Dikkat! Bu sayfa aktif değildir. Kısa süre içerisinde kaldırılacaktır.
Ders İçerikleri
LOJİSTİK PROGRAMI
1. SINIF GÜZ YARIYILI
AT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 (2+0+0) Teorik
Osmanlı İmparatorluğunun dağılması, Kurtuluş Savaşı öncesi çalışmalar, Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin ilanı.
BP 111 Bilgisayar Kullanımı 2 (1+2+0) Teorik+Uygulama/Lab.
Windows işletim sisteminin temel işlevleri, ofis programları ve İnternet işlemleri.
DT 111 Dış Ticaret 2 (2+0+0) Teorik
Dış ticarete genel bakış, geçmişten günümüze dış ticaret, dış ticaretin gelişimi, dış ticaretin gereksinimi, nedenleri, MTO (Milletlerarası Ticaret Odası), tacir sıfatının kazanılması, alım satım anlaşmaları, satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, örnek uygulama.
EK 111 İktisada Giriş 2 (2+0+0) Teorik
Üretici ve tüketici davranışı, arz, talep ve fiyat mekanizması, rekabetçi piyasaların işleyişi, farklı piyasa yapıları, firma dengesi, ölçek ekonomileri, dışsal ekonomiler, hükümet politikalarının piyasaların işleyişine etkisi.
Hİ 115 Pazarlama İlkeleri 2 (2+0+0) Teorik
Pazarlama tanım ve ilkeleri, süreci, makro ve mikro etkenler, strateji ve taktikleri, pazarlama türleri.
FL 111 İngilizce-I 2 (2+0+0) Teorik
Kişisel bilgi verme, geniş zamanın kullanımı (günlük yapılan aktiviteler), sıklık zarfları, zaman ve yer edatları, sahip olma kalıbı ‘have got’ın kullanımı, zamirler, zorunluluk bildiren have to, yapabilirliği bildiren ‘can’ kalıplarının tüm formları, ‘there is’-‘there are’ kalıplarını kullanarak evin bölümlerinin ve eşyaların tanıtımı, sayılabilen ve sayılamayan isimlerin ‘some’ ,’any’, ‘a’, ‘an’, ‘the’ ile kullanımları.
HU 111 Hukuk 2 (2+0+0) Teorik
Hukuk kavramı ve ilkeleri, hukukun kaynakları, modern hukuk sisteminin dayanağı, yaptırım kavramı ve yaptırım türleri, hukuki işlemler, hukukun dalları..
İS 111 İşletme 2 (2+0+0) Teorik
Genel işletmeciliğe bakış, işletme yönetiminin amaçları, başarı kriterleri, işletme ve  çevresi, sosyal sorumluluk ve iş etiği, işletmelerin sınıflandırılması, işletme kuruluş  çalışmaları, kapasite kullanımı ve büyüme, temel yönetim fonksiyonları, planlama, organize etme, yerine getirme, koordinasyon ve kontrol, işletme yönetiminin diğer  fonksiyonları.
MA 121 Matematik 3 (3+0+0) Teorik
Diziler, faiz hesaplamaları, olasılık teorisi ve uygulamaları, fonksiyonlar, doğrusal fonksiyonların analizi, ikinci derece fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türevin bazı uygulamaları, grafik çizimleri.
1. SINIF BAHAR YARIYILI
AT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 2 (2+0+0) Teorik
Cumhuriyet devrimleri ve toplumsal hayatın dönüşümü, laiklik ve laik devletin oluşumu, devrimler ve demokrasi, temel politik sorunlar.
BP 102 Bilgisayar Uygulamaları 2 (1+2+0) Teorik+Uygulama/Lab.
Kelime-işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama yazılımının temel kullanımı, Bilgi bankası programı özellikleri, İnternet ve İnternet ağı.
DT 124 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 2 (2+0+0) Teorik
Temel gümrük kavramları, Türkiye’de gümrük idaresinin yapısı, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, giriş ve çıkış rejimi, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolü, geçici çıkış ve geri gelen eşya, özel gümrük rejimleri, gümrük cezaları.
EK 114 Muhasebe 2 (2+0+0) Teorik
Muhasebe kayıtları tutmak ve raporlamak, günlük muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi, defter kayıtlarının tutulması, dönemsel kayıtlar, kâr ve zarar hesaplaması, gelir tablosu ve bilanço uygulamaları.
FL 112 İngilizce-II 2 (2+0+0) Teorik
Yiyecekler, miktar kalıpları olan ‘a lot of’, ‘much’, ‘many’ kullanımı, geçmiş zamanın kullanımı, eğitim ve okulla ilgili kelimeler, şimdiki zaman kullanımı ve geniş zamanla karşılaştırılması, ‘going to’ gelecek zamanının kullanımı, yardımcı fiiller olan ‘must’, ‘have to’, ve ‘should’un kullanımları.
MA 122 İstatistik 2 (2+0+0) Teorik
İstatistiğin tanımı, tarihsel gelişimi, temel kavramlar, veri kaynakları ve veri toplama teknikleri, verilerin düzenlenmesi, grafikler, ortalamalar, değişkenlik ve asimetri ölçüleri, indeksler, olasılık, Basit Regresyon.
