6111 Sayılı Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Esaslar

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTELERDEN İLİŞİĞİ KESİLENLER İLE ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIĞI HALDE KAYIT YAPTIRMAYANLARIN  YENİDEN ÖĞRENİME DEVAM ETMELERİNİ SAĞLAYAN 

6111 SAYILI KANUN’UN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 1- Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihine kadar Üniversitemize bağlı birimlerden, hazırlık ve ara sınıflar dahil, ön lisans ve lisans öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden yabancı dil hazırlık, bilimsel hazırlık ve ara sınıflar dahil her ne sebeple olursa olsun (terör suçundan hüküm giyenler hariç) kaydı silinmiş olanlar ile Üniversitemize ait herhangi bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar 2547 sayılı Kanunun Geçici 58. maddesinden yararlanabilmek için aşağıda belirtilen esaslar dahilinde, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunabilecektir.

Bu kanundan yararlanarak;

  • 2010-2011 öğretim yılı Bahar döneminde öğrenime başlamak isteyenler 7 Mart 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar,
  • 2011-2012 öğretim yılı Güz döneminde öğrenime başlamak isteyenler ise 25 Temmuz 2011 tarihine kadar başvuruda bulunabilecektir.

7 Mart 2011 tarihine kadar başvuranlardan;

  • İlgili birim yönetim kurulu tarafından durumları uygun görülenler, 2010-2011 öğretim yılı Bahar döneminde;
  • İngilizce Hazırlık sınıfında olanlardan isteyenler 2011-2012 öğretim yılı Güz döneminde  öğrenime başlayabileceklerdir.
  • Her ne sebeple olursa olsun başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanlardan kayıtlarını yaptırmış olanların  askerlikleri tecil edilmiş sayılır.

Madde 2- Kanunun yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2011 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde gerekli belgelerle birlikte başvurmaları halinde anılan kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

Madde 3- Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle kaydı silinip ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de bu kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Hazırlık Sınıfında Kaydı Silinenler

Madde 4- Yabancı Dil Hazırlık sınıfındaki öğrenimleri sırasında;

a)    Kendi isteği, ücret ödememesi, devamsızlığı, başarısızlığı veya disiplin cezası (terör suçundan hüküm giyenler hariç) nedeniyle ilişiği kesilenlerin yine İngilizce Hazırlık sınıfına doğrudan intibakları yapılarak resmi öğrenci statüsünde kayıtları yapılacaktır. Bu öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okulu  tarafından yapılacak sınav sonucunda uygun bulunan seviyelerde öğrenime başlatılacaklardır.

b)    Eylül 2011’e kadar yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavlarından başarılı olan veya Üniversite Senatosunca kabul edilen sınav sonuç belgesi getirenlerden yeterli puanı almış olanların kayıtları yenilenerek 2011-2012 öğretim yılı Güz döneminden itibaren 1.sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler.

Önlisans ve Lisans Programlarından Kaydı Silinenler

Madde 5- Lisans ve önlisans programlarındaki öğrenimleri sırasında 1.,2.,3. ve 4. Sınıftan kaydı silinen öğrenciler ile dikey geçiş intibak sınıfından (Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından) kaydı silinen öğrencilerden; anılan kanundan yararlanmak üzere Üniversiteye süresi içinde başvuruda bulunmuş olanlardan;

a)     Kendi istekleri ile kayıtlarını sildirmiş olanlar,

b)     Öğrenim ücretini/öğrenci katkı payını ödemediklerinden dolayı kaydı silinmiş olanlar,

c)      Disiplin cezası (terör suçundan hüküm giyenler hariç) nedeniyle ilişiği kesilenler,

d)     Devamsızlığı ve ilgili dönemde/dönemlerde kayıtlarını yenilememeleri nedeniyle kayıtları silinmiş olanlar,

e)     Başarısızlık,

f)       Öğrenim süresinin sona ermesi,

g)     Diğer nedenlerle ilişiği kesilenler için

Herhangi bir sınav açılmayacaktır. Bu durumda olanların başarılı oldukları dersler, stajlar göz önüne alınmak suretiyle halen uygulanmakta olan öğretim planlarına göre intibakları yapılacak ve öğrenimlerine başlayacakları öğretim yılı ve yarıyılları belirlenecek ve kendilerine tebliğ edilecektir.

Madde 6- Üniversitemize ait herhangi bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlardan bu kanundan yararlanarak kazandıkları programa kayıt olmak isteyenlerin kesin kayıtları, 2011-2012 öğretim yılında üniversiteye yerleştirilen adayların kayıt döneminde (5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında) yapılacaktır.

