2014-2015 DOCTORAL / POST-DOCTORAL RESEARCH FELLOWS

Aylin Yıldırım Tschoepe

Crafting Identities and Home in the Landscape of Urban Transformation in Turkey

Research Abstract: With this research I plan to study the reciprocal relationship between home and identity construction of migrants who return to their home country after many years of labor abroad. Locating this project in Turkey as an individual with a Turkish father and a German mother, I also share a commitment to challenge prevailing notions of ʻnative ethnographyʼ. Through my ethnographic subjectivity as an ʻoutsider withinʼ, someone who grew up in Germany during my childhood and youth, but engages with great sensitivity and interest in the Turkish culture and does research in Turkey on urban and social matters since my Masters degree in 2005, I hope to contribute to an anthropological methodology that will assist researchers doing fieldwork ʻat homeʼ. I am convinced that returnees become important agents in shaping the current landscape of their home country. In doing so, they are in contest with other private and public actors. If this process can be uncovered, we will also gain a better understanding regarding the bigger picture, that is, the impact of migration on urbanization and identity discourses in general.

Bio: Dr. Aylin Yıldırım Tschoepe has been awarded with 2236-Co-Funded Brain Circulation Scheme for her project entitled “Forging Homes, Forging Identities- Imaginary and Spatial Manifestation of Home as well as Identity Construction along the Trajectory of Internal and Transnational Migration in Turkey”. Since 2003, Dr. Yıldırım Tschoepe has worked as an architect but as of 2008 she decided to also continue her career in academia. In 2012, she graduated from Harvard University as Doctor of Design where she has been working as a teaching fellow for seminars and design studios. Since 2011, Dr. Yıldırım Tschoepe expands and deepens her expertise in the PhD program in Anthropology and Middle Eastern Studies at the Harvard Graduate School of Arts and Sciences and concurrently she is Visiting Assistant Professor at the Wentworth Institute of Technology, Department of Architecture (WIT).

 

Özlem Altınkaya Genel

Mafsal Bölge: Marmara Denizi Çevresi’nde Kentsel Dönüşüm

Araştırma Özeti: Özlem’in tez çalışması, Marmara Denizi etrafındaki kentsel oluşumların, 20. Yüzyıl başından itibaren geçirdiği dönüşüme “bölge” ölçeğinden bakıyor ve bu bölgenin Akdeniz ve Karadeniz hinterlandları ile etkileşimlerini inceliyor. Araştırmasında environmental history (çevre tarihi), tarihsel coğrafya, kent tarihi, kentsel coğrafya, GeoHumanities (coğrafi beşeri bilimler), critical cartography (eleştirel kartografya) ve coğrafi bilgi sistemleri gibi farklı disiplinlerden yararlanıyor. Marmara Denizi etrafındaki kentsel gelişimi çok ölçekli (uluslararası, bölgeler arası ve şehirler arası) bir metodoloji ile analiz ederek İstanbul’un kentsel dönüşümüne dair ilişkisel bir çerçeve çizmeyi amaçlıyor. Tez çalışması ile kent tarihi yazımında kent – kır, yapılı çevre–peyzaj kutuplaşmalarını geçersiz kılan melez kent teorilerine katkıda bulunmayı umuyor.
Ozlem Altinaya Genel aynı zamanda Mellon Initiative for Urbanism in the Humanities İstanbul Portalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Bu proje kapsamında Profesör Murat Güvenç ve Profesör Sibel Bozdoğan ile birlikte İstanbul’un tarihsel gelişimine ait kaynakları (Goad ve Pervititch Haritaları, Şark Ticaret Yıllıkları, İstanbul Ansiklopedisi gibi) kentin çok katmanlılığını betimleyen (eski fotoğraflar, filmler, metinler) faklı malzemelerle, yeni gelişen araçlar ve metodolojilerden faydalanarak, disiplinler arası çerçevede değerlendiriyorlar.

Özgeçmiş: 2006’da MSGSÜ Mimarlık bölümünden mezun oldu. Aynı yıl başladığı Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nı 2008’de bölüm birincisi olarak tamamladı. 2009-2010 yıllarında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İstanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi’nde araştırmacı olarak çalıştı. Sergi kapsamında Profesör İhsan Bilgin’in asistani olarak “1950-1983: İçe Patlama” bölümünü hazırladı.  Özlem Harvard Üniversitesi Graduate School of Design (GSD) ’a 2012 yılında Aga Khan bursiyeri olarak kabul edildi. Harvard GSD’de  Cities by Design ve Urbanization in the East Asian Region derslerinde asistanlık yaptı.
Özlem’in Kentsel Dönüşümden Bölgesel Dönüşüme; Marmaray’ı Yeniden Düşünmek ve The Marmara Sea and Istanbul in the Ottoman Era: A Perpetual Geo-Historical Interaction bildirileri konferanslarda sunuldu. 2013’te Harvard GSD Aga Khan Programı Current panel serileri kapsamında “Gezi Park: The Politics of Public Space between Event and Memory” isimli bir panel düzenledi. Ayrıca, 17 Nisan 2015’te Harvard GSD’de gerçekleşecek “Data Across Scales: Reshaping Design” isimli üçüncü Doctor of Design konferansının organizasyon ekibinde yer alıyor.

 

Laçin Tutalar

Kamusal Alanda Müzik: İstanbul’da Genç Olmak ve Siyasallaşmak

Araştırma Özeti: Bu araştırma, 2013 İstanbul’unda kamusal alana gayet sesli, sanat yoluyla ve duygusal bir biçimde dahil olmalarının ardından genç nüfusun siyasallaşma olasılıklarını keşfetmektedir. Araştırma, bir kentsel sanat biçimi ve pratiği olarak kamuda müzikle var olmaya ve ses manzarası olarak da çevrilebilen “soundscape” kavramına odaklanmaktadır; kentte akustik mekanı gençliğin duyuşşal mekanlarıyla birlikte düşünmek de mümkündür. Üniversite gençliğinden bir örneklemle edinilen, mülakat ve odak grup çalışmalarıyla toplanan veriler müzik ve sesin İstanbul özelinde “siyasal”ın yeniden yapılanmasında oynadığı rolü tartışmamızı sağlayacaktır. Araştırma, 2013 yazına damgasını vuran gösterilerin de gençleri nasıl etkilediğini dikkate alarak kentsel mekanda duyuşsal deneyimleri sorgulamaktadır.  Araştırma sahası gençlik politikalarını ve kentsel mekanı şekillendiren müziğin rolünü anlamak için benzersiz bir zaman ve yer sunmaktadır.

Özgeçmiş: Laçin Tutalar, Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Kentucky, Coğrafya bölümünde doktora yapmaktadır. Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora sürecinde toplumsal kuram, Orta Doğu kentleri ve mekansal siyaset okumaları doktora araştırmasını şekillendirmiştir. Aynı zamanda, University of Kentucky Coğrafya bölümünde “Beşeri Coğrafya” ve “Avrupa Coğrafyası” dersleri vermiştir. İlgi alanları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bağlamlarında kentsel sanat, gençlik mekanları ve duyuşsal coğrafyalar üzerinedir. Doktora projesinde müziğin kamusal alandaki potansiyelinden hareketle gençlik coğrafyası ve kentsel mekanda siyasetin değişen anlamlarını anlamaya çalışmaktadır. Araştırmacı, İstanbul’da saha çalışmasına devam etmektedir.

 

