering TÜBİTAK ARDEB 2022-09-01 2024-01-31
ŞEVKET VOLKAN EDİGER FP7-PEOPLE-2013-ITN: Anatolian Plateau Climate and Tectonic Hazards Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering FP7 2013-10-01 2017-09-30
KEMAL YELEKÇİ FP7-PEOPLE-2013-ITN: Training in Neurodegeneration, Therapeutics Intervention & Neurorepair Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics HORIZON 2020 2013-10-01 2017-09-30
ŞEBNEM EŞSİZ NMDA Tipi Glutamat Reseptörlerinin Çalışma Mekanizması ve Açık İyon Kanalı İnhibitörleri ile Etkileşimleri / Gating Mechanism of NMDA type Ionotropic Glutamate Receptor Model and Open Channel Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK ARDEB 2014-04-01 2018-11-01
EBRU DEMET AKDOĞAN 213M544- b2 Adrenerjik Reseptöründe Aktif ve İnaktif Hallere Geçişlerdeki Allosterik Mekanizmanın Araştırılması ve İlaç Tasarım Çalışmalarında Uygulaması Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK ARDEB 2014-04-01 2017-04-01
KEMAL YELEKÇİ COST CM1406 Epigenetik Kimyasal Biyoloji (EPICHEM)/ Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM) Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics COST 2014-11-13 2018-11-18
EMRE ÇELEBİ SOBAG 115K546 Türkiye Elektrik Piyasası için Ekonomik Denge Modelleri: Piyasa Denge Modelleri ile Üretim/İletim Yatırım Modellerinin Bütünleştirilmesi / Economic equilibrium models for Turkis Faculty of Engineering and Natural Sciences Bioinformatics and Genetics TÜBİTAK ARDEB 2015-09-15 2018-03-15
ELİYA BÜYÜKKAYA Bulut Tabanlı Sanal Ortamlar / Cloud based Virtual Environments Faculty of Engineering and Natural Sciences Computer Engineering TÜBİTAK BİDEB 2015-09-01 2017-09-01
GÖKHAN KİRKİL Yeni Avrupa Rüzgar Atlası/ New European Wind Atlas (NEWA) Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering HORIZON 2020 2015-10-15 2018-10-15
GÖKHAN KİRKİL S-PARCS: Envisioning and Testing New Models of Sustainable Energy Cooperation and Services in Industrial Parks Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering HORIZON 2020 2017-11-01 2021-09-30
GÖKHAN KİRKİL 835896 Open ENergy TRansition ANalyses for a low-carbon Economy – OpenENTRANCE Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering HORIZON 2020 2018-01-01 2023-06-30
ERDAL PANAYIRCI Görünür Işıkla Haberleşmede Fiziksel Katman Güvenliği Faculty of Engineering and Natural Sciences Electrical - Electronics Engineering TÜBİTAK ARDEB 2019-11-15 2021-11-15
GÖKHAN KİRKİL 117Y298 “Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulaması ile Dilovası Hava Kirliliğinin Azaltılması Senaryosu” Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering COST 2018-09-15 2021-09-15
AYŞE HÜMEYRA BİLGE Sonlu Metrik Uzayların Gromov Çarpımları ile İncelenmesi ve Filogenetik Uygulamaları Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering TÜBİTAK ARDEB 2019-03-15 2021-03-15
EBRU DEMET AKDOĞAN Glikolitik enzimlerde türe özgü bağlanma bölgelerinin belirlenmesi ve allosterik ilaç tasarımında kullanımı Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK ARDEB 2019-03-01 2022-03-01
YALÇIN ŞADİ 5G ve ötesi hücresel ağlarda makineler arası haberleşme için radyo kaynak ayırma Faculty of Engineering and Natural Sciences Electrical - Electronics Engineering TÜBİTAK ARDEB 2019-08-15 2022-02-15
MUSTAFA HEKİMOĞLU Yedek Parça Envanter Yönetiminde Kurulu Sistem Bilgisinin Varlığında İkincil Marketlerin Optimum Şekilde Kullanılması Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering TÜBİTAK ARDEB 2018-12-01 2020-08-01
AYŞE HÜMEYRA BİLGE Promoting Deep and Wide Thinking / Early Dual Degrees in Basic Sciences Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering Erasmus/JM 2019-09-01 2022-08-31
