Education
Degree Area University Date
B.A./B.S./LL.B. Law University of İstanbul 1970
Ph.D. Law Social Sciences University of Grenoble, France 1976

Academic Positions Held
Assistant Professor Law İstanbul Economical and Commercial  Sciences Academy (later: University of Marmara) 1978-1982
Associate Professor Law University of İstanbul 1982
Professor Law University of Marmara 1988

Research Areas
Labour Law,Social Security Law, International and European Union Labour Law.

Thesis Advised Master Thesis
-
Belgin Başar, Banka İşkolunda İş İlişkileri (Employment Relations in Banking Profession), 1998.
- Şebnem Balcı, Sosyal Güvenlik Hakkı (Right of Social Security), 2002.
- Halis Karaman, Sosyal Güvenlikte Teklik İlkesi (Uniqueness Principle in Social Security), 2003. Ph.D. Thesis
1. Arzu Aslan, İscinin Sadakat Borcu (Loyalty Right of the Employee), 2007.
2. Ercüment Özkaraca, İşyerinin Devri (Transfer of Work Place), Pending.
3. Halis Karaman, Çalışma Süreleri (Working Hours), Pending.
4. Deniz Demir, Kıdem Süresi (Term of Seniority), Pending.
5. Gizem Sarıbay, Pending. Books:

