Kadir Has Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı Mezunlar, Öğrenci Aileleri ve İdari Personel Çalıştayı

05 Mart 2014 - Çarşamba
Kadir Has Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı Mezunlar, Öğrenci Aileleri ve İdari Personel Çalıştayı

 


KHAS 2014-2018 Stratejik Planı
Mezunlar, Öğrenci Aileleri ve İdari Personel Çalıştayı Genel Oturumu

B Blok, B 405

Kadir Has Üniversitesi’nin kurumsal vizyon olarak belirlediği, “Uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir akademik kurum olma” hedefi doğrultusunda strateji geliştirme çabaları, ülkemizdeki hemen bütün üniversitelerde olduğu gibi, YÖK’ün stratejik plan çalışmaları sonucunda Ekim 2002’de yürürlüğe konulan Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde başlatılmıştır. 2006 yılı ise  -stratejik planların geliştirilmeye başlanması ile birlikte- eğitim odaklılıktan araştırma odaklılığa geçiş kararının alınması bakımından üniversite için önemli bir dönüm noktası olmuştur. 2008’e kadar devam eden bu süreçte, Stratejik Planlama Kurul’’nun oluşturulmasıın yanı sıra; birincisi, Aralık 2006’da yapılan Stratejik Planlama Çalıştayı’nın sonuç raporuna dayanılarak hazırlanan Stratejik Plan; ikincisi, 2007’de KHAS Özdeğerlendirme Grubu’nun raporundan yararlanılarak hazırlanan European University Association (EUA) raporu; üçüncüsü ise, 2008’de Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı sonucunda hazırlanan ve katılımcıların görüşlerini biraraya getiren rapor olmak üzere üç önemli rapor yayınlanmıştır.

Bu kapsamdaki son faaliyet, Ağustos 2011’de Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü’nün kurulması ve bu birimin Ekim’de Kadir Has Üniversitesi Araştırma Odaklılık Stratejisi Raporu’nu hazırlamasıdır. Daha sonra, kısa vadeli somut hedeflerin belirlenmesi amacıyla, 10 Aralık 2011 tarihinde KHAS Selimpaşa Kampüsü’nde arama konferansı niteliğinde bir toplantı düzenlenmiştir. Araştırma odaklılık stratejisinin hayata geçirilmesi konusundaki uygulamalara başlamadan önceki en önemli adım olan eylem planının belirlenmesi ise, 14-15 Ocak 2012 tarihlerinde Şile Gardens Hotel’de yapılan ikinci toplantıda gerçekleştirilmiştir.

KHAS 2014-2018 Stratejik Planı Çalıştayı, bütün bu gelişmelerin kapsamı ve içeriği açısından son noktası olacaktır. Çalıştay, 13 Ocak 2014 tarihinde akademik personelle başlamış, 13 Şubat 2014 tarihinde öğrenciler ile devam etmiştir. 22 Mart 2014 tarihinde mezunlar, öğrenci aileleri ve idari personelle düzenlenecek çalıştayın ardından, Mütevelli Heyeti ile benzer bir organizasyon gerçekleştirilecektir. Böylece, bütün önemli paydaşların sürece dahil edildiği ve akademik kurumlarda olması gereken eğitim, araştırma ve toplumsal fayda/yayım üçlüsünün ayrıntılarıyla ele alındığı bir strateji geliştirilmiş olacaktır.

KHAS’ın içinde bulunduğu bu süreç, üniversitenin 1997’deki kuruluşundan bu yana geçirdiği üçüncü dönemin sonunu ifade etmektedir. Araştırma odaklılık stratejilerinin geliştirildiği üçüncü dönem, Şile Toplantısı’nda belirlenen eylem planının 2012 ve 2013 yıllarında hayata geçirilmesiyle birlikte kapanmış, Kadir Has Üniversitesi’nin bundan böyle yapısal bir değişikliğe gitmesine gerek kalmamıştır. Önceki raporlarda da belirtildiği gibi, bu tarihten sonraki süreçlerde, ana yapısal değişimler yerine, daha iyiye doğru gelişmeler üzerinde durulacak ve böylece “uluslararası düzeyde rekabet edebilir akademik kurum olma” hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşılmış olacaktır.
KHAS 2014-2018 Stratejik Planı Mezunlar, Öğrenci Aileleri ve İdari Personel Çalıştayı, 22.03.2014’te KHAS Cibali Kampüsü’nde bulunan B Blok B 405’te gerçekleştirilecektir. Rektörlük açılış konuşmasının ardından, STRAR Koordinatörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger çalıştay hakkında bilgilendirme yapacaktır. Mezunlar, öğrenci aileleri ve idari personel oturum çalışmalarını ayrı ayrı yapmak üzere kurayla gruplara ayrılarak sınıflara dağılacak ve her grup, oturumları yönetmek ve oturum raporlarını tutmak üzere birer moderatör seçecektir.

Gruplardan, 30’ar dakikalık üç oturumda, aşağıda belirtilen konulara yönelik 5’er öneride bulunmaları istenecektir. Yarım saat sürecek olan son oturumda ise moderatörler grup raporlarını takdim edecek ve çalıştay genel değerlendirmesi yapılacaktır.