Yağmur Nuhrat

Trafik Üzerinden İstanbul ve Etik Değerlendirmeleri

Araştırma Özeti: Bu araştırma İstanbul’un günlük trafiği çerçevesinde ortaya çıkan etik müzakereleri sorgular. Araştırmanın amacı,  İstanbul trafiğini paylaşan bireylerin hakkaniyet yargılarına varmak için kullandıkları formel ve enformel yöntemleri toplayarak günlük ve sıradan etik müzakerelerine ışık tutmak, İstanbulluların hangi çıkarlar ve ölçütler doğrultusunda hakkaniyet kararları verdiklerini aydınlatmaktır. Ek olarak bu proje, kentlilerin zaman-mekânsal deneyimlerinden yola çıkarak İstanbul’u yeniden haritalar. Yolda geçen sosyal hayata odaklanarak, geçici mekanlar, kaybedilmiş olduğu düşünülen zamanlar, liminal ya da mekandan kabul edilmeyen kent yerleri çalışılır. Bu çalışma sayesinde “İstanbul’un trafik sorunu” söyleminin de ayrıştırılması hedeflenir. İstanbul’un dillere pelesenk olan trafik durumu birtakım olağanüstü cemaat, mekan ve haller doğurmakta ve bu haller de evrensel etik anlayışına alternatifler üretebilmektedir. Aynı zamanda, İstanbul’da günlük trafik yaşamı, şehrin belli biçimlerde deneyimlenmesine ve dolayısıyla kent yaşamının belli biçimlerde yapılanmasına yol açar. Bu araştırma, trafik, ulaşım, etik ve kent yaşamı konularında sosyal bilimsel bir inceleme niteliğinde olmanın yanı sıra, sınıf, cinsiyet, zevk, yasallık ve maddesellik konularını da kuramsal olarak, trafik merceğinden yeniden düşünür.

Özgeçmiş: Yağmur Nuhrat 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü yüksek onur derecesiyle bitirdi ve lisansüstü çalışmaları için Brown Üniversitesi, Antropoloji Bölümü’ne başladı. Master derecesini 2008 yılında, İstanbul’da göç algısı üzerine tamamladı. Sonrasında futbol ve etik konuları üzerine çalışmaya başladı ve 2013 yılında doktora derecesini aldı. Fair Enough? Negotiating Ethics in Turkish Football adlı doktora tezinde, Türkiye’deki farklı futbol aktörlerinin formel ve enformel kodlar doğrultusunda vardıkları etik yargıları ve hakkaniyet kavramının oluşmasını besleyen etik müzakereleri tartıştı. Doktora tezinin saha araştırması için Middle East Research Council ve Brown Üniversitesi’nden fon aldı. Türkiye’ye döndükten sonra, 2013-2014 akademik yılında, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde ve Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde dersler verdi. Dr. Nuhrat’ın Fair Play: Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte dergisinde bir makalesi ve Routledge, Indiana University Press ve Palgrave-MacMillan yayınevlerinden çıkacak derlemelerde basılacak kitap bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki futbolun siyasi dinamikleri üzerine yazdığı çeşitli toplumsal yorum yazıları vardır. 

 

Juliane Zellner

Cultural Sceneries in the Context of the Megacities Buenos Aires and Istanbul

Research Abstract: Megacities are rapidly growing urban agglomerations, inhabited by more than 10 million people. Fragmented and polycentric in their structure, they are not comparable to conventional cities. For decades academics have been researching the effects of these urban complexes on infrastructure, the environment, health care or the housing market; but the effects on the cultural sector are however rarely explored. My dissertation addresses this missing branch of research and explores how the characteristics of a megacity – overcrowded, polycentric, fragmented socio-spatial structure – confront urban society with the need to newly negotiate the position and function of Culture in its cities. Accordingly, each megacity possesses a specific Cultural Scenery, which I explore in my thesis by applying as case studies the megacities and cultural metropolises of Istanbul and Buenos Aires.

Bio: Juliane Zellner holds a degree in Theatre Studies from Ludwig Maximilians University in Munich (M.A.) and a degree in Urban Studies from University College London (MSc). Currently she is a PhD Candidate in the Department of Metropolitan Culture at the Hafencity University Hamburg. Her research interests include the cultural sceneries of cities, Turkish theatre, temporary stages in the urban space, interfaces between arts and science, comparative urbanism, cultural policies, urban images and city branding. Alongside her academic studies she is involved in various curatorial and artistic projects.

 

Josh Carney

Censoring Istanbul - An Etnography of Film Festivals in 2014-2015

Research Abstract: This study examines the role of film festivals within the broader Turkish media spectrum, focusing in particular on their unique position in an era of increasing government censorship. While the Turkish media environment has historically been characterized by censorship of various sorts, recent years have seen a marked shift in terms of restrictions on press, TV, and the internet. Though the cinematic world has never been exempt from such constraints, the micro-environment of the festival has served as a special niche where films that would not achieve theatrical release for both political and economic reasons could reach an audience. Starting in 2014, attempts to reinterpret laws on the exhibition of film has put this role into question, and many are concerned that this unique space for cutting-edge political and amateur cinema alike is in jeopardy. This project scrutinizes the shifts in restrictions on festivals and the reactions to these restrictions over the course of the 2014-2015 academic year through an ethnographic engagement with festival organizers, filmmakers, and censorship activists.

