Kadir Has Üniversitesi Akademik Etik İlkeleri

Kadir Has Üniversitesi'nde akademik dürüstlük, eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz parçasıdır. Üniversite, tüm 
süreçlerinde, tüm paydaşlarıyla birlikte en üst düzey akademik özgürlük ve akademik dürüstlüğü sağlamak ve sürdürmek için gerekli 
yapıları kurar, önlemleri alır. Kadir Has Üniversitesi, akademik dürüstlük ihlalleri konusunda sıfır tolerans politikası uygular.

Akademik aşırma, başka bir kişi tarafından yazılan/yaratılan bir eserin kopyalanması veya başka bir kişiye ait olan 
özgün bir düşüncenin ödünç alınması olarak tanımlanır. Fakat, akademik aşırma, “kopyalamak” veya “ödünç almak” terimlerinin ifade ettiğinden çok daha ağır ve büyük bir soruna işaret eder.

Akademik aşırmanın bazı türleri aşağıdaki gibidir:

  • Bir başkasının cümlelerini veya fikirlerini çalarak kendi cümleleri veya fikirleri gibi sunmak.
  • Kaynak belirtmeksizin başka bir kişi tarafından üretilen bir eseri kendi çalışması içerisinde kullanmak.
  • Mevcut bir fikri veya yazıyı yeni ve özgün bir esermiş gibi sunmak.

Akademik aşırma, kesinlikle etik bir davranış değildir. Bir başkasının eserini aşırmak, hırsızlık ve yalan söylemek 
kadar etik dışıdır. Aşağıda belirtilen durumların her biri akademik aşırma olarak adlandırılmaktadır:

  • Başka bir kişi tarafından yazılan bir eseri kendi eseriymiş gibi sunmak.
  • Kişi ya da kaynak adı belirtmeksizin başka bir kişiye ait düşüncelerin kopyalanması.
  • Alıntı yapılan yerlerde alıntı yapıldığına dair işaret koymamak.
  • Alıntı yapılan kaynağa ilişkin doğru olmayan bilgiler vermek.
  • Kişi ya da kaynak adı belirtmeksizin alıntı yapılarak cümle içerisindeki kelimeleri değiştirmek.
  • Eğer bir kaynaktan yapılan alıntı miktarı, hazırlanan çalışma, ödev, proje ya da tezin %20’sini aşıyorsa, bunları 

hazırlayan kişi bu alıntılara ilişkin gönderme yapsa ya da kaynak gösterse de akademik aşırma sayılır.

Akademik aşırmalar, alıntı yapılan kaynağa, esere kurallara uygun biçimde gönderme yapılarak önlenebilir. 
Kurallara uygun şekilde kaynak gösterme ve göndermede bulunma teknikleri için çok sayıda kaynağı Kadir Has 
Üniversitesi Kütüphane’sinden edinebilir ya da internetten bulabilirsiniz; ayrıca Üniversitemizin Akademik 
Yazım Merkezi’ni (Academic Writing Center) ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Kadir Has Üniversitesi Akademik Birimleri tarafından akademik etik ilkelerinin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar:

Aşağıda akademik aşırmada bulunan öğrencilere ilişkin uygulanacak disiplin cezaları yer almaktadır. 
Aşağıdaki yaptırımlar, Kadir Has Üniversitesi’nin bütün akademik birimlerini kapsamaktadır ve suç tek bir ders 
ya da bölüm değil, toplamda takip edilir.

1. Eğer bir öğrenci, akademik aşırma yaparsa kendisine ilk olarak yazılı uyarı verilir. Bu durumda suçu işleyen 
öğrencinin ismi bölüm başkanlığı tarafından hazırlanan disiplin dosyasına akademik aşırmada bulunduğuna dair 
bir ifade ile kaydedilir ve vermiş olduğu ödevi tekrar yazmakla yükümlü olur.

2. Eğer bir öğrenci, ikinci defa akademik aşırma yaparsa, ödevi/projesi doğrudan “0” notu ile değerlendirilir. 
Bu durumda öğrenciye ödevi yeniden yazması ve notunun değiştirilmesi imkanı verilmez. Öğrencinin adı, ikinci 
defa akademik aşırma yaptığına ilişkin bir ifade ile disiplin dosyasına kaydedilir.

3. Eğer bir öğrenci, üçüncü kez akademik aşırma yaparsa, ödevini hazırlamış olduğu dersten “FF” notu alır. 
Bu durumda öğrencinin adı, üçüncü defa akademik aşırma yaptığına ilişkin bir ifade ile disiplin dosyasına kaydedilir.

4. Eğer bir öğrenci dördüncü defa akademik aşırma yaparsa, doğrudan Kadir Has Üniversitesi Disiplin 
Kurulu’na gönderilir, kayıtlı bulunduğu bölümünün başkanlığına, öğrenciliğine son verilmesi önerilir.

 

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri