MBA 539 - PAZARLAMA YÖNETİMİ VE STRATEJİSİ

Bu derste,
Sistem Organizasyon Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi
Zaman Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
Satış ve Pazarlama Yönetimi
Satış ve Pazarlama Yönetimi
Maliyet Düşürme9- Değişim Yönetimi
Büyümeyi ve Karlılığı Arttırmanın Yolları
Büyümeyi ve Karlılığı Arttırmanın Yolları
Hizmet Yönetimi
Proje Yönetimi
Pazar ve Ürün Geliştirme
konuları işlenmektedir

MBA 506 – İŞLETME MUHASEBESİ

Muhasebe sistemi ve maliyet muhasebesi, temel maliyet kavramları, tekdüzen muhasebe sistemi, maliyet hesapları, madde, işçilik, faaliyet giderleri gibi kavramlar tartışılmaktadır.

MBA 537 – ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Bu derste yönetim teorilerinin gelişimi ile ilgili olarak teorik bir alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, örgüt kavramı ve önemi, klasik ve neo-klasik yönetim akımları, modern yönetim yaklaşımları, durumsallık yaklaşımı, Japon yönetim yaklaşımı ile batı tarzı yönetim arasındaki ilişkiler, mükemmellik yaklaşımı, yetki ve sorumluluk dağıtımı, takım yönetimi, matris örgüt yapısına geçiş, koordinasyon ve kontrol sistemlerinin ve yönetim süreçlerinin üzerinde durulmaktadır.

MBA 549 - İŞLETME HUKUKU VE ETİK

Bu derste, ekonomik sistemlerde işletme etiği, sermaye hukuku mevzuatı çerçevesinde işletme (hukuku) etiğinin kanunlara yansıması, sözleşmeler ve etik, pazarlama teknikleri ve etik, reklamlar ve etik, etik değerlerin haksız rekabet hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi, iş hukukunda psikolojik taciz (mobbing), rekabetçi piyasada etik, mahremiyet ve etik, çalışanların İşletmeye karşı sorumluluğu, insider trading, rahatsız edici reklamlar gibi konular ele alınacaktır.

MBA 511 – YÖNETİM MUHASEBESİ (TEZSİZ PROGRAMDA ALINAN DERS)
MBA 541 – İŞLETME İSTATİSTİĞİ VE KARAR VERME TEKNİKLERİ

İşletmeye ilişkin herhangi bir konuda lineer veya nonlineer regresyon modeli oluşturabilme ve anova çıktısı sonuçlarını yorumlayabilme yeteneği kazandırmaktır.  Öğrenciler istatistik metodlar kullanarak kendi araştırma konularındaki sorularını oluşturup, bunlara ilişkin hipotezleri kurup, en uygun sınama testleri ile bilimsel çalışma yapma yeteneği kazanacaklardır.

MBA 507 – FİNANS YÖNETİMİ

Finansal yöneticiler, görevlerini yerine getirirken üç önemli konu ile karşılaşırlar. Bunlar, uzun dönemli yatırımlar, bu yatırımlar için gerekli finansman kaynakları ve firmanın günlük nakit ve finansal ihtiyaçlarının karşılanması olarak sıralanır. Bu çerçevede öğrencilere finans teorisi ile gerekli bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

MBA 509 - STRATEJİK YÖNETİM

Bu derste: (1)örgütsel hedef, misyon, vizyon, strateji ve politika terimleri, (2) SWOT gibi çevre ve işletme analizleri, (3) işletme seviyesi, işletmeler grubu seviyesi ve fonksiyonel seviyede stratejileri tanımlayarak, ve (4) bu stratejilerin gerçekleştirilmesi ve kontrolü üzerinde durularak katılımcılara yeni ufuklar açılması hedeflenmektedir.

MBA 543 – YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

İşletme ortamında çeşitli örneklerle enformasyon ve iletişim sistem / teknolojileri konusunda bilgilendirme amçlanmaktadır.

MBA 512 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Bu derste, İnsan Kaynakları Yönetiminin Evrimi, Personel yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi farkı,
İş Analizleri , İş tanımları ve İş profilleri,
İş Dizaynı ve Teknikleri; İşe alma ve kaynakları,
İnsan kaynakları planlama türleri,
İnsan kaynakları planlama teknikleri,
İnsan kaynakları stratejileri,
İşdeğerleme, işdeğerleme amacı ve gelişimi işdeğerleme klasik yöntemleri,

İş değerleme çağdaş yöntemler,
Performans yönetimi ve yetkinlikler, kalsik yöntemler, yetkinliklere göre performansın değerlendirilmesi, hedeflere göre değerlendirme
Kariyer yönetimi, kariyer planlama,
Yönetici geliştirme, (Coaching, Mentöring) Eğitim geliştirmede yeni açılımlar,
Endüstri ilişkileri ve toplu sözleşme mevzuatı,
Çalışma yasaları ve sosyal güvenlik sistemleri,

konuları işlenmektedir.

 

MBA 545- GLOBAL YÖNETİM EKONOMİSİ
MBA 514 – TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TEZSİZ PROGRAMDA ALINAN DERS)

Bu derste, amaç sadece öğrencilere Toplam Kalite yönetiminin teorik altyapısını vermek değil aynı zamanda vaka çalışmaları yardımıyla TKY uygulamalarının temelini vermektir. Küreselleşme sonucu olarak pazarda işletmelerin TKY uygulamaları çok önem arz etmektedir.Bu bağlamda bu dersin misyonu ile paralel olarak katılımcılar için amaçlanan, temel beceri ,bilgi ve yetenekleri kazanabilmeleridir.

 

MBA 528 - FİNANSAL KURULUŞLAR ve PAZARLAR

Bu derste

Finansal Hizmetler Ekonomisi
Genel Çerçeve
Mevduat Kabul Eden Finansal Kurumlar
Mevduat Kabul Eden Banka Dışı Finansal Kurumlar
Mevduat Kabul Etmeyen Finansal Kurumlar
Finansal Araçlar)
Para Piyasası Araçları
(Finansal Araçlar)
Sermaye Piyasası Finansal Araçları
Merkez Bankacılığı
Kavramsal Yaklaşımlar
Kavramsal Yaklaşımlar

konuları işlenmektedir.

MBA 547 - ÜRETİM YÖNETİMİ