Bio: Josh Carney is completing his PhD in the department of Communication and Culture at Indiana University. His dissertation, A dizi-ying past: Magnificent Century and the motivated uses of history in contemporary Turkey, examines the circulation of and controversies surrounding the Ottoman costume drama Muhteşem Yüzyıl through an ethnographic investigation of the producers, distributors, cultural intermediaries, and publics for the show. That work was funded by grants from the Wenner-Gren foundation, the Andrew Mellon / Institute of International Education, Indiana University, and the Turkish Studies Foundation. Carney also holds an MFA in nonfiction writing from the University of Arizona, an MA in English from Western Washington University, and a BA in biology from Whitman College. His areas of specialized interest include image studies, media ethnography, reception studies, history and culture of modern Turkey, nationalism studies, and media production. He also does freelance writing on Turkey and Turkish media for outlets such as Variety and Arab Media Report.

 

Christian Ritter

Intensifying Digital Connectedness: The Case of the Moroccan Diaspora Community in Istanbul

Research Abstract: My current research project assesses the impact social media may have on the evolution of transnational ties within present-day diasporas. Given the increased use of social media in everyday life around the world over the last 10 years, further research into such use by diasporas appears to be indispensable. My research examines the Moroccan diaspora community in Istanbul as a case of digital connectedness in an increasingly globalised world. In doing so, I seek to trace the changes the Moroccan diaspora community has undergone ever since social media were implemented in their social circles. The global city Istanbul has become one of the centers of the Moroccan diaspora. The case study will describe the flows of people, information, and cultural goods from Morocco or other sites of the Moroccan diaspora to Istanbul. Based on ethnographic fieldwork online and offline, the Moroccan case provides much-needed insights into the current use of social media in diaspora engagement and illuminates the social dynamics inherent in globalization processes. The outcomes of the case study contribute to an interdisciplinary field and primarily inform the social sciences as well as the digital humanities.

Bio: Dr. Christian Ritter's research interests revolve around diaspora studies, contemporary forms of mobility, digitalization processes, tourism, global cities, and participatory community mapping. In summer 2013, he completed his PhD in Sociology at the University of Ulster, UK. He also holds a Master's degree in European Ethnology from the Albert-Ludwigs-University in Freiburg i. Br., Germany.  His doctoral research, which was funded by a VCRS scholarship, was devoted to the exploration of community development and identity construction among members of ethnic minorities. The comparative research project brought network formation patterns within the Irish diaspora community in Munich and the German Lutheran congregation in Dublin to light. Dr. Ritter's teaching expertise includes urban anthropology, social science methods and sociological theories.

 

Yasemin Solmaz

Kentsel Değişim ve İstanbul’da Sanatın Dönüşümü

Araştırma Özeti: Küreselleşme ile dünyaya uyum çabalarında ‘sanat üretimi’ giderek araçsallaşarak özgün değerini kaybetmektedir.  Sanat faaliyetleri, sanat ürünleri ve sanatçılar ise yeni roller üstlenmektedir. İstanbul’da uluslararası faaliyetler, festivaller, bienaller, sergiler çeşitlenerek artmaktadır. Bu girişimler, bazı kuruluşlarca ve şirketlerce desteklenerek gerçekleştirilmektedir. Şirketler, sanat galerileri oluşturmakta veya farklı nitelikteki sergilere ev sahipliliği yapmaktadırlar. Ancak, ortaya çıkan üretimden tüm kentliler faydalanamamaktadır. Toplumun farklı kesimlerinden insanların sanatı ve sanatçıyı algılama biçimleri değişmektedir. Çünkü sanatsal faaliyetlerin, kendi özgür aktivitesine rağmen dar alanlarda ve kısıtlı olanaklarla gerçekleştirildiği; şirketler eliyle gerçekleştirilenin ise o şirketin iş yaşamının geleceğine yatırım yapar nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışma ile amaçlanan gözlemlenen bu durumun gerçeğe ne kadar uygun olduğunu sosyo-mekansal değişimler ile ortaya koymaktır. Ayrıca, İstanbul’da özellikle kentsel dönüşüm uygulamaları ile sanat üreten mekanların bir piyasa dilimi içerisinde değil, toplumun tüm kesimlerine hizmet eder nitelikte yeniden üretiminin sağlanmasına öncülük etmektir. Varılmak istenen sonuç İstanbul’da sanat mekanlarının dönüşümünü incelemek ve kentlilerin dahil olabildiği kültür-sanat alanının yönetimi için temel ilkeler belirlemektir.

