MEKATRONİK PROGRAMI

1. SINIF GÜZ YARIYILI

BP 115

Algoritma ve Programlamaya Giriş

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Bir problemin çözümü için gerekli ilke, evre, algoritma ve akış şemaları, C programlama diline giriş ve kod yazımı,  aritmetik işlemler, döngüler ve kontrol deyimleri, Boole verisi, fonksiyonlar ve alt yordamlar, arayüzler, grafikler, parçalara ayırma ve stil, tür oluşturma, karakter verisi, dizgiler, arayüz tasarımı ve soyutlama, diziler.

EH 101

Elektroteknik

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama

Elektrik kaynakları ve çeşitleri, temel elektrik-elektronik ilke ve teoremleri, elektromanyetik indüksiyonun özellikleri,  R-L, R-C ve R-L-C devrelerinin doğru akıma verdikleri tepkiler,  alternatif akım ile ilgili genel tanımlar, fazın vektör ile gösterilmesi, R, L ve C'nin sinüzoidal kaynağa gösterdiği tepki, sinüzoidal büyüklüklerin karmaşık düzlemde gösterilmesi, temel çözüm yöntem ve teoremleri, alternatif akım devrelerine uygulanması.

MA 121

Matematik

3 (3+0+0)

Teorik

Sayılar, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, karmaşık sayılar, matris ve determinantlar, limit ve süreklilik, türev, integral.

MT 101

Bilgisayar Destekli Çizim

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Temel kavramlar, Autocad programının özellikleri ve kullanılması, komutlar, çizim, düzenleme, ölçülendirme, görünüş, blok işlemleri, perspektif çizimi,  iki boyutlu çizim, model çıkarma, modelleme.

TD 201

Türk Dili-I

2 (2+0+0)

Teorik

Konuşma dili, yazı dili, yeryüzünde diller ve Türkçenin yeri, Türk dilinin tarihi ve özellikler, Türk yazı dilinin türleri.

FL 111

İngilizce-I

2 (2+0+0)

Teorik

Kişisel bilgi verme, geniş zamanın kullanımı (günlük yapılan aktiviteler), sıklık zarfları, zaman ve yer edatları, sahip olma kalıbı ‘have got’ın kullanımı, zamirler, zorunluluk bildiren have to, yapabilirliği bildiren ‘can’ kalıplarının tüm formları, ‘there is’-‘there are’ kalıplarını kullanarak evin bölümlerinin ve eşyaların tanıtımı, sayılabilen ve sayılamayan isimlerin ‘some’ ,’any’, ‘a’, ‘an’, ‘the’ ile kullanımları.

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

EH 102

Analog Elektronik

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Devrelerin frekans alanı analizi, rezonans devreleri, filtreler, yarıiletkenler, diyot ve uygulamaları, bjt ve dc uygulamaları, fet ve dc uygulamaları, güç anahtarlama elemanları ve uygulamaları.

BP 104

Nesneye Yönelik Programlama

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Robot Karel ile tanışma ve basit programlama, Karel sınıfını geliştirme, kalıtım kavramı, problem çözme, programı parçalara ayırma, algoritma düşüncesi ve kontrol yapıları, Java’ya giriş, sınıflar ve nesneler, sınıf hiyerarşisi, basit grafik nesneleri, değişkenler ve türler, aritmetik ifadeler, ortak deyimler, kontrol deyimleri, Boole verisi, metotlar, parametreler, sözde rastgele sayılar, Random Generator sınıfı, Javadoc’u okumak, nesneler ve sınıflar, yapıcı metotlar, kalıtım, acm.gaphics paketi, kolaj grafik modeli, fare olaylarına yanıt verme, Java dinleyici modeli, grafik yapıları, GPolygon sınıfı, bileşik nesneleri oluşturmak, karakter verisi, Java’nın dizgi sınıfını kullanma, dizgi işlemleri, dizgilerle problem çözme, nesneler ve hafıza, hata ayıklama teknikleri, diziler.

EH 106

Sayısal Tasarım

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Sayı sistemleri, Boole cebri, lojik kapılar, Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi, kombinasyonal devreler, MSI, LSI, ardışık devreler, sayıcılar-yazıcılar, saat darbesi üreteçleri.

TD 202

Türk Dili-II

2 (2+0+0)

Teorik

Türkçenin temel gramer kuralları, cümle yapıları, yapım ve çekim ekleri, cümlenin öğeleri, edebi türler, roman incelemesi.