EBRU DEMET AKDOĞAN Kompleks Proteinlerin Farklı Bölgelerindeki Amino Asit Dağılımı ve Etkileşimini Etkileyen Çevresel ve Yapısal Faktörlerin İncelenmesi: Hücre Zarı Ortamı, Sekonder Yapı ve Kompleks Yapıdaki Mo Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK ARDEB 2019-09-01 2020-09-01
DENİZ EROĞLU Yapısal Modifikasyonların Karmaşık Ağ Senkronizasyonlarındaki Etkileri Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK ARDEB 2020-02-01 2023-02-01
DENİZ EROĞLU Reveailing Dynamics and Networks from Data Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK BİDEB 2019-10-01 2022-10-01
KEMAL YELEKÇİ Kanser tedavisinde kullanılmak üzere histon deasetlaz HDAC6 ve HDAC10 enzimlerine karşı in siliko tarama ve medisinal kimya yaklaşımlarını kullanılarak etkili ve seçimli yeni inhibitörle Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics Diğer Ulusal 2020-03-01 2022-03-01
GÖKHAN KİRKİL CA18219 - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering COST 2019-10-15 2023-10-14
MUSTAFA HEKİMOĞLU Tedarik Zinciri Risklerinin varlığında Yedek Parça Envanter Yönetiminde Üç Boyutlu Yazıcıların Optimum Kullanımı İçin Matematiksel Modeller Geliştirilmesi Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering TÜBİTAK ARDEB 2020-08-01 2023-08-01
AHMET DENİZ YÜCEKAYA Covid-19 salgını sürecinde elektrik tedariginin, üretim kaynaklarının ve talebinin yönetilmesi Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
CEREN GÜRKAN CA18232 - Proje Başlığı/Project Title: Mathematical models for interacting dynamics on networks (mat-dyn-net) Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering COST 2019-10-04 2023-10-03
YALÇIN ŞADİ Gelecek Nesil Iletisim Sistemleri için Zaman-Frekans Yayılımlı Seyrek Kodlu Çoklu Erisim Faculty of Engineering and Natural Sciences Electrical - Electronics Engineering TÜBİTAK ARDEB 2021-04-15 2023-10-15
HABİB ŞENOL Tam Çift Yönlü 5G OFDM Haberleşme Sistemleri için Kanal Kestirim Algoritmaları Tasarımı Faculty of Engineering and Natural Sciences Computer Engineering TÜBİTAK ARDEB 2021-11-15 2023-11-15
BURAK ÇAVDAROĞLU Afet Sonrası Enkaz Kaldırma Çalışmalarının Dinamik Kapsayan Ağaç Problemi ile Optimizasyonu Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2023-10-01
AYŞE HÜMEYRA BİLGE Müşteri Fatura Şikayetlerini Önceden Tahminlemeye Yönelik Akıllı Teknolojik Çözümler Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering TÜBİTAK TEYDEB 2022-01-01 2023-12-31
ŞEVKET VOLKAN EDİGER Household Energy Affordability Assessment in Turkey Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering Diğer Uluslararası 2021-12-01 2022-03-31
TANER ARSAN Turk.net Anomali Tespiti projesi Faculty of Engineering and Natural Sciences Computer Engineering Diğer Ulusal 2022-11-15 2023-05-15
AHMET DENİZ YÜCEKAYA Hızlı Fourier Dönüşümü ile saatlik toplam elektrik tüketim verisinin tüketim çeşitlerine ayrıştırılması Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering TÜBİTAK ARDEB 2023-04-01 2024-04-01
BURAK ÖZÇETİN 114K384 Muhafazakarlarda Televizyon İzleme Eğilimleri: Kimlik, Popüler Beğeni ve Sınırlar Faculty of Communication Public Relations and Information TÜBİTAK ARDEB 2014-11-15 2017-11-15
İREM İNCEOĞLU Dizilerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Projesi Faculty of Communication Public Relations and Information Diğer Ulusal 2017-09-20 2017-12-01
İREM İNCEOĞLU Türkiye’de gençlerin yeni medya ve kültürel deneyim pratiklerinin incelenmesi Faculty of Communication Public Relations and Information TÜBİTAK ARDEB 2019-04-01 2021-10-01