Özgeçmiş: Yasemin Solmaz lisans ve yüksek lisans derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden aldı. 2004-2008 yılları arasında Adli Tıp Kurumunda görev aldıktan sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Şehir Plancısı olarak görevine devam etmektedir. 2009 yılında YTÜ-Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde başlayan doktora eğitimini Doç. Dr. Asuman Türkün’ün danışmanlığında Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Hareketler: İstanbul’da Kent Hakkı Mücadeleleri başlıklı doktora tezi ile 2014 yılında tamamlamıştır. Yasemin Solmaz’ın  ilgi alanına giren araştırma konuları arasında kentsel mekanlar ve sosyolojik yapı arasındaki ilişki, kent imgesi, kentsel hareketler, kentsel dönüşüm ve planlama dili  gibi konular sayılabilir.  Ayrıca, 2013 yılından bugüne İstanbul Art Home Rami’nin sanat danışmanlığını yapmaktadır. Bunların yanı sıra amatör şiir denemeleri yazmakta ve resim sanatıyla ilgilenmektedir.

 

Zeynep Kılıç

Sofra Sofra İstanbul

Araştırma Özeti:Sofra Sofra Istanbul” projesi yaklaşık dört yılı kapsayan, hem belgesel film, hem de Türkçe ve İngilizce'de yayınlanacak olan kitabi içermektedir.  İstanbul’daki günümüz yemek diskurlarını ve yemeğin kültürle olan ilişkisini inceleyen proje, belgesel formunda benim 22 yıla varan kişisel göç öykümle de çakışarak aidiyet ve yemek konusunu da irdeliyor. Gündelik hayatta sofralarımızda var olan yemek seçeneklerinin kültürel kimliklerimizle nasıl harmanlandığını sorgularken aynı zamanda sosyal sınıf, etnik ve dini çeşitliliğin, küreselleşme ve teknolojinin mutfaklarımıza yansımasını da sorgulayan bir proje. İstanbul’un tarihi ve cografik konumunun özelliği, ve yemek konusundaki dinamizmi bu şehri çok özel bir akademik saha yapmakta. Ben sosyolog olsam da projem son derece interdisipliner: kalitatif yöntemlerle çalıştığım bu projede antropolojiden folklora, tarihten çevre bilimine, sosyolojiden gastronomiye uzanan yaklaşımlar elele veriyor. Aralık 2015te hazır olacak belgesel filmin kısa fragmanını surada bulabilirsiniz. Fragman İstanbul şefleri arasında geleneksel mutfak ve yeni mutfak üzerine değişen görüşleri sergilemekte.

Özgeçmiş: Zeynep Kılıç doktorasını Arizona Eyalet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Doktora tezi aidiyet, kültürel kimlik, göç ve vatandaşlık statüsü üzerineydi. Spesifik olarak Berlin ve New York’daki 2. Jenerasyon Türkiye kökenli göçmenlerle ilgili olan tezinde, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin vatandaşlık yasalarının farklılığından kaynaklanan diskurların göçmenlerin aidiyetini nasıl etkilediğini irdeledi. Şu an University of Alaska Anchorage’da yardımcı doçent olan Dr. Kılıç göçmen sanatçıların ve etnik mutfakların Global Kuzeyde nasıl ırk üzerinden algılandığını, tanımlandığını ve gündelik hayattaki yemek ve kültür arasındaki bağlantıları inceliyor.  Kalitatif (nitel) araştırma tekniklerini kullanan Dr. Kılıç Küreselleşme sosyolojisi, ırk ve etnik kimlik sosyolojisi, araştırma metodları, sosyolojiye giriş gibi dersler vermektedir. Yayınları German Politics and SocietySocial Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture; Food Studies: An Interdisciplinary Journal; and Diaspora: A Journal of Transnational Studies gibi hakemli dergilerde, kitap ve konferans bildirilerinde yer aldı. Şu an son projesi "Sofra Sofra İstanbul” başlıklı İstanbul’daki yemek kültürleri üzerine bir belgesel ve kitap üzeride çalışmaktadır. Belgesel Turkish Cultural Foundation (Türk Kültür Vakfı, Boston, ABD) tarafından desteklenmektedir.  Çekimleri 2014 yazında başlayan belgesel Aralık 2015 yılında tamamlanacaktır.