FL 112

İngilizce-II

2 (2+0+0)

Teorik

Yiyecekler, miktar kalıpları olan ‘a lot of’, ‘much’, ‘many’ kullanımı, geçmiş zamanın kullanımı, eğitim ve okulla ilgili kelimeler, şimdiki zaman kullanımı ve geniş zamanla karşılaştırılması, ‘going to’ gelecek zamanının kullanımı, yardımcı fiiller olan ‘must’, ‘have to’, ve ‘should’un kullanımları.

BP 102

Bilgisayar Uygulamaları

2 (1+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

İnternet, tarihçe ve temel kavramları, bilgisayar virüsleri, dosya sıkıştırma yöntem ve algoritmaları, HTML, ileri Excel uygulamaları, Microsoft Office Access 2007.

2. SINIF GÜZ YARIYILI

AT 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

2 (2+0+0)

Teorik

Osmanlı İmparatorluğunun dağılması, Kurtuluş Savaşı öncesi çalışmalar, Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin ilanı.

BP 203

Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler

3 (2+0+2)

Teorik+Laboratuvar

Mikrodenetleyicilerin genel yapısı, mikroişlemciler ile mikrodenetleyicilerin karşılaştırılması, PIC 16F877A mikrodenetleyici sisteminin kurulması, assembler, akış diyagramları, giriş çıkış işlemleri ilgili temel kavramlar, bit kaydırma, bit toplama, giriş/çıkış aygıtlarını programlama, kesmeler, sayıcılar/zamanlayıcılar, ADC/DAC uygulamaları

MT 203

Elektrik Makineleri

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Dinamoların çalışma prensibi sargı yapıları ve çeşitleri, yüklü çalışma ve verim karakteristik eğrileri, doğru akım motorları, moment, hız, devir sayısı bağıntıları, bir ve üç fazlı transformatörler, oto-transformatörleri ve ölçü transformatörleri, yapıları, çalışma prensipleri, temel bağıntıları, açık ve kısa devre ölçümleri.

EH 205

Ölçme Teknikleri

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Temel kavramlar, ölçme, hata, döner bobinli galvanometre ve uygulamaları, AC/DC köprüler, osiloskop, enstrümantasyon, pozisyon, sıcaklık ve kuvvet sensörleri, dönüştürücü uygulamaları.

MT 205

Programlanabilir Denetleyiciler

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Programlanabilir lojik denetleyicilere giriş, basamak diyagramları ve PLC programlama, lojik fonksiyonlar, sayıcı, zamanlayıcı ve çeşitli endüstriyel kontrol uygulamaları.

MT 207

Bilgisayar Destekli Tasarım

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Elektronik devre elemanları ve sembolleri, standartlar,  temel elektronik devre çizim metotları, baskılı devre kavramı, bilgisayarlı devre çizimi,   simülasyon ve çeşitli uygulamalar.

2. SINIF BAHAR YARIYILI

AT 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

2 (2+0+0)

Teorik

Cumhuriyet devrimleri ve toplumsal hayatın dönüşümü, laiklik ve laik devletin oluşumu, devrimler ve demokrasi, temel politik sorunlar.

MT 204

Mekatronik  Sistem Tasarımı

2 (0+4+0)

Uygulama

Öğrenci bu derste kendisine verilen bitirme projesi konusunun araştırmasını yapar, sistemi tasarlar ve gerçekleştirir.

BP 206

Endüstriyel Otomasyon

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Endüstriyel bilgisayarlar, bilgisayar içi hızlı data ölçme ve kontrol kartları, sinyal işleme ve ölçme modülleri, endüstriyel haberleşme, PC tabanlı cihaz kontrolü,  PC tabanlı veri toplama ve kontrol, PC tabanlı kontrolde C veya C++ ile giriş çıkış birimlerinin programlanması.

MT 202

Gerçek Zamanlı Programlama

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

PLC ve SCADA kontrolü ile otomasyon, veri analizi, veri toplama, bilgisayar ağları,  uzaktan izleme ve kontrol, esnek üretim tesisleri (FMS), süreç kontrol ve gerçek zamanlı benzetim.

MT 206

Hidrolik/Pnömatik

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Temel kavramlar ve bağıntılar, hidrolik ve pnömatik  devrelerinin  tasarlanması ve çizimi, imalat tezgâhları ve robotlar gibi mekatronik sistemlerin  hidrolik ve pnömatik  yapılarının analizi   ve tasarlanması

MT 208

Elektrik Motorları ve Sürücüleri

3 (2+2+0)

Teorik+Uygulama/Lab.

Asenkron motorlar, bir fazlı motorlar, senkron motorlar, adım motorları, servo motorlar, lineer motorlar, motor sürücülerinin yapıları ve çalışma prensipleri, simülasyon ve analiz.