Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programının amacı, Anadal Programını başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları​

1. Çift Anadal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, sahip olması beklenen kriterler;

 •      Anadal Programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılda olması
 •      Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.72 olması
 •      Başarı sıralaması olarak %20'de bulunması
  • - Başarı sıralamasında %20’de yer almayan ÖSYM Öğrencilerinin, başvurucakları Çift Anadal programının ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere Merkezi Yerleştirme Puanına sahip olması
  • - Başarı sıralamasında  %20’de yer almayan Uluslararası Öğrencilerin, taban puan sağlama kriteri, Üniversitemiz “Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi” kapsamında -luslararası Ofis ve ilgili Fakülte ile birlikte değerlendirilir
 •      Anadal Programında aldığı tüm dersleri başarmış olması 
  • - XXX dersinden FF notu almış, daha sonra bu dersi tekrar alarak CC notu ile başarmış öğrenci başvuru yapabilir. Önemli olan derslerin son notudur. 

2. ÖSYM Başarı sıralaması kriteri beklenen Hukuk, Mühendislik ve Mimarlık programlarından birinde Çift Anadal yapmak isteyen öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki Programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması beklenir.

 • Uluslararası öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt olan öğrenciler ile yurt dışından yatay geçiş ile gelen YKS başarı sırasını sağlayamayan öğrenciler başarı sırası aranan programlar arasında (Hukuk, Mühendislik ve Mimarlık programları) Çift Anadal eğitimi alamazlar.

3. Tiyatro Bölümünde öğrenim gören ve başka bir bölümde Çift Anadal yapmak isteyen öğrencilerin, ilgili bölümün puan türünde Üniversitemiz taban puanını ve Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği başarı sıralaması şartını karşılıyor olması beklenir. 

4. Yukarıda bahsedilen kriterleri sağlayan öğrenciler, başvurularını, MyKhas Portal üzerinden online olarak yapabilirler.

5. Başvurular, ilgili Fakülte Dekanlıkları tarafından değerlendirilir.  

6. Çift Anadal Programları kabul işlemleri, başvurulan Çift Anadal Programının bağlı olduğu Bölüm önerisi ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne iletilir ve kayıt işlemleri yapılır.

7. Çift Anadal Programına kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSYM bursları, Çift Anadal Programına başladıkları yarıyıldan itibaren, en fazla dört yıl yani sekiz yarıyıl süreyle kesintisiz devam eder.

 

Yandal Programı

Yandal programının amacı, öğrencilerin belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi tamamlayarak, Yandal Sertifikasına hak kazanmalarını sağlamaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

1. Yandal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, sahip olması beklenen kriterler;

 •      Anadal Programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılda olması
 •      Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması
 •       Tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması
  • - XXX dersinden FF notu almış, daha sonra bu dersi tekrar alarak CC notu ile başarmış öğrenci başvuru yapabilir. Önemli olan derslerin son notudur. 

2. Yukarıda bahsedilen kriterleri sağlayan öğrenciler, başvurularını, MyKhas Portal üzerinden online olarak yapabilirler.

3. Başvurular, ilgili Fakülte Dekanlıkları tarafından değerlendirilir.  

4. Yandal Programları kabul işlemleri, başvurulan Yandal Programının bağlı olduğu Bölüm önerisi ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla Öğrenci İşleri Direkörlüğü'ne iletilir ve kayıt işlemleri yapılır.

5.  Bir Yandal Programından kendi isteği ile kaydını sildiren veya kaydı silinmiş öğrenci, aynı Yandal Programına yeniden kayıt yaptıramaz. Başka bir Yandal Programı tercih edebilir.


 •