UL 120 Lojistik 2 (2+0+0) Teorik
Lojistik kavramı ve önemi, lojistik sektörü analizi, karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve boru hattı taşımacılık modları, depolama, dağıtım, entegre taşımacılık.
2. SINIF GÜZ YARIYILI
FL 211 İngilizce-III 2 (2+0+0) Teorik
İş İngilizcesi ile ilgili kelime bilgisi, geçmiş zamanın tekrarı ve tüm formlarının detaylı incelenmesi, sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri, şimdiki zamanın tekrarı,  farklı kullanım yerlerinin gösterilmesi ve geniş zamanla karşılaştırılması, will gelecek zamanının going to gelecek zamanı ile karşılaştırmalı olarak verilmesi, modal tekrarı, ‘present perfect tense’in tüm formları.
TD 201 Türk Dili-I 2 (2+0+0) Teorik
Konuşma dili, yazı dili, yeryüzünde diller ve Türkçenin yeri, Türk dilinin tarihi ve özellikler, Türk yazı dilinin türleri.
UL 201 Taşıma Operasyonları 2 (2+0+0) Teorik
Taşımacılık türü seçiminde karar verme teknikleri, maliyet analizleri, alternatif taşıma şebekelerinin oluşturulması ve yönetilmesi,  maliyet kriterleri ve analizi.
UL 221 Deniz Liman ve Terminal Yönetimi 2 (2+0+0) Teorik
Terminal yönetim prensipleri, terminallerin temel ve ikincil işlevleri, terminallerin işletme yönetimi, terminallerin örgütsel yapısı, performansı, ekonomisi, teknolojileri ve işlevleri,terminallerin maliyet bileşenleri, terminallerde kapasite, talep, işletme ve pazarlama planlaması, demuraj, dispeç ücretleri ile sefer maliyeti ve navlun hesabı.
UL 223 Depolama ve Envanter Yönetimi 2 (2+0+0) Teorik
Profesyonel anlamda depo yönetimi, uygun teslimat ve yerleşim, düşük maliyetli alan kullanımı, malzemelere en hızlı erişim, uygun malzeme rotasyonu, güvenlik ve depolanan mallarda esneklik yönetimi, tedarik zincirinin başındaki malzeme ile sonundaki mamullerin nerede nasıl stoklanacağının yönetimi, bu kararların maliyetlere etkileri.
UL 225 Sektörel Entegre Lojistik Yönetimi 2 (2+0+0) Teorik
Sektörel düzeyde lojistik uygulamalar, gıda lojistiği, tekstil lojistiği, otomotiv lojistiği, perakende lojistiği, farklı lojistik operasyonlarda taşıma depolama, elleçleme faaliyetleri.
UL 227 Tedarik Zinciri Yönetimi 2 (2+0+0) Teorik
Tedarik zinciri yönetimi fabrikalar, tedarikçiler ve tüketiciler arasında etkin ve verimli bir ilişkinin kurulması ve bu ilişkinin sürekli ve sistemli bir şekilde devam etmesi için sürecin planlanması ve kontrolü.
2. SINIF BAHAR YARIYILI
DT 208 Uluslararası Pazarlama 2 (2+0+0) Teorik
Modern pazarlama anlayışı, pazarlama yönetimi ve stratejik planlama, pazarlama çevresi, pazarlama araştırması, tüketici pazarları, uluslararası pazarlar, pazar bölümleme, pazarlama 4 p’si, hizmet pazarlaması.
FL 212 İngilizce-IV 2 (2+0+0) Teorik
İş İngilizcesi ile ilgili kelime bilgisi ve aktiviteleri, etken ve edilgen yapı, sıfat cümlecikleri, şart cümleciklerinin 1. ve 2.tipleri, iş İngilizcesi ile ilgili okuma parçaları.
PY 222 Proje Yönetimi 2 (2+0+0) Teorik
Proje konusunun belirlenmesi, proje ile ilgili ön çalışma, proje önerisinin dosya haline getirilmesi, zaman çizelgelerinin hazırlanması ve projenin gerçekleştirilmesi, sonuçlandırılmış projenin tez formatında sunulması.
TD 202 Türk Dili-II 2 (2+0+0) Teorik
Türkçenin temel gramer kuralları, cümle yapıları, yapım ve çekim ekleri, cümlenin öğeleri, edebi türler, roman incelemesi.
UL 220 Dış Ticaret Muhasebesi 2 (2+0+0) Teorik
Dış ticaret işletmeleri ve tek düzen hesap planı, kasa, çekler ve bankalar ile ilgili hesaplar, ihracat ve ithalat ile ilgili hesaplar, katma değer vergisi ile ilgili hesaplar ve örnek uygulamalar.
UL 222 Uluslararası Taşımacılık Yönetimi 2 (2+0+0) Teorik
Taşıma mevzuatları, karayolu taşıma kanunu ve yönetmeliği, CMR mevzuatı, AETR sözleşmesi, geçiş belgeleri ve UBAK, ECMT sözleşmesi, Varşova sözleşmesi, Visby kuralları.
UL 224 Üretim Yönetimi 2 (2+0+0) Teorik
Üretim işlemlerinin çözümleme, tasarım ve yönetimi alanındaki teknik ve kavramla, finans, imalat ve servis endüstrilerindeki üretim ve operasyon yönetimi, bilgisayar uygulamaları.