MEZUNLAR

B401

Oturum I: “KHAS’ta alınan eğitimin, meslek yaşamında daha başarılı mezunlar yetiştirmeye yönelik olması” için 4 temel öneriniz nedir ?
Ana Temalar: Müfredat, Öğretim elemanları, Derslerin işlenişi ve öğretim yöntemleri, Ölçme ve değerlendirme sistemi, İngilizce ve Hazırlık Okulu eğitimi, Öğretim teknolojileri, Uygulamalı dersler ve ödevler, Uluslararası işbirlikleri, Teknik altyapı imkanları, Konferans ve seminerler.

Oturum II: “Mezunların kariyer planlamasında ve iş hayatında rakiplerine göre daha başarılı olabilmesi için KHAS’ın rolü ve etkisinin artırılması”na yönelik 4 temel öneriniz nedir ?
Ana Temalar: Kariyer Merkezi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Üniversite-sektör işbirlikleri, Staj imkanları, İngilizcenin geliştirilmesi, Konferans ve seminerler, Uygulamalı dersler, Profesyonellerle network oluşturulması, İş başvuruları ve mülakatlar, Mezunlarla ilişkiler, Kurum kültürü.

Oturum III: “KHAS ve mezunları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi” için 4 temel öneriniz nedir ?
Ana Temalar: HASMED Üyeliği, HASMED Faaliyetleri, Mezun kartı uygulaması, Mezuniyet sonrası üniversite olanaklarından yararlanılması, Sosyal etkinlikler, Mezun portalı, Alternatif iletişim yöntemleri.


ÖĞRENCİ AİLELERİ

B 402

Oturum I: “Öğrencilerin derslerdeki başarı ve verimliliğinin artırılması” için 5 temel öneriniz nedir ?
Ana Temalar: Müfredat, Öğretim elemanları, Derslerin işlenişi ve öğretim yöntemleri, Ölçme ve değerlendirme sistemi, İngilizce ve Hazırlık Okulu eğitimi, Öğrenci motivasyonu, Öğretim teknolojileri, Uygulamalı dersler, Ödevler, Uluslararası işbirlikleri, Teknik altyapı, Öğretim teknolojileri.

Oturum II: “Öğrencilerin ders dışı ve sosyal gelişimin desteklenmesi” için 5 temel öneriniz nedir ?
Ana Temalar: Ders dışı eğitim çalışmaları, Öğrenci etkinlikleri, Öğrenci kulüpleri, Sosyal-kültürel aktiviteler, Sosyal alanlar, Öğretmen-öğrenci ilişkileri, Konferans ve seminerler, Uluslararası öğrenciler.

Oturum III: “Okul sonrası kariyer imkanlarının geliştirilmesi” için 5 temel öneriniz nedir ?
Ana Temalar: Kariyer Merkezi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Üniversite-sektör işbirlikleri, Staj imkanları, İngilizcenin geliştirilmesi, Konferans ve seminerler, Uygulamalı dersler, Profesyonellerle network oluşturulması, İş başvuruları ve mülakatlar.

İDARİ PERSONEL

B 403

Oturum I: “Çalışan memnuniyetinin artırılması” için 5 temel öneriniz nedir ?
Ana Temalar: Çalışma ortamı, Çalışma koşulları, Çalışan güvenliği, Ücret ve ödüllendirme sistemleri, Birimler arası iletişim, Grup içi iletişim, İş yükü, Performans değerlendirmesi, İç motivasyon, Hizmet içi eğitim, Sosyal imkanlar, İş hukuku, Özlük hakları, Sosyal faaliyetler.

Oturum II: “İdari personel tarafından verilen hizmetin kalitesinin artırılması” için 5 temel öneriniz nedir ?
Ana Temalar: Hizmet içi eğitim, Sosyal imkanlar, Kariyer planlaması, Kişisel gelişim faaliyetleri, Yabancı dil öğrenme, Mesleki yetkinliklerin artırılması, Referans sistemi, Uluslararası işbirlikleri, Değişim programları, Yaşam Boyu eğitim merkezi etkinlikleri.

Oturum III: “Üniversite altyapısının güçlendirilmesi” için 5 temel öneriniz nedir ?
Ana Temalar: Yemekhane ve kantinler, İnternet bağlantısı, Bilgisayarlar, Yazılımlar, Teknik destek, Ofis imkanları, Ulaşım imkanları, Sosyal alanlar, Kütüphane, Temizlik, Havalandırma, Isıtma.

Not: Çalıştay, geçmişin irdelenmesi yerine geleceğe yönelik olduğundan, katılımcıların gelecekte atılması gereken somut adımlara odaklanması yararlı olacaktır. Ayrıca, süre olarak 2014-2018 alındığından bu süre içinde gerçekleşmesi mümkün hedeflere ağırlık verilmelidir.

 

Çalıştay katılım kayıt formu için tıklayınız.

Son başvusu tarihi: 20 Mart 2014

Çalıştay Programı ( 22.03.2014, KHAS Cibali Kampüsü)

10.00-10.15

Rektörlük açılış konuşması.

B 405

10.15-10.30

STRAR Koordinatörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’in çalıştay hakkında bilgilendirmesi.

Katılımcıların kurayla gruplara ayrılması ve salonlara dağılması.
Grupların oturumları yönetmek ve oturum raporlarını tutmak üzere moderatörlerini seçmesi.

10.30-11.00

Oturum I

B 401
(Mezunlar)

B 402
(Öğrenci Aileleri)

B 403
(İdari Personel)

11.00-11.30

Oturum II

11.30-12.00

Oturum III

12.00-12.30

Ortak Oturum: Moderatörlerin grup raporlarını takdimi ve çalıştay genel değerlendirmesi.

B 405