- La Défense des Intérêts Collectifs de la Profession par l'Action en Justice du Syndicat (Protection of Common Interests of Workers through Union Lawsuits), Doktora Tezi (Ph.D. Thesis), Grenoble,1976. 
- İşverenin Değişmesi - İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi (Change of the Employer - Transfer of the Work Place and its Effect on the Employment Agreements), İstanbul, 1987, 469 sayfa.
- Sosyal Güvenlik Hukuku (Social Security Law), İstanbul, 1.Bası 1988, 10. Bası 2004, 524 sayfa, Prof. Dr. A.R. ile birlikte.
- İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi (Sociology of Labour Disputes), Prof. Dr. A.R. Okur ile birlikte, Fransızca’dan çeviri, 1.bası 1988, 2.bası 1993, İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi Serisi.
- Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik Programları, Sorunları ve Çözüm İçin Bir Model Önerisi (Programs, Problems and Settlement of Retirement issue in Turkish Social Security System), Araştırma Projesi, Prof. Dr. A.R.Okur ve M. Şakar ile birlikte, TÜSES Yayını, İstanbul, 1990, 120 sayfa.
- Türk Sosyal Güvenlik Sistemi (Turkish Social Security System), TOBB Araştırma Projesi, (Komisyon Çalışması), Ankara 1993.
- Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme (Global and Turkish Privatization), Türkiye Maden İşçileri Sendikası yayını.
- 506 Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Yasa Tasarısının Sosyal Güvenliğin Temel İlke ve Sorunları Işığında Değerlendirilmesi (Evaluation of the Draft Law on the Amendment of the Law numbered 506 in the light of the Basic Principles and Problems of the Social Security), Prof. Dr. A.R. Okur ile birlikte, Birleşik Metal İş Sendikası Yayını, İst., 1996,91 sayfa.
- İşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumluluğu (Duties and Responsibilites of the Employer on Social Security), Prof. Dr. M. Demircioğlu ile birlikte, İTO Yayını, İst. 2001, 293 sayfa.
- 95 Soru ve Cevapta İşsizlik Sigortası El Kitabı (Hand Book on Unemployment Insurance in 95 Questions and Answers), Tek Gıda- İş Yayını, İst. 2001, 148 sayfa.
- Yeni İş Yasası ve Uygulama Esasları (New Labour Law and its Application Essentials), Seminer Ders Notları, İst. 2005, 170 sayfa.
Articles, Communiques and Case Analysis
 1. Kıdem Tazminatı Ödenmiş Bir Sürenin Yeniden Değerlendirilmesi (Revaluation of the Term for which Severance Pay is Realized), Karar Tahlili, İş Hukuku Uygulaması, İHU, C:II, 1984/II.
 2. Gemi Adamının Kıdem Tazminatından Sorumluluk (Severance Pay Liability for Sea Man), İHU, C:V,1984/II.
 3. AET Hukukunda İşyerinin Devri ve İşçilerin Korunması (Transfer of Work Place and Protection of Workers in EEC Law), Marmara Üniv. İİBF Dergisi, 1985, C: 2, S:2, sh. 87-97.
 4. İşçinin Ölümü Halinde Mirasçıların Kıdem Tazminatı Hakları (Severance Pay Rights of Inheritors After the Worker’s Death), Karar Tahlili, İHU, C: II, 1986/I-II.
 5. İş Akdinin İhbarsız Feshi (Termination of Employment Contract Without Notification), Karar Notu, İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi(İKİD), Temmuz 1986, sh.4258- 4260.
 6. Yeniden İşe Girme Halinde Kıdem Tazminatı (Severance Pay in Reemployment) , Karar Notu, İKİD, Haziran 1986, sh.4207-4112.
 7. Emeklilik Halinde Ödenen Kıdem Tazminatının Emeklilik İşlemi Kalkmadıkça Geri Alınamaması (Withdrawal of Severance Pay Paid on Retirement Only In Case of Cancellation of Retirement Procedure) , Karar Tahlili, İHU, C:II, 1986/ I-II.
 8. 3008 Sayılı İş Yasasının Önemi ve Başlıca Hükümleri (Importance and Principal Terms of Labour Law Numbered 3008), İ:Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 35- 36. Kitap, sh.165-222.
 9. Sermayenin Merkezileşmesi Karşısında İşçilerin Korunmasına İlişkin Çeşitli Ülke İş Hukuklarındaki Düzenlemeler ve Hukukumuzdaki Durum (Regulations on Protection of Workers Against Centralization of Capital in Labour Laws of Various Countries and Situation in Our Country), Marmara Üniv. İİBF Dergisi, 1986, S:3, sh. 629- 655.
 10. Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtay’ın 1985 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi (Assessment of the Supreme Court of Appeals’ Decisions of Year 1985 as a Matter of Social Security), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, İstanbul, 1987, sh. 183- 235.
 11. Sendika Tüzel Kişiliği ile Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği (Legal Character of Relationship between Labour Union Legal Personality and Labour Union Board of Directors’ Member), Prof. Dr. N. Çelik ile birlikte, Marmara Üniv.İİBF Dergisi, C:V, S: 1-2, sh.637-647.
 12. İşyerinin Devri ve Bireysel İş İlişkisine Etkisi (Transfer of Work Place and Its Effect on Individual Employment Relation), Marmara Üniv.İİBF Dergisi, 1988, C: V, S:1-2, sh. 581- 608.
 13. Temel Hukuk Kuralları ve Anayasa Açısından Sözleşmeli Personel Statüsü (Basic Legal Rules and Status of Contract Personnel in Constitution), Araştırma Raporu, M. Kutal ve diğerleri, İstanbul, 1988.
 14. Ücret Zammının Yetersiz Bulunması halinde Hizmet Sözleşmesinin Feshi (Termination of Employment Contract in case of Insufficient Raise of Salary), Karar Tahlili, İHU, 1989.
 15. "Sosyal Güvenlik ve Refah Politikaları: Türk Perspektifi”, Refah Politikaları Açısından Türk - İsveç Perspektifi (“Social Security and Welfare Policies: Turkish Perspective”, Turkish - Swedish Perspective in Welfare Policies), TÜSES Yayını, İstanbul, 1990,
 16. Türk İş Hukukunun Avrupa Topluluğu İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Assessment of Turkish Labour Law for European Community Labour Law) , Dokuz Eylül Üniv. Avrupa Topluluğu Merkezi, 1990'lı Yıllarda Türk Çalışma Mevzuatının Avrupa Topluluğu Çalışma Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi, İzmir 1992,sh. 14-38.
 17. Sosyal Güvenlik Politikası Açısından Yaşlıların Korunması (Protection of Elders as a Matter of Social Security Policy), Marmara Üniv. İSKAR yayın No. 90/7, sh. 23-27.
 18. Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Primler Açısından Yargıtay’ın 1987 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Supreme Court of Appeals Decisions of Year 1987 with respect to General Principles of Social Insurance and Premiums), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, İstanbul 1989, sh.241 vd.
 19. Yaşlılık Sigortasının Finansmanına İlişkin Sorunlar (Problems on Financing of Old-Age Insurance), Çimento İşveren Dergisi, Eylül 1989.
 20. Sosyal Sigorta Türleri Açısından Yargıtay’ın 1990 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Supreme Court of Appeals Decisions of Year 1990 with respect to Social Insurance Types), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, İstanbul 1992, sh.173 vd.
 21. Erken Emekliliğin Maliyeti (Cost of Early Retirement), İşveren Dergisi, Aralık 1991.
 22. Erken Emeklilik ve Düşündürdükleri (Early Retirement and Thoughts Provoked by Same), İşveren Dergisi, Aralık 1991
 23. Sosyal Güvenlik Sistem ve Politikaları Bağlamında İşsizlik Sigortası (Unemployment Insurance with respect to Social Security System and Policies), Teknolojik Gelişmeler İstihdam-İş Güvencesi İşsizlik Sigortası, Kristal-İş Sendikası Yayını, İst. 1992, sh.25-36.
 24. Hastalık Sigortası - Sağlık Yardımları - Sosyal Güvenlik Hakkı - Yaşam Hakkı (Ilness Insurance - Health Assistance - Right to Social Security – Right to Live), Ş. Gökçeoğlu ile birlikte, Karar Tahlili, İş Hukuku Dergisi, Nisan- Haziran 1993, sh.283 vd.
 25. Sosyal Güvenlik Sisteminin Temel İlkeleri Bağlamında Sosyal Yardım Zammı ve Anayasa Mahkemesi Kararı (Social Assistance Raise and Constitutional Court Decision within the context of Basic Principles of Social Security System), Ş. Gökçeoğlu ile birlikte, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz 1993, sh.5 vd.
 26. Ferdi İş İlişkisinin  Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay’ın 1993 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Supreme Court of Appeals Decisions of Year 1993 with respect to Termination of Individual Work Relationship and Severance Pay), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi yayını, İstanbul 1995, sh.57 vd.
 27. Alt İşveren Uygulamasının Endüstri İlişkileri Sistemine Etkisi (Effect of Sub-Employer Practice to Industrial Relations System), Çimento İşveren Dergisi, Temmuz 1993.
 28. Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı (Community Specifications on Basic Social Rights of Employees), Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 1992.
 29. Avrupa Birliği ve Türkiye'deki Sosyal ve Sendikal Durum (Social and Unionist Situation in European Union and Turkey), TİSK-TÜRK-İŞ -DİSK ve ETUC Seminerine Sunulan Rapor, Nisan 1994, 16 sayfa.
 30. Esnekliğin  Ortaya Çıkışı ve Gerekliliği (Appearance and Necessity of Flexibility), MESS Çalışma Hayatında 21. Yüzyılın Yeni Ufukları,  1995, sh.194 vd.
 31. İşyeri Devrinin Bireysel ve Toplu İş Hukukundaki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme (Evaluation of Work Place Transfer Effects on Individual and Collective Labour Law), İstanbul Barosu, Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni, C.1, S.1, İst., 1996,sh. 26-51.
 32. Ekonomik ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmet Sözleşmesinin "Intuitus Personae" Niteliği Üzerinde Yeniden Düşünmek (Recontemplation of “Intuitus Personae” Character of Employment Agreement in the light of Economical and Technological Developments), Halid Kemal Elbir'e Armağanı, İst., 1996, sh. 167- 195.
 33. İşsizlik Sigortasının Gecikmesinden Kaynaklanan Sorunlar (Problems Arisen from Delay on Unemployment Insurance), Türkiye Sendikacılığının Temel Sorunları, Birleşik Metal  İşçileri Sendikası Yayını 96/1, sh.37- 51.
 34. Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene Rücuu ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar (Recourse of Social Insurance Institution to Employer and Problems Arisen in Practice), Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, Galatasaray Üniv. Yayınları, İst., 1996, sh. 279- 309.
 35. ILO Normlarının İç Hukuka Etkisi ve Türk İş Hukukunun Gelişmesine Katkısı (Effect of ILO Rules on Local Law and Its Contribution to Turkish Labour Law), ILO Normları ve Türk İş Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yayını, Ankara 1997, sh.3-50.
 36. Fabrika'dan Internet'e İşçi Kavramı ve Özellikle Hizmet Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme (Essay on Worker Concept from Factory to Internet and Notably, Dependence Factor in Employment Contracts), Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan,  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, Ankara 1997, sh. 83- 126.
 37. Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı ve Uygulama Sorunları (Compulsory Insurance for Social Security Organization for Artisans and the Self-Employed and Problems in Practice), Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a Armağan, İst., 1997, sh.190-238.
 38. Avrupa Topluluğu Sosyal Güvenlik Hukuku (European Community Social Security Law),  Avrupa Birliğinin Sosyal Politikaları ve Türkiye,  Çimento  Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Yayını, Ankara 1997, sh.215- 237.
 39. Roma ve Maastricht Antlaşmaları Sürecinde Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye (European Union Social Policy and Turkey in the Process of Rome amd Maastrich Treaties), Prof. Dr. Metin Kutal'a Armağan, Ankara 1998, sh. 99-127.
 40. Ekonomik ve Teknolojik Değişim Sürecinde İşçi Kavramı ve Yeni Bir Ölçüt Arayışı... (Worker Concept in the Process of Economical and Technological Change and Search for a New Criterion…), Galatasaray Üniv. Yayınları, İst., 1998, sh.     (Baskıda.
 41. Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 1996 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Supreme Court of Appeals’ Decisions of Year 1996 in Contemplation of Collective Work Relations), İş hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, İst., 1998, sh. 151-210.
 42. Sosyal Güvenliğin Çağdaş Dinamikleri (Contemporary Dinamics of Social Security), Toprak İşveren Dergisi, Eylül 1999, sh. 6- 12.
 43. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Yeni Bir Örgütlenme Modeli (New Organization Model for Social Security System in Turkey), ... Uluslar arası Endüstri İlişkileri Kongresi, Türk Endüstri İlişkileri Derneği Yayını, Ankara 1998
 44. Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtay’ın 1999 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Supreme Court of Appeals’ Decisions of Year 1999 in Contemplation of Social Insurance), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını,İst. 2001, sh. 289-377.
 45. İş Hukukunda Yeniden Yapılanma Süreci ve İş Hukukunda Esneklik (Reorganization Process and Flexibility in Labour Law), Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara 2000, sh. 203-221.
 46. 4447 Sayılı Kanun’a Göre İşsizlik Sigortası (Unemployment Insurance according to Law Numbered 4447),  Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan,  Ankara 2000, sh. 817- 844.
 47. 4447 Sayılı Kanun ile 506  Sayılı Sigortalar Kanununda Yapılan Son Değişiklikler (Recent Amendments Made by Law Numbered 4447 on Insurance Law Numbered 506), Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İst. 2001, C:II, 1833-1862.
 48. Son Yasal Değişiklikler ve İşsizlik Sigortası (Recent Legal Amendments and Unemployment Insurance), Galatasaray Üniversitesi- İstanbul Barosu Başkanlığı, 21.Yüzyıla Girerken İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 11- 13 Mayıs 2000, İstanbul Barosu yayınları,  İst., 2001, sh. 23- 39.
 49. 4447 Sayılı Yasa ile 506 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikler (Amendments Foreseen by Law Numbered 4447 on Law Numbered 506), İstanbul  Barosu Yayını, İstanbul. 2001.
 50. İş Güvencesine İlişkin Temel İlke ve Eğilimler Işığında Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi (Evaluation of Draft Law in the Light of Basic Principles and Inclinations of Labour Assurance), İş Güvencesi Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul Barosu Yayını, İst. 2001, sh. 19-49.
 51. Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi (Turkish Social Security System in the Process of Full Membership to European Union), İktisat Dergisi, Ocak 20011, sh. 36-45.
 52. Uluslararası ve Ulusal Hukuklarda İşyeri Hekimliği (Industrial Medicine in International and Local Laws), Türk Tabibler Birliği yayını, Ankara 2003.
 53. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda 4958 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler (Amendments Made by Law Numbered 4958 on Social Security Law Numbered 506), S. Ocak ile birlikte, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2004,121-161.
 54. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 ve 5073 sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler (Amendments Made by Law Numbered 4958 and 5073 on Social Security Law Numbered 506), Ercüment Özkaraca ile birlikte, Legal  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran , 2004.
 55. Bağ-Kur Yasasına Göre Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlülüğü (Liability to Pay Social Security Support Premium according to Law on Social Security Organization for Artisans and the Self-Employed), Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (N. Caniklioğlu ile birlikte), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku , Nisan-Mayıs-Haziran 2004.
 56. İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi (Subemployer Concept and Principal Employer-Subemployer Relation according to Labour Law) , Çalışma ve Toplum, Nisan 2004, 31- 65.
 57. İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi (Evaluation of Legal Basis on Social Security), İstanbul Barosu/Galatasaray Üniversitesi, İş Hukukunun Temel Sorunları Semineri Tebliği, İstanbul, Mayıs 2004.
 58. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda 5198 ve 5264 sayılı Kanunlar ile Yapılan Değişiklikler (Amendments Made by Laws Numbered 5198 and 5264 on Social Insurance Law Numbered 506), S. Ocak ile birlikte, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2005  Sayı:5, sh.147-201.
 59. İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshinde Ultima Ratio-Son Çare İlkesive Uygulama Esasları (Ultima Ratio-Final Remedy for Termination of Employment Contract on Just Cause and its Application Principles),  A. Can Tuncay’a Armağan, Legal, İstanbul, 2005,   57-90.
 60. İşçinin Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle İş Görme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınması (Avoidance of Worker from Fulfilment of His Duties with Grounds of Non-Payment of Salary), Karar Tahlili, Çalışma ve Toplum, 2005/2, 123-146.
 61. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm mü? (Does the Reform Foreseen in Turkish Social Security System Appropriate for Current Problems?), Çalışma ve Toplum Dergisi, 2005/ 4, 61-76.
 62. Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi (Evaluation of Draft Law), Sempozyum Tebliği, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2006/ I, 171-178
 63. Yurtdışı Hizmet Borçlanmasına İlişkin Yeni Düzenlemeler ve Yargı Kararları Hakkında Genel Bir Değerlendirme (General Evaluation on New Regulations regarding Employment Indebtedness Abroad and Court Decisions), Arş. Gör. Saim Ocak ile birlikte, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2006, S:12, 1309-1354.
 64. Sosyal Güvenlik Yasasının Genel Değerlendirmesi (General Evaluation of Social Security Law),  Toprak İşveren Dergisi, Eylül 2006.
 65. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılandırma: Gerekçeler ve Amaçlar (Reorganization in Turkish security System: Reasonings and Aims), İş Hukuku Türk Milli Komitesi ve Alman Milli Komitesi Uluslararası Semineri, Tebliğ (Ankara, Aralık 2006), yayım aşamasında.
 66. 5510 Sayılı Yasanın İşverenlere Getirdiği Yükümlülükler (Responsibilites Foreseen by Law Numbered 5510 on Employers), TİSK İşveren Dergisi, Şubat 2007.
 67. 5510 Sayılı Yasanın İşverenler Bakımından Öngördüğü Yeni Yükümlülükler (New Responsibilities Foreseen by Law Numbered 5510 on Employer), Sorunlar ve Çözüm Önerileri, S.Ocak ile, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Şubat 2007.