SUNCEM KOÇER ÇAMURDAN COVID-19 Baglamında Türkiye'de Yanlıs Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Gelistirmek Faculty of Communication Public Relations and Information TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ESER SELEN Küresel COVID19 Salgının Türkiye'deki Çagdas Sanat Dönüstürücü Etkileri Faculty of Communication Visual Communication Design TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
NEZAKET DEFNE KARAOSMANOĞLU Türkiye'de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernlesme Faculty of Communication Public Relations and Information TÜBİTAK ARDEB 2021-02-15 2024-01-15
GÜLÜMSER DENİZ BAYRAKDAR TV Dizileri: Karşılaştırmalı Perspektif - Jeopolitikadan Jeokritiğe: Sırbistan ve Türkiye Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK UİDB 2021-09-01 2023-09-01
AYLİN SUNAM AUDRY Türkiyeli Gençlerin Konum Tabanlı Mobil Uygulamalar Aracılığı ile Partner Seçme Pratiklerinin İncelenmesi Faculty of Communication New Media TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2023-12-15
ELİF AKÇALI Türkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İşgücünün Güncel (2017-2021) Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2023-12-01
MELİS BEHLİL Güncel Seyir Deneyimi ve Değişen Pratikler: Kadıköy Sineması Üzerine Bir Vaka Çalışması Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2023-04-15 2024-04-15
SABRİ GÖKMEN Geometrik Örüntüye Dayalı Mukarnasların Tasarım Süreçlerinin Hesaplamalı Araçlar Geliştirilerek Çözümlenmesi Faculty of Art and Design Architecture TÜBİTAK ARDEB 2019-10-01 2021-08-01
YONCA ERKAN A Jerusalem Database: Architecture and Design in Modern Times, Bezalel Academy of Arts and Design, JerusalemModule:Documenting Urban Modernization of Jerusalem in the Ottoman Empire, Kadir H Faculty of Art and Design Architecture Diğer Uluslararası 2018-12-21 2019-12-30
YONCA ERKAN Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli Alan YönetimiKoruma Modeli: İznik Örneği Faculty of Art and Design Architecture TÜBİTAK ARDEB 2020-10-01 2023-10-01
EZGİ TUNCER UKRI GCRF Gender, Justice and Security Hub Migration and Displacement Stream Faculty of Art and Design Architecture Diğer Uluslararası 2020-01-01 2021-12-31
BANU MANAV DESIGNHUB-İST Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi Faculty of Art and Design Interior Architecture and Environmental Design İSTKA 2021-12-01 2023-05-30
EZGİ TUNCER YÜKSEK VASIFLI GÖÇMEN KADINLARIN EMEK GÖÇÜNÜN VE KENTSEL YASAM DENEYIMLERININ TOPLUMSAL CINSIYET DINAMIKLERI: ISTANBUL ÖRNEGI Faculty of Art and Design Architecture TÜBİTAK ARDEB 2022-04-01 2023-10-01
EKİN ÖMEROĞLU Milletlerarası Özel Hukukta Kripto Para Alım Satımı İşlemlerine Uygulanacak Hukukun Belirlenmesini Sağlayacak Web Tabanlı İnteraktif Bir Araç Geliştirilmesi Faculty of Law Private Law TÜBİTAK ARDEB 2023-01-01 2023-10-01
Staff Project Name Faculty Department Fund Establishment Start Date End Date
ONURCAN YILMAZ FI-18688 Religion as Universal Moral Compass: Does Religious Belief Promote Behavioral Consistency Across Moral Domains? Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology Diğer Uluslararası 2022-01-03 2024-10-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Bebeklik ve Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim: Dil, Dikkat ve Yürütücü İşlevlerin Gelişimi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2022-02-07 2024-08-07
MELTEM UCAL 101007961 AI4LABOUR-Reshaping labour force participation with Artificial Intelligence Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics HORIZON 2020 2021-11-01 2025-10-31
LERNA KOHARİK YANIK CA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practice Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations COST 2020-09-09 2024-09-08
