Dikkat! Bu sayfa aktif değildir. Kısa süre içerisinde kaldırılacaktır.
Ders İçerikleri

1. Dönem: Zorunlu Ders İçerikleri

EC 510 - İleri Makroekonomi

Bu dersin amacı, öğrencilere iç ve dış şok ekonomik şoklar, emek piyasaları ve dinamik stokastik genel denge modellerinin temellerini öğretmek ve makroekonomi teorisindeki son gelişmeleri tanıtmaktır. Bu genel çerçevenin yanı sıra işlenecek diğer konular talep şokları, yatırım ve kredi kısıtlarının makroekonomik etkileri, likiditenin toplam talep üzerindeki rolü olarak sıralanabilir. Bu bağlamda bu ders içerisinde kısa ve uzun dönem makroekonomik dalgalanmalar, bunların nedenleri ve farklı iktisadi düşünce okullarının alternatif açıklamaları irdelenecektir. İktisadi dalgalanmalar, iş döngüleri ve enflasyonist baskıların ekonomik büyümeye etkisi ve alternatif büyüme stratejileri ile para ve maliye politikalarının etkin kullanımının koşulları teknik analizlerle öğretilecektir.

EC 520 - İleri Mikroekonomi

Ders öncelikli olarak tüketici ve firma teorilerinin temel altyapısının gözden geçirilmesiyle başlamakta daha sonra uygulamalı alanlarda endüstriyel organizasyonlar ve uluslar arası ticaret iş dünyası, hükümet ve araştırma gruplarına dayalı bir çerçeve geliştirmektedir. Bu ders tam rekabet ve eksik rekabet koşulları ile bu koşullarda yapılan kontratları oyun teorisi etrafında sunacaktır. Bu yüzden öncelikli olarak üzerinde durulan konular oyun teorisi, pazarlık gücü, ithalat ve ihracat politikaları, oligopollerde hileli anlaşmalar ve anti-trustlar olarak sıralanabilir. İleri mikroekonomi dersi aynı zamanda “oyun teorileri” ve buna bağlı olarak şirketlerin saf, karışık ve dinamik davranışsal stratejilerini kapsayacaktır. Endüstriyel organizasyon, uluslararası ticaret, kontrat teorileri ve tüketici teorisi ile bağlantılı konular ileri mikroekonominin uygulaması olarak ele alınmaktadır.

EC 550 - Araştırma Yöntemleri

Tezli çalışma yapanların alması gerekli olan bir ders. Bu dersin amacı sosyal bilim çalışmalarında iyi bir araştırmanın temeli olarak teorik kavramların, yöntemsel yaklaşımların ve raporlama konularının anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Bu ders tez yazımında, araştırma konusunun planlanma, tasarım, uygulama ve raporlama aşamalarının en etkin nasıl gerçekleştirileceği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu ders, bilimsel araştırmanın anlamı, sosyal bilim araştırmalarının aşamaları, niceliksel ve niteliksel araştırma yaklaşımları ve modelleri, ölçüm yöntemleri ve araçları, örneklemenin temel kavramları ve örnekleme kullanmanın nedenleri, yöntemleri, örnekleme dağılımı, hacminin belirlenmesi, örneklemede hata kavramı deneysel hata, deneysel hatayı azaltmak İçin yapılabilecek işlemler, deney türleri, deneylerin planlanması ve tasarımı, iç ve dış tutarlılık, anket yönteminin yapısı ve özellikleri, türleri, uygun anket türünü belirleme, soru formunun yapısı, soru çeşitleri, soru formatları tepkileri nasıl etkiler?, doğru cevapların elde edilmesi, istatistiksel tahmin ve karar verme, hipotez testi İle ilgili kavramlar, bazı parametrelere ilişkin test uygulamaları, niteliksel araştırma yaklaşımı, niteliksel araştırmaların bilimselliği, niteliksel araştırmalarda güvenirlik, niteliksel araştırmalarda veri toplama özellikleri ve teknikleri, analiz, bilgisayar ve istatiksel paket programlar, bilgisayar Donanımı, ve istatistiksel işlemler için kullanabilecek yazılımlar konularını kapsamaktadır.

1. Dönem: Seçmeli Ders İçerikleri

EC 501 - Uluslararası Ekonomi

Dersin temel amaçları küresel ekonomik gelişmeler ve uluslararası ekonomik kurumlar tabanına dayalı uluslararası ekonomik ilişkilerin incelenmesine ve tartışılarak değerlendirilmesine yardımcı olacak analitik araçlara öğrencilerin aşina olmasını sağlamak, uluslararası ticaret ve finansın dünya ekonomisindeki rolünün tespitine yönelik bir anlayışın gelişimine katkıda bulunmak ve uluslararası ekonominin tüketiciler, ekonomi politikaları ve ekonominin geneli üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır.

