02/25/2015 - 17:30
İş Hukukunda Güncel Sorunlar Semineri (5)

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, gelenekselleşmiş iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku seminerlerinden sekizincisini, “İş Hukukunda Güncel Sorunlar (5): Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Çalışanların Hakları ve Türk Hukuku” başlığı altında, Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsü’nde, 28 Şubat 2015 günü gerçekleştirdi.

Güncel sorunlar seminer serimizin bu yılki toplantısında, işçi ve işveren kesimini çok yakından ilgilendiren çalışma yaşamının sorunlarının ve hukuki çözüm yollarının, hem Türk Hukuku, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları perspektifinden, alanlarında bilimsel otoriteleri tartışılmaz akademisyenler ve sözü edilen perspektifi en iyi yansıtacak biçimde uygulamanın merkezinden gelen hukukçular tarafından; Yargıtay Daire Başkanlarının başkanlık edeceği oturumlarda değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Günümüzde, insan haklarının salt ulusal yasakoyucular tarafından düzenlenen normlar ile sınırlı kalarak değil; uluslararası normlar ve uluslararası yargı ya da denetim mercileri tarafından yapılan yorumlar ışığında algılandığı gerçeği karşısında, çalışanların haklarının da aynı güncel ve çağa uygun bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu gereklilik, bu yılki seminerimizde çalışanların haklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ile yorum metodu açısından da ele alınması ihtiyacını doğurmuş; bu yolla uygulamaya ve Yargıya, çözümü güç hukuki sorunlar açısından ışık tutulması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda öncelikle, seminerin ilk oturumunda, “AİHS ile AİHM Kararlarının İç Hukuka Etkisi” konusunun Yard. Doç. Dr. Olgun AKBULUT; “AİHM’nin Sosyal Haklara Bakışı ve Uyguladığı Yorum Metodu”nun ise AİHM Raportörü Duygu KÖKSAL tarafından ele alındı.

İkinci oturumda ise, “Çalışanların Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Düşünce ve İfade Özgürlükleri”, bu konuda doktora çalışmasını gerçekleştirmiş olan Av. Dr. Evra ÇETİN; “Örgütlenme Hakkı Kapsamında Sendikal Hak ve Özgürlükler” ise Prof. Dr. Murat ENGİN tarafından değerlendirildi.

Üçüncü oturum ise, sunulacak tebliğler ekseninde; değerli akademisyen, yargıç, avukat, hukuk danışmanları ile diğer katılımcıların yorum ve katkılarıyla gerçekleşen genel görüşmeye ayrıldı.

Yargıtay Daire Başkanlarının her üç oturuma da başkanlık ettiği; değerli tebliğ sahipleri ve katılımcıların da katkılarıyla hukuki sorunlara yeni çözüm önerileri ve yeni bilimsel bakış açılarının getirildiği seminere katılım her ilgiliye açık ve ücretsiz gerçekleşti.

 

İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR (5) PROGRAMI

28 Şubat 2015

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ VE

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA GÖRE

ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE TÜRK HUKUKU

09.30-10.15  Açılış Konuşmaları

BİRİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Ümran SAYIŞ (Yargıtay 9. HD. Başkanı)

10.15-11.00  AİHS ile AİHM Kararlarının İç Hukuka Etkisi

Yard. Doç. Dr. Olgun AKBULUT, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.00-11.15  Ara

11.15-12.00  AİHM’nin Sosyal Haklara Bakışı ve Uyguladığı Yorum Metodu

Duygu KÖKSAL, AİHM Raportörü

 

12.00-14.00  Öğle Arası

 

İKİNCİ OTURUM

Oturum Başkanı: Seracettin GÖKTAŞ (Yargıtay 22. HD. Başkanı)

14.00-14.45  Çalışanların Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Düşünce ve İfade Özgürlükleri

Dr. Evra ÇETİN

14.45-15.00  Ara

15.00-15.45  Örgütlenme Hakkı Kapsamında Sendikal Hak ve Özgürlükler

Prof. Dr. Murat ENGİN, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

15.45-16.00  Ara

GENEL GÖRÜŞME

Oturum Başkanı: Ömer Hicri TUNA (Yarg. 7. HD. Başkanı)

16.00-17.00  Soru-cevap