Ardeb 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. (1001, 1505 ve 1005 programlarının karşılaştırmalı tablosu için lütfen tıklayınız)

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 18 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

2017 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır.

PTİ Ödeme Koşulu:

Bu destek programı kapsamındaki projelerde PTİ ödemeleri proje sonuç raporu kabul edildikten sonra yapılır. Sonuç raporu kabul edilen projenin yürütücü ve araştırmacılarına ödenecek toplam PTİ miktarı, ilgili Grup tarafından, sonuçlanan projenin aşağıda belirtilen çıktıları ve başarı düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Desteklenen projelerin sonuçlandırılabilmesi için elde edilen çıktı/sonuçların uygulamaya aktarılabilmesi/ticarileştirilmesine yönelik aşağıdaki koşullardan en az birinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

a) Yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirilmesi

b) Patent/tescil/faydalı model başvurusu yapılması

c) Uygun destek programlarına (TEYDEB-1505, SANTEZ, KOSGEB v.b.) desteklenen 1005 projesinin devamı niteliğinde yeni proje önerisi sunulması

d) Uygun pazar ortakları bulunabilmesi amacıyla paylaşılması/tanıtılması (konuyla ilgili fuar, sergi, vb.)

e) Telife konu eser/kitap hazırlanması

f) Envanter/veritabanı/belge üretilmesi g) Proje çıktılarından yararlanacak kurum ve kuruluşlara proje çıktı/sonuçlarının tanıtıldığı proje sunumu yapılması h) Ulusal görsel/işitsel basında proje çıktı/sonuçlarının paylaşılması

FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI

Proje yürütücüsü, üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olup olmadığını, proje önerisini sunmadan önce araştırmak ve araştırma sonuçlarını sunmak zorundadır.

Üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olması durumunda;

a) Proje yürütücüsü, projenin üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına tecavüz oluşturmadığını taahhüt eder ve varsa ilgili lisans, devir vb. anlaşma metinlerini ibraz eder.

b) TÜBİTAK’ın üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla herhangi bir hukuki muameleye muhatap kalması, TÜBİTAK’a bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide uygulanması ve/veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda proje yürütücüsü TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Buna rağmen TÜBİTAK hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, TÜBİTAK proje yürütücüsüne rücu eder.

Proje yürütücüsünün kusur ve/veya ihmali nedeniyle üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi durumunda Yönetmelik, Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapılan proje konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası patent/faydalı model/tescil alınıp alınmadığına dair taramalar aşağıda örneği verilen bazı internet sayfalarından yapılabilir.

Başvuru formları aşağıdaki linklerden indirilebilir;

Başvuru Formu

Ek1- Kaynaklar

Ek2 - Bütçe ve Gerekçesi

Proje yazım ve başvuru detayları için;

Ardeb 1005 Projesi Sunumu