EC 511 - Kalkınmanın Finansmanı

Bu dersin amacı, ekonomik büyüme ile kalkınma arasındaki farkları ortaya koymak, büyüme ve kalkınma ile ilgili teorileri özümlemek; öte yandan kalkınmanın iç ve dış finansmanı sürecinin nasıl işlediği ve hangi kurum ve kuruluşlar tarafından yapıldığının irdelenmesidir. Bu kapsamda Dünya Bankası gurubu kurumları, İki ve çok taraflı kalkınma banka ve fonları ve İhracat kredi garanti kurumları ele alınacaktır.

EC - 535 Sermaye Piyasaları, Finansal Türevler ve İşletme Finansmanı

Finansal sisteme genel yaklaşım, finansal piyasalar ( faiz hadleri, portföy seçim, risk ve vade yapısı, kambiyo kurları açısından analizi), Finansal Kurumlar (Finansal Yapının Ekonomik Analizi, finansal yenilikler, banka ve banka-dışı finansa kurumlar, krizler ve yasal düzenlemeler), Finansal araçlar (para ve sermaye piyasası için), Mevduat kabul eden finansal kurumlar (depository institutions, Commercial banks, Saving and Loans Asso, Saving Banks, Credit Unions) mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar ( non-depository financial intermediaries), piyasaların yapısı ve organizasyonu,ipotek piyasaları, menkul kıymetleştirme (securitization), ipoteğe dayalı menkul kıymetler (mortgage-backed securitization), varlığa dayalı menkul kıymetler (asset-backed securitization), piyasalar ve türev ürünler ( future, and forwards /markets, options markets, swaps, caps, flor, hedging,...), piyasa ve riskler (Kredi riski, faiz riski, operasyonel risk, kur riski, siyasi risk etc.), finansal kurumlar ve tabi oldukları üst otoriteler.

EC 521 - Kalkınma Ekonomisinde Bankacılık ve Finans

Kalkınma programlarının en temel öğelerinden biri gerekli sermayenin temini ve kullanımı sürecidir. Bu ders kapsamında, öğrencilere ilk olarak kalkınma için gereken kaynağın temin edilebileceği kuruluşlardan (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası vs.) ve uluslararası sermaye piyasalarından bahsedilerek, daha sonra, temin edilen bu kaynakların kullanımı anlatılacaktır. Bu süreç içerisinde karşılaşılabilecek finansal riskler (kredi riski, faiz riski, kur riski gibi) ile finansal olmayan (ülke riski, operasyon riski, politik risk gibi) risklerde analiz edilerek, ders tamamlanacaktır.

EC 531 - Uygulamalı Ekonometri

Ders yüksek lisans düzeyinde ekonometrik modellerin değerlendirilmesi, yapısı ve gelecek tahmininin zaman serisi kullanarak makro ve mikro ekonomideki uygulanabilirliğinin anlatılması üzerine kuruludur. Dersin amacı, gerçek veriler ile ekonometrik tekniklerin kullanılmasını sağlayarak nasıl yorumlanacağı ve iktisat politikasına nasıl yön verilebileceği konusunda beceri kazandırmaktır. Ayrıca ders ile birlikte idari düzeyde ekonometrik ve istatistik bilgisayar programları öğretilerek piyasa uygulamaları desteklenmektedir.

EC 541 - Küreselleşme ve Kalkınma Ekonomisi

Bu dersin amacı küreselleşme sürecini inceleyerek özümlemek, küreselleşmenin ülke ekonomileri üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır; Bunun yanı sıra azgelişmişlik teorileri, az gelişmiş ülkelerin sorunları, kalkınma sürecinde uluslar arası işbölümü, nüfus, istihdam ve insana yatırım konuları ile sürdürülebilir kalkınma üzerinde durulacaktır.

2. Dönem: Zorunlu Ders İçerikleri

EC 502 - Kantitatif Metotlar

Bu ders yüksek lisans düzeyinde kalitatif ve kantitatif iktisadi veri analizi ve değerlendirmesini kazandırmayı amaçlamaktadır. Kantitatif analiz dersinde Türkiye ve Dünya’da uygulanan teorik modeller ele alınarak veriler çerçevesinde bilgisayar uygulamaları yapılmaktadır. Hedef yüksek lisans öğrencisinin kantitatif iktisadi analiz ve planlama yapma becerisini geliştirmektir. Kamu ve özel sektör çalışmaları ile de desteklenmektedir.

EC 512 - Ekonomik Büyüme Modelleri

Bu ders klasik iktisadi büyüme modellerini, Solow, Harrod-Domar, Lewis, Mahalanobis, Rosenstein-Rodin, Kuznet’s sunmanın yanısıra, endojen büyüme iktisadının çağdaş temsilcilerini de öğretmektedir. Özellikle uygulamaya dönük olarak, Washington Uzlaşısı ve Post-Washington Uzlaşısı konularını da kapsamaktadır. Ekonomi Büyüme Modelleri içerisinde Ortodoks iktisadın temsilcilerinden ayrı olarak, Heteredox Ekonomi öğretisinin büyüme modelleri ve Keynesyen, Post-Keynesyen iktisat teorileri üzerinde de yoğunlaşılacaktır. Farklı ülke ekonomilerinin deneyimleri uygulama çalışması olarak incelenecektir.