Translations
 1. İş Hukukunun Genel İlkeleri (General Principles of Labour Law), from G.Lyon-Caen, Reşat Kaynar Armağanı, İstanbul, 1981, sh.141- 153.
 2. Medeni Hukuk Genel İlkelerinin İş Hukukundaki İşlevi Üzerine (Regarding the Function of the General Principles of Civil Law on Labour Law), from G.LYON-Caen, İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 32-33.Kitap, 1983.sh.259-290.
 3. Fransız İş Mücadelesi Hukukunun Özgünlüğü Üzerine Bir Deneme (Essay on Originality of French Labour Contention Law), from G.Lyon-Caen, İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz- Ağustos- Eylül 1983, 310-328.
 4. Belçika'da Kollektif İş Hukuku (Collective Labour Law in Belgium), from E.Vervliet, BANKSİS; Kara Avrupası ve Türkiye 'de Kollektif İş Hukuku Semineri, İstanbul, 1986,sh.279 vd.
 5. Belçika'da Finansal Kesimdeki Teknolojik Evrimi Denetlemek İçin Sendikaların İzlediği Politikalar (Policies Pursued by Labour Unions for Supervision of the Technological Evolution in Belgian Financial Sector), from Toon Acke, BANKSİS 2.Uluslararası Semineri, İstanbul, 1987,sh.134-146.
 6. Belçika'da Banka Sektöründe Sendikal ve Mesleki Eğitim (Unionist and Vocational Training in Belgian Banking Sector), from Maddie Geerts, BANKSİS 3. Uluslararası Semineri, Haziran 1988.
 7. Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı (Community Condition on Fundamental Social Rights of Workers), Ş. Gökçeoğlu ile birlikte, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz 1992.