 

2013-2014 DOKTORA/DOKTORA SONRASI MİSAFİR ARAŞTIRMACILAR


Kalliopi Amygdalou

Kentsel Mekanda Tarih Yazmak: Erken 20. Yüzyılda İzmir ve Selanik’teki Ulusal Anlatılar ve Bu Anlatıların Farklılaşmaları

Araştırma Özeti : Şu anki araştırmamda 20. yüzyıl başlarında Batı Avrupa, Türkiye ve Yunanistan arasında kişilerin ve fikirlerin çok yönlü akışını inceliyorum. Araştırmamda kimlik oluşumunun kompleks doğası, mimarî ve şehircilikle olan ilişkisi üzerinden söz konusu coğrafyada kimliklerin yeniden müzakere edildiği, yeniden tartışıldığı ve kurulup dönüştüğü bir dönem süresince ele alınıyor. Daha açık söylemek gerekirse,iki şehrin, İzmir ve Selanik, Osmanlı bağlamından ulus devlete geçişlerini inceliyorum. 10 yıllık bir ihtilafın (1912-1922) ardından azınlık nüfuslarını kaybetmiş biçimde ve yangın neticesinde harap olmuş bu iki şehir Türk-Yunan sınırının ayrı taraflarında kaldılar.İlgili hükümetler bu iki şehrin yeniden inşasını bir modernleşme ve batılılaşma süreci olarak gördüler ve bunun neticesinde bu şehirlerin yeniden tasarımı için Fransız ve İngiliz mimarlar davet ettiler. Bu bağlamda, siyasi iradeve dönemin mimarî ve kentsel faaliyetlerini modernite ve milliyetçilik çerçevesinde inceliyorum.Kültürler-arası geçişleri anlayabilmek amacıyla edebî ve dilbilimi çalışmalardan devşirilmiş kuramsal araçların ve tercüme metaforlarının yukarıda özetlenen bağlamda açımlanması ile yakından ilgileniyorum. Bu bağlamda, mimarî temsil ve kentsel dönüşüm süreçlerinin iktidar ve faillik kavramları ile olan ilişkisini inceliyorum.

Özgeçmiş: Kalliopi Amygdalou, 2009 yılında National Technical University of Athens, Mimarlık Bölümünden onur derecesi ele ederek mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Erasmus programı kapsamında ögrenci olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeyken, Yunanistan ve Türkiye’deki modernist söylemlerinin oluşumu ve gelişiminde ulusal kimliğin rolü hakkında yürüttüğü araştırma, akademik ilgi alanlarının temel çerçevesini belirledi.2010 yılında London School of Economics Sosyoloji Bölümü MSc in Culture and Society yüksek lisans programını bitirdi. University College London’daki Bartlett School of Architecture bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. “Kentsel Mekanda Tarih Yazmak: Erken 20. Yüzyılda İzmir ve Selanik’teki Ulusal Anlatılar ve Bu Anlatıların Farklılaşmaları” adlı tezi, modernleşme ve ulus inşası süreçlerinde mimarlığın ve şehirciliğin rolüne odaklanıyor. Amygdalou’nun doktora çalışması Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (2011-2013) ve Foundation of Education and European Culture (IPEP, 2010-2011) tarafından destekleniyor.

