Neden KHAS Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı?

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının amacı, hukuksal sorunları mantık ve adalete uygun şekilde çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları yetiştirmektir. Bunun yanı sıra, hukuk lisans öğrenimi sırasında edinilen bilgiler pekiştirilmekte ve farklılaşan günümüz dünyasında sürekli olarak artan gereksinimleri karşılamak üzere üretilen yeni hukuki mekanizmalar karşılaştırmalı hukuk düzeni içinde öğrencilerin dikkatine sunulmaktır.

Kadir Has Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında özel hukukun bir çok farklı alanında dersler sunulmakta; aynı zamanda Spor Hukuku, Sağlık Hukuku, Bilişim Hukuku ve Yargılama ve İcra Hukuku alanlarında uzmanlaşma imkanı tanınmaktadır.

Eğitim dili Türkçe’dir.

Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Program Direktörü Doç. Dr. Ceyda Süral

İletişim ceyda.sural@khas.edu.tr


Özel Hukuk Programındaki Dersler:

Limited Şirketler Hukuku
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Miras Hukukunun Güncel Sorunları I
Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana Sözleşmeler
Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Korunması
Yeni Borçlar Kanununa Göre İfa Engelleri
Franchise, Factoring, Fortfaiting ve diğer Atipik Sözleşmeler
Haksız Rekabet
Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri
Halka Açık Anonim Ortaklıklar
Miras Sözleşmeleri
Yeni Borçlar Kanununa Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri
Ticaret Kanununda Anonim Ortaklık Genel Kurulu


ÖZEL HUKUKTA UZMANLAŞMA İMKANI

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu Bilişim Hukuku alanındaki derslerden alması ve projesinin Bilişim Hukuku alanında yazılması

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu Bilişim Hukuku alanındaki derslerden alması ve tezinin Bilişim Hukuku alanında yazılması

Halinde, diplomasına ek olarak “Özel Hukukta Bilişim Hukuku alanında uzmanlaşmıştır” ibaresini içeren bir belge verilecektir.

Bu alandaki dersler:

Elektronik Sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması

Hukuki Açıdan Elektronik İmza ve Elektronik Posta

İnternet Bankacılığı ve Uygulamaları

Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Korunması

İnternet Etiği

Bilgiye Erişim Hakkı

İspat, Delil ve Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Değeri

Şirketler Hukuku, Bilişim ve Muhasebeleştirme

UYAP ve İcra Uygulamaları

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının Korunması

Bilişim Suçları ve Adli Bilişim

Kişisel Verilerin Korunması

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Marka ve Patent Hukuku

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu Sağlık Hukuku alanındaki derslerden alması ve projesinin Sağlık Hukuku alanında yazılması

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu Sağlık Hukuku alanındaki derslerden alması ve tezinin Sağlık Hukuku alanında yazılması

Halinde, diplomasına ek olarak “Özel Hukukta Sağlık Hukuku alanında uzmanlaşmıştır” ibaresini içeren bir belge verilecektir.

Bu alandaki dersler:

Tıbbın Temel Kavramları

İlaç Hukuku

Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası

Üreme Sağlığı

Kişilik Hakları, Cenin ve Kürtaj

Hasta Hakları

Klinik Araştırma Hukuku

Tıbbi Kayıtlar ve Arşiv Yükümlülüğü

Genel Sağlık Sigortası

Tıp Hukukunun Güncel Sorunları

Hekimin Hak ve Yükümlülükleri

Devletin Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Sağlık Hukuku ve Etik

Aydunlatılmış Onam

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu Spor Hukuku alanındaki derslerden alması ve projesinin Spor Hukuku alanında yazılması

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu Spor Hukuku alanındaki derslerden alması ve tezinin Spor Hukuku alanında yazılması

Halinde, diplomasına ek olarak “Özel Hukukta Spor Hukuku alanında uzmanlaşmıştır” ibaresini içeren bir belge verilecektir.

Bu alandaki dersler:

Dernekler Hukuku Bağlamında Spor Kulüplerinin Hukuki Yapısı

Spor Sözleşmeleri ve İhtilaflar

Spor ve İnsan Hakları

Futbolda Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Futbol Dışındaki Spor Uyuşmazlıklarının Çözümü

Sporcunun Kişisel Statüsü

Spor Hukukunda Doping

Spor ve Ceza Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları

 

 

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu İş Hukuku alanındaki derslerden alması ve projesinin İş Hukuku alanında yazılması

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu İş Hukuku alanındaki derslerden alması ve tezinin İş Hukuku alanında yazılması

Halinde, diplomasına ek olarak “Özel Hukukta İş Hukuku alanında uzmanlaşmıştır” ibaresini içeren bir belge verilecektir.

Bu alandaki dersler:

İş Hukukunun Güncel Sorunları I

İş Hukukunun Güncel Sorunları II

İş Sözleşmesi ve Türleri

İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu Yargılama ve İcra Hukuku alanındaki derslerden alması ve projesinin Yargılama ve İcra Hukuku alanında yazılması

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin mezun olmak için almaları gereken kredilerin çoğunu Yargılama ve İcra Hukuku alanındaki derslerden alması ve tezinin Yargılama ve İcra Hukuku alanında yazılması

Halinde, diplomasına ek olarak “Özel Hukukta Yargılama ve İcra Hukuku alanında uzmanlaşmıştır” ibaresini içeren bir belge verilecektir.


Bu alandaki dersler:

HMK ve İspat Hukuku

İspat, Delil ve Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Değeri

UYAP ve İcra Uygulamaları

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yargılama Giderleri

Medenni Usul Hukukunda İstinaf Kanun Yolu *

Uluslararası Tahkİm Hukuku

Sermaye Şirketlerinde Mali Durumun Bozulması ve Yeniden Yapılandırılması

Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczi

Ekonomiyi Düzenleyen Üst Kurullar ve Bu Kurulların Yargısal Denetimi

İflasın Ertelenmesi