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKAL CA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry Working Group 2 ve 3 Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Trade and Finance COST 2020-09-14 2024-09-13
HASAN DAĞ Kritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeli Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Management Information Systems TÜBİTAK ARDEB 2021-05-15 2024-05-15
OĞUZHAN CEYLAN Kritik Altyapılarda Olagandısılık Tespiti için Federe Makine Ögrenme Mimarisi Modeli Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Management Information Systems TÜBİTAK ARDEB 2021-05-15 2024-05-15
AHU GÖKÇE Seçici görsel-mekânsal dikkat süreçleri ve anlamsal bağlamın uç değerlerin saptanma ve temsiline etkisi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2024-10-01
ONURCAN YILMAZ Kaynak Kıtlığında İş Birliği Nasıl Teşvik Edilebilir? Sezgisel/Analitik Düşünmenin Düzenleyici Rolü Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2024-09-15
ALP ERİNÇ YELDAN Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye için Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analizi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics TÜBİTAK ARDEB 2021-12-01 2024-12-01
ONURCAN YILMAZ Deprem Tehdidi Altında Toplumsal İş Birliği Nasıl Arttırılır? Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2021-11-01 2024-11-01
LERNA KOHARİK YANIK Deprem ve Kadın: İstanbul'da Toplumsal Kırılganlıklara Duyarlı, Afet Risk Azaltma ve Hazırlık Planlamaları İçin Tespit, Tetkik ve Çözüm Önerileri Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations TÜBİTAK ARDEB 2021-12-01 2024-12-01
SEZİN ÖNER YAMAN Otobiyografik Hatırlamanın Olumsuz Duyguların Düzenlenmesi Bağlamında İncelenmesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2022-07-15 2024-11-15
EMRULLAH FATİH YETKİN Geri dönüşümlü Krylov Altuzayları ile Doğrusal olmayan Boyut indirgeme Yöntemleri ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti verisine uygulanması Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Management Information Systems TÜBİTAK UİDB 2022-06-01 2024-06-01
BERKAY AYHAN Türkiye’de Hanehalkı Borçluluğu: Nedenler, Örüntüler, Sonuçlar ve Kamu Politikası Önerileri Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations TÜBİTAK ARDEB 2022-02-01 2025-03-01
OĞUZ ERSAN Depremlerin finansal karar alma üzerindeki etkileri Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Trade and Finance TÜBİTAK ARDEB 2022-02-01 2025-02-01
SELAHATTİN ADİL SARIBAY Holistik Düşünce: Kavramsal ve Psikometrik Özellikleri ve Modern Hayatın Sorunlarına Karşın Olası Sosyal Faydaları Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2022-06-01 2025-06-01
EMEL AKÇALI CA20134 - Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences International Relations COST 2021-10-28 2025-10-27
ÖZGÜR ORHANGAZİ Integrated Policy Strategies and Regional Policy Coordination for Resilient, Green and Transformative Development: Supporting Selected Asian BRI Partner Countries to Achieve 2030 Sustainable Development Agenda Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics Diğer Uluslararası 2022-01-31 2024-01-31
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZ Sporun Türkiye'nin dış ilişkilerinde ve küresel/bölgesel imajının şekillenmesinde oynadığı rolün ve dünyada ön plana çıkan spor diplomasisi stratejilerinin analizi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations TÜBİTAK ARDEB 2022-11-15 2024-11-15
DİLEK CİNDOĞLU Doğumun De-Medikalizasyonu Nasıl Mümkün: Türkiye’de Normalleşen Epizyotomileri Kesişimsel Bir Yaklaşımla Çözümlemek Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and Public Administration TÜBİTAK ARDEB 2022-07-01 2024-07-01