 

Evinç Doğan
Avrupa Kültür Başkenti 2010 Etkinliğinin İstanbul Kent İmgesine Etkisi

Araştırma Özeti: Bu çalışma, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti (AKB) 2010 bağlamında mega etkinlikler ve gösterilerin İstanbul kent imgesine etkisini konu almaktadır. İstanbul 2010 ylında AKB seçilen üç kentten biri olarak sahneye çıkmıştır. Bu gösteride kentsel mekanlar bir tiyatro dekoruna dönüşürken, yerel halk ve ziyretçiler ise seyirci haline gelmişlerdir. İstanbul 2010 kenti bir Avrupa başkenti olarak sunmaktan ziyade, İstanbul’u bir Dünya kenti olarak markalaştırmayı hedef almaktadır.Bu çalışmada Istanbul 2010 tarafından programa alınmış olan kültürel etkinlik afişleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı Istanbul 2010’un kent markasının bir bileşeni olarak kent imgesine nasıl ve hangi yollardan etki ettiğini çözümlemektir. Bu nedenle çalışma sembolik anlam yaratım sürecinin yapıtaşları olan temsiller, göstergeler ve dil kavramları üzerine yoruma dayalı bir yaklaşım geliştirerek nitel analiz yöntemlerini benimsemektedir. Analiz görsel verilere uygulanması dolayısıyla “Gösel Analiz Yöntemleri” olarak adlandırılabilir ve semiyotik ile söylem analizi metodları birlikte kullanılmıştır. Bu araştırma, mega etkinliklerin kent imgesine ve bu imgenin görsel olarak temsil edilmesine etkisi üzerine bir model oluşturma çabasıdır.Böylece benzer örneklere ve/veya kent markalaşmasını konu alan farklı çalışmalara uygulanabilir.

Özgeçmiş: Evinç Doğan, Italya’da bulunan IMT Lucca Yüksek Araştırmalar Enstitüsü, Kültürel Miras Yönetimi ve Gelişimi programında doktora yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi ,Turizm İşletmeciliği bölümünden lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi programından yüksek lisans derecesi almıştır. Regent’s University London, The Regent’s Centre for Transnational Studies (RCTS)’de bir yıllık (2011-2012) misafir araştırmacı statüsünde bulunmuştur. Evinç Doğan’ın ilgi alanina giren araştırma konuları arasında kentsel mekanlar ve sinema arasındaki ilişki, kent imgesi, kent temsilleri ve kent markalaşması gibi konular sayılabilir. Doktora tezinin konusu Istanbul Avrupa Kültür Başkenti 2010 etkinliğinin Istanbul’un kent imgesine nasıl etki ettiği üzerine olup görsel analiz yöntemlerine odaklanmaktadır.

 

Nurçin İleri

İmparatorluğun Son Döneminde İstanbul Gecelerinin Zamansal-Mekansal Yeniden Organizasyonu

Araştırma Özeti: Geç Osmanlı dönemiİstanbul’unda toplumsal gece mekânlarının ortaya çıkması ve bunun önemi üzerine çalışmaktayım. Bu çalışma teknoloji, yönetim, denetim, ticaret, suç ve popüler kültür gibi kent hayatının farklı yüzlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.Bu proje gece kent ve sokak kültürünü sadece sıradan insanların gündelik deneyimiyle dile getirilen anlamların çok fonksiyonel bir mekânı olarak değil aynı zamanda gelişme, ilerleme, toplumsallaşma ve daha fazla kontrol ve denetim amaçları etrafında şekillenen  “modernleşen” Osmanlı devletinin yönetim politikalarının bir alanı olarak sunmayı amaçlar. Böylelikle kent sakinleri ve kent mekânı arasındaki ilişki, suç vakaları, fuhuşun ve “tehlikeli sınıfların” düzen/düzensizlik, güvenlik/güvensizlik ve ahlak ve ahlaksızlık söylemleri çerçevesinde denetimi gibi gece sokak hayatının farklı bileşenlerinin ve karmaşıklıklarının analizi hedeflenmektedir.

