Kadir Has Üniversitesi, dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Bu bağlamda, öğrencilerin disiplinler arası donanım ile yetiştirilmeleri, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri için uygun koşulların "öğrenen merkezli" bir anlayış ile ele alınması hedeflenmiştir. Bu hedeflere erişmek için Üniversitenin akademik personeli ulusal-uluslararası saygınlığa erişmiş üniversitelerin mezunları arasından özenle seçilmekte ve uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğrenim ortamının gerektirdiği tüm olanaklar öğrencilere, akademik personele ve paydaşlara sınırsız sunulmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek, kalite sisteminin işleyişini takip etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek amacı ile kapsamlı bir "Kalite Güvence Sistemi" kurgulayarak, hayata geçirmiştir. Bu çerçevede öncelikle "Kalite Komisyonu" ile "Öğretim ve Öğrenimde Mükemmeliyet Merkezi (CELT)" kurulmuş, akabinde "Kalite Güvencesi Yönergesi" oluşturularak yayınlanmıştır.

Kadir Has Üniversitesi Kalite Komisyonu, Üniversite Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, katılımcı ve şeffaf bir anlayış ile değerlendirmeler yaparak sürekli iyileştirme-geliştirme için politikalar üretmeyi benimsemektedir. Bu anlayışla Komisyon, kalite güvence sisteminin planlaması, kurumun kalite ve standartlar ile ilgili stratejisinin geliştirilmesi, fakülte, bölüm ve öğretim elemanlarının kalite güvence konusundaki sorumluluklarının takibi, öğrencilerin kalite güvence çalışmalarına katılımlarının sağlanması, Üniversitenin kalite politikalarının uygulanması, izlenmesi ve güncellenmesi yöntemlerinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.