6353 Sayılı Kanun’un 11.Madde Hükmüne Göre Uygulama Esası

24 Temmuz 2012 - Salı

6353 Sayılı Kanun’un 11.Madde Hükmüne Göre Uygulama Esası

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 63’ün Uygulama Esası’nın aşağıda belirtildiği şekilde tespitine Üniversite Senatosu’nun  yapılan 18 Temmuz 2012 tarih 2012/16 sayılı  toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun madde 173 ile yapılan değişiklik sonucu geçici 58 inci maddeye eklenen hükümler gereği öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumları ile ilişikleri kesilenlere ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla eğitim-öğretimlerine başlayabilmek hakkı verilmiştir. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hüküm gereği başvuruda bulunma ve eğitim-öğretime başlamak hakkına sahip oldukları halde süresi içinde başvurmamaları sebebiyle 58 inci maddeden yararlanamayanlar (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dahil), 6353 sayılı Kanun’un 11.maddesi ile yürürlüğe giren geçici madde 63’e göre 12.07.2012 tarihinden itibaren Kadir Has Üniversitesi’ne usulüne uygun başvuruda bulunarak, yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu geçici madde 58’de yer alan esaslara ve Senato’nun bu esaslara uygun olarak belirlediği esaslara göre, müteakip eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.”

2014-2015 Akademik yılı güz yarıyılı için  1 Eylül 2014 tarihine kadar başvurulmalıdır.

Başvuru Formu için.