International Congress Communiques
 1. Accidents du Travail et Maladies Professionnelles: Prestations et Réadaptation (Work Accidents and Professional Ilnesses : Social Security Rights and Services for Adaption to Work), A. R.Okur ile, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dünya Kongresi, Caracas, 17-20 Eylül 1985, 25 sayfa.
 2. Le Fonds de pensions volontaires et leurs rapports avec les systèmes de sécurité sociale (Private Retirement Founds and their Connection with  Social Security Systems), A.R. Okur ile, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku XII. Dünya Kongresi, Madrid 20-23 Eylül 1988.
 3. Les Problèmes juridiques de la réglementation et de la mise en oeuvre d'un revenu minimum pour chacun (Regulation of Minimum Income Assurance and Legal Problems in its Application), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku XIII. Dünya Kongresi, Atina 18-21 Eylül 1991.
 4. L'exclusion sociale en Turquie (Social Exclusion in Turkey), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avrupa Kongresi, Brüksel,  Eylül 1993.
 5. La Sécurité Sociale en l'an 2000 - Potentialité et problèmes (Social Security in the Years of 2000: Potentials and Problems), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku XIV. Dünya Kongresi, Seoul, Eylül 1994.
 6. Les Droits de l'Homme et La Sécurité Sociale Sociale (Human Rights and Social Security), Ş. Balcı ile birlikte,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, XV Dünya Kongresi,  Buenos Aires, Arjantin, Eylül 1997.
 7. Der Einfluss der internatnationalen und supranationalen normen auf dem gebiet des arbeits-und sozialrehts (Effect of International and Domestic Norms on Turkish Labour Law), Max-Planck-Institut, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003, 17-41.
 8. Libre - échange et Droit du Travail (Liberalisation of Trade and Labour Law), XVIII. İş Hukuku Dünya Kongresi (Paris, 5- 8 Eylül 2006: Tebliğsiz katılım, Kongre Yürütme Kurulunda İş Hukuku Türk Milli Komitesi’ni temsilen: 2008 Avrupa Kongresi  ile 2009 Sidney Dünya Kongresi programlarının oluşturulması).

