2020-2021 BAHAR YARIYILI ÇAP KONTENJANLARI

Çift Anadal – Yandal Başvuru Tarihi

Akademik takvim için tıklayınız.

Çift Anadal – Yandal Başvuru Formu

Çift anadal / yandal başvuru formu için tıklayınız.

Çift Anadal Programı

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

1. Çift anadal programına başvurular akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar MyKhas portalı üzerinden online yapılır.
2. Öğrencinin başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 2.72/4.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72/4.00 olmakla birlikte anadal diploma programının ilgili sınıfını başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere merkezi yerleştirme puanına sahip olmak koşuluyla çift anadal programına başvurabilirler. Her halde, çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
3. Öğrenci, ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilir.
4. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
5. Gerekli koşulları sağlayan adayların başvuruları ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından işleme konulur.
6. Adayların ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.

Yandal Programı

Yandal programının amacı, Kadir Has Üniversitesi’nde bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen şartları taşımaları kaydıyla, Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yandal sertifikasına hak kazanmalarını sağlayan yandal programlarının usul ve esaslarını belirlemektir. Birden fazla diploma programının birlikte açtığı disiplinlerarası yandal programları için de bu usul ve esaslar geçerlidir.

Başvuru ve Kabul Koşulları

1. Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar MyKhas portalı üzerinden online yapılır.
2. Öğrenci, yandal programlarına anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilir.
3. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 (2.50/4.00) olması ve başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlamış olması gerekir.
4. Gerekli koşulları sağlayan adayların başvuruları ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından işleme konulur.
5. Kabul işlemi başvurulan yandal programını yürüten bölüm önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla tamamlanır.
6. Yandal programından kaydı silinmiş öğrenci yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz.

Çift Anadal ve Yandal Yönergesi için tıklayınız