HASAN DAĞ CyberMACS - Master of Applied Cybersecurity Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Management Information Systems Erasmus/JM 2022-10-01 2028-11-30
MEHMET KEREM ÇOBAN CA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governance Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations COST 2022-04-18 2025-09-29
MEHMET NAFİZ AYDIN TOP4HoneyChain : Trustable and sustainable open platform for smart honey value chains Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Management Information Systems HORIZON Europe 2023-09-15 2025-09-15
SİBEL KARADAĞ TATAR CA-22135 Data Matters: Socio-technical Challenges of European Migration and Border Control Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations COST 2023-09-28 2027-09-27
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE Türkiye'de Sporun Avrupalılaşması ve Türkiye-AB İlişkilerinde Sporun Yeri: Müzakerelerdeki 26. Faslın Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler ve Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligleri Üzerinden Analizi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Political Science and International Relations TÜBİTAK ARDEB 2023-07-10 2025-07-10
HASAN TEKGÜÇ Türkiye'de En Üst Gelirli Grubun Tespiti ve Vergilendirilmesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Economics TÜBİTAK ARDEB 2023-04-01 2025-03-01
SEZİN ÖNER YAMAN "Sahte Haberlerin Tespitinde Rol Oynayan Birey ve Olay Temelli Faktörlerin Toplumsal Cinsiyet Haberleri Bağlamında İncelenmesi Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Psychology TÜBİTAK ARDEB 2023-07-15 2025-07-15
NİMET URAY Yapay zeka temelli (dijital) hizmetlerin algılanan özellikleri, ortak değer yaratma ve devamlı kullanım niyeti etkileşiminin incelenmesi: MS Hastaları Üzerine bir Araştırma Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Business Administration TÜBİTAK ARDEB 2023-11-20 2025-11-20
GÖKHAN KİRKİL GeoSmart – Technologies for geothermal to enhance competitiveness in smart and flexible operation Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering HORIZON 2020 2019-03-01 2024-09-30
ERDAL PANAYIRCI NEWFOCUS - European Network on Future Generation Optical Wireless Communication TechnologiesOC-2019-1-23857 Faculty of Engineering and Natural Sciences Electrical - Electronics Engineering COST 2020-09-08 2024-09-07
MEHMET TİMUR AYDEMİR EMPEDANS KAYNAKLI DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜ YÜKSEK FREKANS YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI Faculty of Engineering and Natural Sciences Electrical - Electronics Engineering TÜBİTAK ARDEB 2021-11-15 2024-05-15
SALİH TİLEYLİOĞLU Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonu Kayıtları Kullanarak Derin Öğrenme ve Makine Öğrenme Tabanlı Dinamik Zemin ve Deprem Parametresi Kestirimi Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering TÜBİTAK ARDEB 2021-10-15 2024-08-15
CEREN GÜRKAN Akışkan Davranışı Modellemede Kullanılacak Yeni Bir Stabil Genişletilmiş Hibrit Süreksiz Galerkin Nümerik Metodu Geliştirilmesi Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering TÜBİTAK ARDEB 2021-11-01 2024-11-01
YASEMİN ÖNDER Analysis of Adaptive Mechanisms in Inhibitory Neurocircuitry Underlying Metabolic and Neuropsychiatric Disorders Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK BİDEB 2022-09-01 2025-09-01
MİNE SARAÇ STROPPA Novel Human-Machine Interaction Devices for Physical Rehabilitation, Virtual Interaction, and Social Robotics. Faculty of Engineering and Natural Sciences Mechatronics Engineering TÜBİTAK BİDEB 2022-10-01 2025-10-01