Scientific Researches Abroad


- 1972 -1976     (Ph.D. France).
- 1979 -1982   (Paris I Sorbonne University)   Brussels: European Union ; Geneva: ILO.
- June 1985 - September 1985 (Paris I Sorbonne University).
- June 1992 - October 1992 (Paris I Sorbonne University). Research Projects Pending

- Tam Katılım Müzakereleri Sürecinde Avrupa Birliği İş Hukuku ve Türk İş Hukukunun Uyumu (Harmony of Turkish Labour Law with European Union Labour Law in the Process of Full Accession Negotiations).
- Tam Katılım Müzakereleri Sürecinde Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Uyumu (Harmony of Turkish Social Security Law with European Union Social Security Law in the Process of Full Accession Negotiations). Administrative Duties

- Marmara University Faculty of Law, Vice-Dean (October 2006 – November 2006).
- Marmara University, Chief Legal Consultant of Rectorate Prof. Dr. Necla PUR  (November 2006  - Pending).
- Marmara University, Member of the Legislation Commission (November 2006 - Pending).
- Marmara University, Ffaculty of Law, President of the Strategic Planning Commission.
- Marmara University, Faculty of Law, Head of the Labour and Social Security Law Department (January 2003 - Pending).
- Marmara University, Faculty of Law, Member of the Faculty Committee.
- Marmara University, Faculty of Law, Board of Directors’ Member, (2003- 2006).
-Marmara University Faculty of Economical and Administrative Sciences, Labour Economics and Industrial Relations Department Head, (1988- 1995).
- Labour and Social Security law Turkish National Committee Board of Directors’ Member and General Secretary, (1995- 1998).
- International Association of Labour Law and Social Security Law (Headquarter: Geneva), Board of Directors’ Member, (1995-1998).
- Association of International Social Security (ILO - Geneva), Representative of Turkey.
- Member of the Province  Employment Committee: as Marmara University Representative, (2005 - Pending)
- Legal Consultant of the National Education Ministry (Ankara), November 15th 1976 - April 1977.

Teaching Experience

Labour Law, Social Security Law, Labour Union Law, Collective Bargaining Law,  Contemporary Problems of Labour Law (Ph.D.), Labour and Social Security Law: Work Security (LL.M.), Labour and Social Security Law: Employment Disputes.