Özgeçmiş: 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum ve daha sonra “Bir Dönüşüm Hikayesi: Bergama Köylü Hareketinin Örgütlenmesi ve Algısı” isimli bir tez projesiyle Modern Türkiye Tarihi, Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisans programını tamamladım. Bu arada 2006 ve 2008 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde “Modern Türkiye Tarihi” dersleri verdim. 2008’de Binghamton Üniversitesi’nde Tarih bölümünde doktora programına başladım ve orada bulunduğum sürece 1453 sonrası Orta Doğu Tarihi, Modern Dünya Tarihi, Bilim ve Teknoloji Tarihi ve Dünya Çevre Tarihi derslerine asistanlık yaptım. Aynı zamanda 2012 yazında Binghamton Üniversitesi’nde “Karşılaştırmalı Kentler: Modern Dünya Kentinde Büyübozumu ve Keyif” isimli dersi verdim. Üç yıldır ise Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “Kent Sosyolojisi” dersini vermekteyim.Özel olarak,Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet dönemi tarihi, kent tarihi ve sosyolojisi, bilim ve teknoloji tarihi ve çevre tarihi konularıyla ilgilenmekteyim. İlgilendiğim konularda karşılaştırmalı ve disiplinler arası bir bakış geliştirmeyi hedefliyorum. Osmanlı son dönemine dair kent teknolojisi, güvenlik, suç ve ceza konularında konuşmalar verdim ve makaleler yayımladım.Bunların yanısıra edebiyat/edebiyat eleştirisi çevirileri yapmakta ve kısa denemeler yazmaktayım. Amatör olarak dünya müziği ile ilgilenmekteyim.

 

Dr. Changsup Shim

The Istanbul of Contemporary Authenticity: Phenomenology of the Postmodern Tourist

Research Abstract: Dr. Shim’s research has focused on how and why individuals give different meanings to their reality in terms of objects, spaces and places, values, and norms in leisure and tourism settings. Heis particularly interested in metropolitan environments, which offer a rich research promontory from which to observe the socio-cultural construction and discourse of reality arising from various modern or post-modern dynamics. His research tackles the impact of globalization and localization, commercialism and consumerism, and urban redevelopment and regeneration as influences in contemporary understandings of the world.Dr. Shim has always thought it important to take an interdisciplinary approach to the study of leisure and tourism phenomena in contemporary metropolitan settings. His previous research subjects have included: authenticity, urban tourism, tourist experiences, cultural cities, urban regeneration, shopping malls, online travel blogs, Orientalism, and sustainability. To address these issues, he has employed qualitative methods, such as grounded theoryand phenomenology, as well as quantitative methods, including multiple regression analysis and structural equation models. His dissertation title is ‘Postmodern Tourism as Signification: Definitional Constructs of Authenticity and Their Influence on Urban Tourist Experience’.At the ISC, Dr. Shim is currently conducting a research project, focusing on how and why urban tourists give different meanings to the concept of authenticity in terms of their tourist experiences in Istanbul. He has argued that the polysemicnature of authenticity in urban tourism settings richly and aptly demonstrates the extent to which globalization, commercialism, and urbanization influence and alter everyday life in metropolitan environments. He also believes that Istanbuloffers rich research environments for researchers to observe how the concept of authenticity is challenged, negotiated, perceived, and altered in the contemporary tourism market. The research project is being funded within Research Fellowship Program For Foreign Citizens by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK).

Bio: Dr. Changsup Shim joined the Istanbul Studies Center as apostdoctoral research fellow Fall 2013, after completing his PhD in Tourism Management from University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. He also holds Master’s degree in Urban and Regional Planning from Seoul National University, South Korea. Dr. Shim grew up in Seoul, South Korea, one of the most rapidly developing metropolises on earth, with a population of roughly ten million people, where he observed first-hand the daily conflicts and negotiations that occur in the modern and post-modern dynamics of the metropolis.Ever with an interdisciplinary perspective, he has pursued undergraduate and graduate studies that have spanned the fields of political science, urban and regional planning, and tourism and leisure studies. Hisalso worked with both public and private research institutions, including Korean Culture & Tourism Institute and Samsung Economic Research Institute, on research projects directly related to emerging socio-cultural phenomena. Dr. Shim’s research has been presented at several international conferences and has been published or is under revision in prestigious international peer-reviewed journals, including the Journal of Leisure Research, Tourism Management, the Journal of Travel and Tourism Marketing, and the Journal of Tourism and Cultural Change. He hasalso been recognized as an outstanding researcher through various national and school awards. In 2011, he received the Christine Ziebarth Howe Award, given to one outstanding doctoral student in his department, and in 2007, he was the grand prize winner of the National Competition on Tourism Development in South Korea.