Tel: (212) 533 65 32 (1130) E-mail: ebru.koc@khas.edu.tr