Hukuk Kulübü

Kulübün misyonu üniversitemiz öğrencileri arasında aktif, katılımcı, çeşitliliğe ve farklı ses, değer ve anlam dünyalarına önem veren demokratik bir düşünsel ve eleştirel ortamı hakim kılmaktır. Kulüp bu amacına ulaşmak için felsefi anlamda metodolojik ve epistemolojik çoğulcuğu esas alır. Bu anlamda, belirtilen amaca ulaşmada hiçbir ideolojik bakış, dünya görüşü, felsefi düşünce ya da dinsel inanç diğerine üstün kılınmaz. Kulüp ifade edilen misyonunu gerçekleştirmek için, magazinsel ve popüler  tutumlardan daima uzak kalarak, bir akademik kurumda yapılması gereken tartışma ve çalışmaların niteliğinden taviz vermeksizin, ağırlıklı olarak sosyal bilim alanındaki güncel ve önemli tartışmaları takip eder; sosyal, kültürel, ekonomik, sanatsal ve felsefi konularda yaygın ve demokratik bir düşünsel ortama ilişkin iklimi hazırlar.

Kulüp üniversitemiz öğrencilerinin her alanda eleştirel düşüncelerini özgürce dile getirebilecekleri ve sorunlu buldukları alanlarda çözüm üretebilecekleri her türlü çalışmaya destek verir. Bilimsel, tarihsel,kültürel,sosyal ve felsefi bağlamdaki faaliyetler için gerekli fiziksel ve çoğulcu ve demokratik bir düşünsel ortamın hazırlanması için gereken her türlü çabayı gösterir.

Kulüp tüzükte yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için münazaralar, sergiler, geziler  ve benzeri aktiviteleri gerek üyeleri gerekse üniversitemiz öğrencileri arasında teşvik eder. Kulüp sosyal, kültürel, felsefi, ekonomik, ideolojik ve sanatsal konularda bilimsel raporlar hazırlar, anketler düzenler, bilimsel ve estetik çalışmaları teşvik eder ve gerektiğinde bizzat yürütür. Kulüp yerli ve yabancı öğrenci organizasyonları ve kulüpleri , mesleki kuruluşları , yazılı ve görsel medya  ve diğer iletişim organları ve benzerleri ile doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği yapar;

Kulüp Danışman Hocası: Öğr.Gör.Yrd.Doç. Nilay ARAT - nilay.arat@khas.edu.tr

Kulüp Başkanı : Sinan Tınaztepe  sinan.tinaztepe@khas.edu.tr