Khas Bütünleme Sınavına İlişkin Uygulama Esasları

04 Temmuz 2012 - Çarşamba
Khas Bütünleme Sınavına İlişkin Uygulama Esasları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın  22.06.2012 tarih ve  27380 sayılı yazısı ile Üniversitemize bildirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli toplantısında alınan kararı ve  2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinin (b) bendi  hükmü uyarınca, 2011-2012 öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında başarısız olunan dersler için yapılacak bütünleme sınavları için aşağıdaki esasların uygulanması, Üniversite Senatosu’nun  yapılan 03 Temmuz 2012 tarih 2012/14 sayılı  toplantısında;

Bütünleme sınav hakkının, Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamasına;

1.2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde kayıt yaptırmış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler (harf notu FF olan) ile sınava girme koşullarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız oldukları her ders için yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın bütünleme sınav hakkı tanınmasına; bütünleme  sınavlarının mazeretinin olmadığına;

2.Bütünleme sınavlarının, hafta sonu (Cumartesi-Pazar)  dahil olmak üzere 03-09 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılmasına; ilgili birimlerin sınav takvimini hazırlayarak öğrencilere duyurmalarına;

3.Geçerli önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliklerinde  öngörülen ders başarı değerlendirme ve ders başarma esaslarının  bütünleme sınavlarında da aynen uygulanmasına; bu kapsamda bütünleme sınavlarında alınan notun o dersin verildiği dönemdeki final sınavı notu yerine sayılmasına; ancak not çizelgesinde  bütünleme sınavı notu olarak gösterilmesine;

4.Koşullu başarılı öğrenciler (harf notu DD, DC olan) ile not yükseltmek isteyen öğrencilerin bütünleme sınavlarına giremeyeceklerine;

5. Ders başarı değerlendirmesi sadece yıl içi çalışmaları ile yapılan derslerin bütünleme sınavının olamayacağına;

6. Bitirme tezi, projesi veya dersinin bütünlemesinin olamayacağına;

7. Hazırlık Okulunda İngilizce Yeterlilik sınavlarının bütünlemesinin olmadığına;

8.2011-2012 eğitim-öğretim yılı Yaz Okulunun akademik takvimde öngörüldüğü şekilde yürütülmesine;

Yaz Okulu dersleri için bütünleme sınavı olmadığına; ancak 22.06.2012 tarih ve 027380 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararı 2011-2012 Yaz Okulu  başladıktan sonra alındığından, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersleri Yaz Okulunda tekrar alan öğrencilerin, bu derslerden hak kaybına uğramamaları için sadece 2011-2012 eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere, istemeleri halinde bu derslerin bütünleme sınavlarına da  girebileceklerine; bu durumda aldıkları notlardan yüksek olanının geçme notu hesabına dahil edilmesine;

9.Bütünleme sınavı yapılacak derslere başarısız öğrenci kayıtlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılmasına; oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Bütünleme Sınavına İlişkin Uygulama Esasları İçin Alınan EK KARAR

Kadir Has Üniversitesi Bütünleme Sınavına İlişkin Uygulama Esasları için Üniversite Senatosu’nun   11 Temmuz 2012 tarih 2012/15 sayılı senato  toplantısında alınan EK KARARI aşağıdaki gibidir.

  • 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bir dersi, hem güz, hem de bahar döneminde alıp, her ikisinde de başarısız olmuş öğrencilere, bu dersle ilgili olarak sadece tek bütünleme hakkı tanınmasına oybirliği ile karar verildi.