EC 522 - Kalkınmanın Ekonomi Politiği

Dersin amacı gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ekonomi politiğinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, kalkınma sürecinin anlaşılmasında kullanılan teorik ve ampirik yaklaşımlar ele alınacak, devletlerin yoksulluğun azaltılmasındaki rolü, endüstriyel politikalardaki gelişmeler, kurumsal değişimler ve büyüme arasındaki ilişki incelenmeye çalışırken dünyadaki yoksul ülkelerin hangi politikalarla geliştikleri ve kalkınmanın alternatif stratejilerinin sonuçları tartışılacaktır.

2. Dönem: Seçmeli Ders İçerikleri

EC 532 - Finansal Kuramlar ve Kurumlar

Bu dersin öncelikli hedefi finansal aracıların (özellikle bankaların) ekonomideki rolü ve etkilerinin incelenmesidir. Finansal yapının anlaşılmasına yönelik teorik çerçevenin yanı sıra finansal piyasalardaki güncel gelişmeler, uluslararası finansal kurumlar ve teknoloji ve iletişimde yaşanan hızlı değişimin finansal sistem üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

EC 542 - Endüstri Ekonomisi

Bu dersin kapsamında, endüstri ekonomisinin kurucularından Bertrand Russell, Antoine Augustin Cournot ve Heinrich Freiherr von Stackelberg’in katkıları incelenecek, bu alandaki güncel teorik gelişmeler, oyun teorisi bağlamında sunulacaktır. Ders araştırma ve geliştirme modelleri ile bunların ekonomik kalkınmaya etkilerini uygulama temelinde inceleyecektir. Dersin birinci bölümünde temel tanımlar ve modeller anlatılacak, ikinci bölümde ise endüstri ekonomisi alanındaki güncel teorik uygulamalara odaklanılacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise çağdaş literatürdeki ampirik bulgular vaka çalışmaları çerçevesinde karşılaştırılacaktır.

EC 540 - Kamu Ekonomisi

Dersin amacı kamunun piyasa ekonomisindeki rolünü incelemektir. Bu çerçevede işlenecek konular kamu malları teorisi, vergilendirme prensipleri, optimal vergi sistemleri, vergi reformları, kamu tercihi teorisi, maliye politikaları ve mali kurumlardır. Bu konular kamu seçimi teorileri, özelleştirme, mali özerkleştirmeler ve kurumsal yaplar, maliye politikası ve kalkınma kapsamında ele alınacaktır.

EC 513 - Çalışma İktisadı ve Emek Piyasaları

Bu ders; genel olarak ekonomik ve sosyal bakımdan emek piyasalarını, emek piyasası kurumlarını ve emek piyasalarını etkileyen kamu politikalarını incelemektedir. İktisat okullarının işsizlik ve ücretler başta olmak üzere emek piyasasını ele alış biçimlerinin yanı sıra, güncel konu ve analizleri de kapsayan bir derstir. Bu çerçevede; işsizlik ve istihdam, istihdam politikaları ve aktif emek piyasası politikaları, istihdam-eğitim ilişkisi, ücretler, sosyal güvenlik, vb. konular ayrıntılı olarak bu ders kapsamında incelenmektedir. Ayrıca; yeni teknolojiler, emek piyasasını düzenleyici yasalar ve yasaların emek piyasasına etkileri de, bu ders kapsamında ele alınmaktadır. Sendikalar ve toplu pazarlık mekanizması başta olmak üzere, emek piyasası kurumları da, bu derste ele alınan temel konulardan biridir.

EC 560 - Uluslararası Kurumlar ve Ekonomi Politikası

Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası ekonomik ve politik entegrasyon sürecini anlamalarını sağlamaktır. Bu sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için gereken ekonomi tarihi bilgileri de çalışılacak konular arasına alınmıştır. Ekonomik entegrasyona yönelik tepkiler ve eleştiriler ile Türkiye’nin dünya ekonomisine entegrasyon süreci de dersin bir bölümünü oluşturmaktadır.

3. Dönem: Ders İçerikleri

TEZ I

Yüksek lisans tezine yardımcı olmak için tasarlanan bu tez her öğrenciye kendi odaklandığı konu üzerinde araştırmalarına danışmanlarla destek vermeyi amaçlar. Öğrencilerin yüksek lisanslarını tamamlamadan önce öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve becerileri proje bazında gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Hazırlanacak tezler kuramsal ya da pratik alanda olabilir. Tez dersi danışman öğretim görevlisinin danışmanlığında alınacak bir derstir.

4. Dönem: Ders İçerikleri

Bireysel Çalışma

Bu ders öğrencilerin danışmanları gözetiminde tez çalışmasıyla paralel yürütülecek pratik veya kuramsal alanda yapacakları bireysel çalışmalarını okumalarla desteklemeyi amaçlar.

TEZ II

Öğrencilerin yüksek lisans tezlerini tamamlamadan önce öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve becerileri proje bazında gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Hazırlanacak tezler kuramsal veya pratik olabilir. Tez dersi danışman öğretim görevlisinin danışmanlığında alınacak bir derstir.