FABIO STROPPA Artificial Intelligence in Domestic Automation, Rehabilitation, and Navigational Robotics Faculty of Engineering and Natural Sciences Computer Engineering TÜBİTAK BİDEB 2022-10-01 2025-10-01
KEMAL YELEKÇİ CA20121 - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics COST 2021-10-19 2025-10-10
EBRU DEMET AKDOĞAN Protein Kompleks Arayüzey Bölgelerin Yapısal Parmak İzleri: Makine Öğrenme Yöntemiyle Arayüzey Tahmini Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2025-03-01
MİNE SARAÇ STROPPA El-Göz Koordinasyonu Uygulamalarında Etkin Verimin Kullanıcı Motor Performansını Artırmak için Uzaktan Kullanımı Faculty of Engineering and Natural Sciences Mechatronics Engineering TÜBİTAK ARDEB 2022-04-01 2025-04-01
DENİZ EROĞLU Elektrik İletim Ağlarında Karmaşık Sistemler Analizleri: Modelleme, Modifikasyon ve Kontrol Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2025-03-01
ŞEVKET VOLKAN EDİGER Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyozun Geliştirilmesi Faculty of Engineering and Natural Sciences Industrial Engineering TÜBİTAK ARDEB 2022-10-10 2024-04-15
NİMA JAFARİ NAVİMİPOUR The Development of Ultra-Efficient and Fault-Tolerant Nano-Scale Digital Circuits for Quantum Computing Faculty of Engineering and Natural Sciences Computer Engineering TÜBİTAK ARDEB 2022-10-15 2025-10-15
MUHAMMET MUSTAFA ÇETİN Amidlerin İndirgenmesi için Demir Temelli Katalizörlerin Eldesi ve Uygulamaları Faculty of Engineering and Natural Sciences Molecular Biology and Genetics TÜBİTAK UİDB 2022-11-15 2025-11-15
GÖKHAN KİRKİL CA21103 - Implementation of Circular Economy in the Built Environment (CircularB) Faculty of Engineering and Natural Sciences Civil Engineering COST 2022-10-27 2026-10-26
ÖZKAN KARABACAK Kontrol Mühendisliğinde Dual Lyapunov Yönteminin Geliştirilmesi Faculty of Engineering and Natural Sciences Mechatronics Engineering TÜBİTAK ARDEB 2023-03-15 2025-09-15
FEZA KERESTECİOĞLU CA21114 - CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies (CLILNetLE) Faculty of Engineering and Natural Sciences Computer Engineering COST 2022-10-06 2026-10-05
ERDAL PANAYIRCI CA22168 - PARADIGM: Physical layer security for trustworthy and resilient 6G systems Faculty of Engineering and Natural Sciences Electrical - Electronics Engineering COST 2023-09-26 2027-09-25
FABIO STROPPA Enhanced Optimization Strategies to Design an Underactuated Hand Exoskeleton Faculty of Engineering and Natural Sciences Computer Engineering TÜBİTAK ARDEB 2023-08-15 2024-08-15
ASKER KARTARI 403 “KHAS YEP” – Kadir Has University Creative Industries Platform Faculty of Communication Advertising Diğer Uluslararası 2022-12-28 2024-12-27
RÜSTEM ERTUĞ ALTINAY STAGING-ABJECTION - Staging National Abjection: Theatre and Politics in Turkey and Its Diasporas Faculty of Communication Visual Communication Design HORIZON 2020 2020-05-01 2025-05-01
MELİS BEHLİL Sinemasal Sanal Gerçeklikte İzleyicinin Konumlandırılması Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2022-02-01 2025-02-01
BÜLENT DİKEN Türkiye'de Film Çalışmaları ve "Kapitalizmin Yeni Ruhu" Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2023-07-05 2026-01-05
DEFNE TÜZÜN Çağdaş Türk Sineması'nda Aile Kurguları: Roller, Çatışmalar ve Uzlaşılar Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2023-04-01 2026-04-01
BÜLENT DİKEN Yirmibirinci Yüzyılda Köleliğin Kavramsallaştırılması Faculty of Communication Radio, Television and Cinema TÜBİTAK ARDEB 2023-10-10 2025-10-10
PERRİN ÖĞÜN EMRE İnternet medyası ve sosyal medyada yer alan beyin göçüne dair söylemlerin potansiyel kitlenin beyin göçü yaklaşımlarına ve göç etme tutumlarına etkisi Faculty of Communication Advertising TÜBİTAK ARDEB 2023-06-15 2024-10-15