Lisansüstü Programlardan Kaydı Silinenler

Madde 7- Anılan kanundan yararlanmak üzere Üniversiteye süresi içinde başvuruda bulunmuş olanlardan;

a)     Kendi istekleri ile kayıtlarını sildirmiş olanlar,

b)     Öğrenim ücretini/öğrenci katkı payını ödemediklerinden dolayı kaydı silinmiş olanlar,

c)      Disiplin cezası (terör suçundan hüküm giyenler hariç) nedeniyle ilişiği kesilenler,

d)     Devamsızlığı ve ilgili dönemde/dönemlerde kayıtlarını yenilememeleri nedeniyle kayıtları silinmiş olanlar,

e)     Yüksek lisans ve doktora bilimsel hazırlık sınıfında öğrenimine devam ederken akademik yetersizlik (yeterli Genel Not Ortalaması sağlayamama) veya verilen süre sonunda her dersten en az geçer not alarak tamamlayamadığı için kaydı silinenler,

f)       Yüksek lisans öğrenimine devam ederken belirtilen  süreler sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2.50/4.00 değerinden az olduğu için ilişiği kesilmiş olanlar,

g)     Doktora öğrenimine devam ederken, belirtilen süreler sonunda kredili, derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00/4.00 genel not ortalamasını tutturamadıkları için ilişiği kesilmiş olanlar için

Herhangi bir sınav açılmayacaktır. Bu durumda olanların başarılı oldukları dersler, göz önüne alınmak suretiyle halen uygulanmakta olan öğretim planlarına göre intibakları yapılacak ve öğrenimlerine başlayacakları öğretim yılı ve yarıyılları kendilerine tebliğ edilecektir.

Madde 8 – Yüksek lisans öğrenimine devam ederken tez aşamasından kaydı silinen öğrencilerin doğrudan intibakları yapılacak ve kendilerine 2547 sayılı kanunun 44.maddesi “c” bendi kapsamında tez için bir yıl (iki dönem) azami süre verilecektir.

Madde 9- Doktora öğrenimine devam ederken yeterlik sınavından başarısızlığı nedeniyle kaydı silinen öğrencilere 23. Maddede belirtilen öğrenim ücretlerini ödemeleri koşulu ile sınav hakkı verilecektir. Yeterlik sınav tarihleri ilgili Enstitüler tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır.

Madde 10- Doktora öğrenimine devam ederken yeterlik sınavına girebilmek için gerekli olan ÜDS veya eşdeğeri sınavlardan yeterli puanı alamaması nedeniyle kaydı silinenlerin, 23. Maddede belirtilen öğrenim ücretlerini ödemeleri koşulu ile kayıtları yapılacak ve yeterlik sınav tarihi ilgili Enstitü tarafından kendilerine tebliğ edilecektir.

Madde 11- Doktora öğrenimine devam ederken tez aşamasından kaydı silinen öğrencilerin doğrudan intibakları yapılacaktır.

Genel Hükümler

Madde 12- İntibakları yapılarak 2547 sayılı kanunun 44.maddesi “c” bendi kapsamında tanınan azami öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlar ilgili yasa, yönetmelik ve 23. maddede  belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için yeniden kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olan öğrencilerin ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Madde 13- Bu kanundan yararlanarak yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, derslerin okutulan en son müfredatından sorumlu tutulacaklar, ayrıca bu öğrenciler mezuniyetleri için öngörülen asgari kredideki (AKTS ve KHÜ kredisi) tüm dersleri ve stajlarını alıp başarmakla yükümlü olacaktır.

Madde 14- Daha önce başarısız oldukları dersin programdan kaldırılmış olması halinde onun yerine Üniversite tarafından belirlenen dersi/dersleri almakla yükümlüdürler.

Madde 15- Öğrenim ücreti borcu olanların kayıtlarının yapılabilmesi için borçlarını kayıtlarının silindiği tarihe kadar oluşan yasal gecikme faizi ile birlikte tamamen ödemekle yükümlü olacaklardır.

Madde 16- ÖSYS ile Üniversitenin farklı bölümlerine/programlarına veya diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt olanların daha önce kayıtlarının silindiği bölümlere/programlara bu kanundan yararlanmak üzere başvurmaları halinde durumlarına uyan bu esasların ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır. Bu bölümlere/programlara yeniden kayıt hakkı kazanmaları halinde aynı anda iki ayrı yükseköğretim programına devam edemeyeceklerinden ÖSYS ile sonradan kayıtlan oldukları bölümden/programdan kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla intibakları yapılacaktır.

Madde 17- Bu kanundan yararlanarak tekrar öğrencilik hakkı kazananlardan, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın kayıt işlemlerini tamamlayarak öğrenimlerine kendilerine tebliği edilen öğretim yılı/yarıyılında başlamayanlar bu kanun hükümlerinden yararlanma haklarını kaybedeceklerdir.

Madde 18- Öğrenci alımı durdurulan ve öğretimi devam etmeyen programlardan kaydı silinen öğrenciler ile öğrenci alımı durdurulan ve öğretimi devam etmeyen programı kazandığı halde kayıtlarını yaptırmayan adaylardan bu kanundan yararlanmak suretiyle yeniden kayıt hakkı kazananlar, Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görmesi halinde eşdeğer diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebileceklerdir. Bu durumdaki öğrenciler, doğrudan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvurularını yapacaklardır.

Madde 19- Bu kanundan yaralanarak öğrenim ücretini ödemek suretiyle Üniversitemize yeniden kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikametinin başka bir ilde olduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibariyle geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, ikamet ettikleri ildeki üniversitelerin eşdeğer programlarına yatay geçiş yapabileceklerdir.

Madde 20- Bu kanundan yararlanarak öğrenim ücretini ödemek suretiyle Üniversitemize yeniden kayıt yaptıran öğrencilerden, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim önlisans veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabileceklerdir.

Madde 21- Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilenler, doğrudan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvurularını yapmak zorundadırlar.