VİZYON

 • Uluslararası standartta eğitim almak isteyen öğrenciler ile deneyimli ve yetkin akademik ve idari personel tarafından öncelikli olarak tercih edilen,
 • Güçlenen kurumsal kimliği ile öğrenci ve çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu,
 • Sürekli gelişen uluslararası düzeydeki insan gücü ile altyapı kapasitesini etkin bir şekilde kullanarak üst düzey eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten,
 • Öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile, yenilikçi ve girişimci alternatif eğitim yöntemlerini kullanarak öğrenmeyi zevkli ve verimli hale getiren,
 • Eğitimde çeşitliliği ve disiplinler üstü yaklaşımı ön plana çıkartan,
 • Gerekli mesleki donanım ile araştırma kültürüne sahip araştırmacıların bilimsel/teknik araştırma faaliyetlerini nicel ve nitel yönden destekleyerek ulusal ve uluslararası bilim dünyasına yararlı hizmetlerde bulunan,
 • Yerel, bölgesel ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlikte, piyasalar tarafından öncelikle tercih edilen ve sorumluluk bilincine sahip profesyoneller yetiştiren,
 • Güçlü bir iletişim ağıyla bağlı sahip olduğu öğrenci, mezun, personel ve dış paydaşlarıyla katılımcı yönetim anlayışına ve gelişmiş kurumsal kimliğe sahip,
 • Ürettiği bilgi ve deneyimleri toplumsal faydaya dönüştüren, yürüttüğü çalışmalarda sürdürülebilirliği esas alan, çevre ve sağlık bilincini geliştirmeye yönelik politikalar üreten,
 • Yurt içi ve yurt dışında saygın kimliği ve yüksek tanınırlılığı ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile her türlü işbirlikleri için bölgesel açıdan çekim merkezi olan, bir üniversite olmak.

MİSYON

Uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmış bir akademik kurum olma hedefi doğrultusunda, insanoğlu tarafından tarih boyunca üretilen ve üniversitenin kendi imkanları dahilinde gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar vasıtasıyla ortaya çıkarttığı bilgileri, eğitim yoluyla öğrencilerine ve çeşitli yollarla toplumun diğer kesimlerine aktarmak, bu bilgilerden insanlığın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek şekilde yararlanılmasını temel değerleri çerçevesinde sürekli geliştirdiği üst düzey faaliyetlerle sağlamak.

TEMEL DEĞERLER

Kadir Has Üniversitesi’nin temel değerleri evrensel düzeyde özgürlük, eşit fırsat, adil rekabet, farklılıkların ve çeşitliliğin korunması, toplumsal sorumluluk ve doğaya duyarlılıktır. Bu çerçevede Kadir Has Üniversitesi;

 1. Bilimin ve araştırmanın sadece özgür ortamlarda yeşerebildiği gerçeğinden hareketle akademik özgürlüklerin sonuna kadar savuncusu olacaktır.
 2. Kalkınmanın temel ilkelerinden birinin toplumsal adalet ile hak ve fırsatlarda eşitlik olduğu bilinciyle, başta öğrencileri ile akademik ve idari personeli olmak üzere tüm paydaşlarına eşit fırsat tanımayı kabul eder. Bu çerçevede, hiçbir faaliyetinde cinsiyet, ırk, renk, milliyet veya etnik köken, dini inanç, mezhep, yaş, engellilik ya da cinsel kimlik ayırımı gözetmez.
 3. Fırsat eşitliğinin sağlandığı ortamlarda ilerlemenin ancak rekabetle sağlanabileceği düşüncesiyle, adil rekabet koşullarının oluşturulmasına öncelik verir.
 4. Bilim ve teknolojide ilerlemenin rasyonel düşünce ve araştırma/geliştirme ile mümkün olduğunun bilinciyle, yaratıcılığı ve yenilikçi bakış açısını destekler.
 5. Çeşitliliği sağlayan farklılıklara saygı gösterilmesi ve korunmasının toplumsal gelişmenin temeli olduğu anlayışıyla, kampüslerinde her türlü farklılığın mevcudiyetine saygı gösterir ve görüşlerin özgürce ifade edilebileceği ortamları oluşturur.
 6. Toplumsal refaha katkıda bulunmayı asli görevleri arasında gördüğü için, topluma hizmet amacıyla bilgi üretilmesi ve üretilen bilgilerin öğrencileri ve toplumun diğer bireyleriyle paylaşılması ve topluma yararlı hale getirilmesi süreçlerine öncelik verir.
 7. Her türlü faaliyetinde çevre ve sağlık konularına azami hassasiyet göstererek, doğaya ve canlılara karşı duyarlılığı geliştirmek için sürdürülebilir politikalar üretir.
 8. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası etik, kültürel ve manevi değerlere saygılıdır.
 9. Her türlü yönetim faaliyetinde katılımcı anlayışla hareket eder.
 10. Gerçek bir vakıf üniversitesi olmanın getirdiği sorumluluk bilinci ile eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerinde birey odaklı bakış açısını hakim kılar.