Dr. Murat Öztürk’ün Kitabı Hollanda’da Yayımlandı

10 Nisan 2012 - Salı
Dr. Murat Öztürk’ün Kitabı Hollanda’da Yayımlandı

Üniversitemiz öğretim üyesi Dr. Murat Öztürk’ün yazdığı “Agriculture, peasantry and poverty in Turkey in the Neo-liberal Age” adlı kitap Hollanda’da yayımlandı. Kitap, bu konularda üç yıldan bu yana devam eden çalışmaların yeni bir ürünü. Bu konularda daha önce yapılan yayınlanmış iki çalışmanın yanında kitapta, Kadir Has Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dr. Murat Öztürk’ün yürüttüğü “1980 Sonrası Yıllarda Türkiye’de Tarımda ve Kırda Dönüşüm Dinamikleri” adlı devam eden araştırma projesinden üretilen bazı verilerden de yararlanıldı. Kitap, Şubat 2012 tarihinde Wageningen Academic Publisher -Hollanda- yayınevi tarafından basıldı. Çalışma aynı zamanda OAPEN-NL  (Open Access Publishing in European Networks–Netherland) tarafından yayınevine kitap için sağlanan destekle yayınevinin web sitesinde e-book olarak da aşağıdaki adreste yer alıyor.

http://www.wageningenacademic.com/Turkey-e?sg=%7B3781EDBA-8743-4432-A0BE-EED1A349A923%7D

Kitap, Türkiye tarımındaki, kırlarındaki gelişmeleri ve yoksulluk konularını, 1980 yılı sonrasında izlenen neo-liberal politikalar çerçevesinde ele alıyor. İki kısım ve onbir bölümden oluşan çalışmanın birinci kısmı klasik tarım sorununu tartışarak başlıyor. Ardından tarımdaki gelişmelere ilişkin 1980 öncesi ve sonrası olarak iki döneme ait çeşitli veriler sunuluyor. Birinci kısmın sonunda 1980 sonrası tarıma yönelik izlenen politikalar çerçevesinde, tarımdaki gelişmelere ilişkin analiz ve tespitler yer alıyor. Çalışmanın ikinci kısmında aynı süreçte kırdaki gelişmeler ve yoksulluk konusu ele alınıyor. Yoksulluk ele alınırken tarımdaki ve kırdaki gelişmeler yanında Dünya Bankasının yoksulluk önleyici politikaları gibi diğer faktörler de analize dahil ediliyor. Sonuç bölümünde, ele alınan üç konuda neo-liberal politikaların doğurduğu sonuçlar ve politika önerileri yer alıyor.