AYŞE NUR EREK Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities Faculty of Art and Design Industrial Design COST 2019-06-01 2024-06-30
ZEHRA İREM TÜRKSEZER SAĞIR 101008186 CONSIDER-Sustainable Management of Industrial Heritage as a Resource for Urban Development Faculty of Art and Design Architecture HORIZON 2020 2021-10-01 2025-09-30
AYŞE NUR EREK CA20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change Faculty of Art and Design Industrial Design COST 2021-10-14 2025-10-13
ÖZLEM ÖZHABEŞ ACT - Artistic freedom and Children's and youth's perspective in the arts in Turkey Faculty of Art and Design Theatre Diğer Uluslararası 2022-06-01 2024-05-31
AYŞE ELİF COŞKUN Folk Art & Culture: Offering educational opportunities to young people Faculty of Art and Design Industrial Design Erasmus/JM 2022-12-30 2024-06-29
SABRİ GÖKMEN Geleneksel Safranbolu Evleri Plan Tipolojilerinin Çekişmeli Üretici Ağ Algoritmasıyla (GAN) Çözümlenmesi İçin Hesaplamalı Yöntemler Geliştirilmesi Faculty of Art and Design Architecture TÜBİTAK ARDEB 2023-06-01 2025-12-01
BANU MANAV ÇALIŞMA MEKANLARINDA GÖRSEL KONFOR DEĞİŞKENLERİNİN İNSAN ODAKLI AYDINLATMA VE ENERJİ PERFORMANS GEREKSİNİMLERİNE BAĞLI BELİRLENMESİ Faculty of Art and Design Interior Architecture and Environmental Design TÜBİTAK ARDEB 2023-12-10 2026-08-10
ESRA HAMAMCIOĞLU Regüle Olmayan Finansal Ürünlerin Tercihinde Risk Faktörü Bilgisinin Bireysel Yatırımcılar Üzerindeki Rolü: Türkiye İçin Regüle Olmayan Finansal Ürün Haritası Çıkartılması, Regülasyonların Et Faculty of Law Private Law TÜBİTAK ARDEB 2022-05-01 2024-05-01
BAŞAK ZEYNEP BAYSAL ZEKİ Bilgi Toplumunda Dijital Kişilik ve Dijital Mirasın Korunması-Bilgi Teknolojilerine Uyum Kapsamında Bireylerin Dijital Kişilik ve Ölümsüzlük Algıları Çerçevesinde e Kişilik Haklarının ve Kişisel Verilerin Ölüm Sonrası Korunması - Kişilerin Risk Algıları ve Korunma İhtiyaçlarına Uyumlu Hukuk Politikası Geliştirilmesi ve Mevzuat Önerisi Faculty of Law Private Law TÜBİTAK ARDEB 2023-06-05 2026-06-05
HANDE HEPER AYKAŞ İŞYERİ/İŞLETME DÜZEYİNDE İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ: SOSYAL TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ ANALİZ EDİLEREK MEVZUATA YÖNELİK TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİNİN OLUŞTURULMASI Faculty of Law Private Law TÜBİTAK ARDEB 2023-08-25 2025-08-25
GİZEM ARSLAN "Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Mevzuatının İklim Değişikliği ile Mücadele Açısından Yeterliliğinin Avrupa Birliği Mevzuatı ve Fransa Örneği Üzerinden Karşılaştırılması ve İhtiyaç Duyulan Hukuki Düzenlemelerin Belirlenmesi Faculty of Law Private Law TÜBİTAK ARDEB 2023-07-15 2025-07-15
ZEYNEP KUTLUATA Osmanlı Modernleşmesinde 'Dul Kadınlar' ve 'Dulluk' Kavramı Department of Common Courses-Core Program Core Program TÜBİTAK ARDEB 2022-05-01 2025-05-01
NURAY SÖĞÜNMEZ ERDOĞAN Tek Hücreli ve Uzamsal Gen İfadeleri Entegrasyonu ile Memeli Beyni Haritalama ve Nöropatolojilere Özgü Yolak Analizleri Department of Common Courses-Core Program Core Program TÜBİTAK ARDEB 2022-12-01 2025-12-01
TUĞBA SEVİNÇ Bir toplumu bir arada tutan nedir? Hibrit bir yaklaşım önerisi Department of Common Courses-Core Program Core Program TÜBİTAK ARDEB 2023-02-01 2026-02-01
DOĞU DURGUN Türkiye’de Suriyelilerin Güvenlik-Dışılaştırılmasında Sosyal Etkileşimin Rolü Department of Common Courses-Core Program Core Program TÜBİTAK ARDEB 2023-05-01 2025-01-01
MÜGE ÖZBEK 19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başı İstanbu'unda 'Gündelik Hareketlilik' Department of Common Courses-Core Program Core Program TÜBİTAK ARDEB 2023-03-15 2026-03-15