KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN
TEZ VE PROJE YAZIM KILAVUZU

Amaç ve Kapsam

Kadir Has Üniversitesi Tez ve Proje Yazım Kılavuzu, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programlarda hazırlanan tez ve projelerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir.

Kısaltmalar ve Tanımlar

Bu kılavuzda kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

 1. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 2. Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosu.
 3. Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalı.
 4. Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ya da sanatta yeterlik tezi.
 5. Proje: Tezsiz yüksek lisans çalışması.

Kâğıt Özellikleri

Tezler ve proje A4 (21x29,7 cm) boyutunda 80 g/m2 beyaz, birinci hamur kâğıda özellikleri bozulmadan çoğaltılmalı, kopyalar net ve okunaklı olmalıdır.

Tez/Projenin Düzenlenmesi

Tez/projenin bölüm ve sayfalarının sıralaması/sunumu aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

 1. Dış (Ön) Kapak: Ön kapak sırasıyla Logo, Üniversite, Enstitü ve Anabilim/Anasanat Dalı bloğu, Tezin/Projenin Başlığı, Öğrencinin Ad ve Soyadı, Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı, Tezin/Projenin Türü, Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 1). Sayfanın sol ve sağ kenarlarında 3 cm, üst ve alt kenarlarında ise 2 cm boşluk bırakılır. Logonun yüksekliği 10 mm olmalıdır. Bu sayfadaki bütün yazılar ortalanır. Başlık 16 punto, tamamı büyük harflerle ve koyu, diğer yazılışlar ise 12 punto, tamamı büyük harflerle ve normal olmalıdır.
 2. İç Kapak: İç kapak sırasıyla Tezin/Projenin Başlığı, Öğrencinin Ad ve Soyadı, Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı, Tezin/Projenin Türü, Üniversite, Enstitü ve Anabilim/Anasanat Dalı bloğu ile Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 2). Bu sayfadaki bütün yazılar ortalanır. Başlık 16 punto, tamamı büyük harflerle ve koyu, diğer yazılışlar ise 12 punto, tamamı büyük harflerle ve normal olmalıdır.
 3. Bildirim Sayfası: Yapılan tezin orijinalliğini ifade eden ve kamuya açılma şekillerini düzenleyen Bildirim Sayfası Ek 3’de gösterildiği gibi hazırlanır.
 4. Kabul ve Onay Sayfası: Kabul ve Onay Sayfası Ek 4’de gösterildiği gibi hazırlanır.
 5. İçindekiler Dizini: Tez/Proje metninde yer alan bütün bölüm başlıkları ve Kaynakça (varsa Ekler) sayfası, İçindekiler Dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir. İçindekiler Dizini 1 satır aralıklı yazılır. İçindekiler dizinindeki birinci dereceden başlıklar büyük harf koyu ve ikinci dereceden başlıklarda her bir kelimenin ilk harfi büyük harf olarak, üçüncü dereceden başlıklarda ise sadece ilk harf büyük yazılır. Tüm başlıklarla sayfa numaraları arası nokta ile doldurulur.
 6. Tablolar(Çizelgeler)/Şekiller/Görseller/Semboller/Kısaltmalar Dizini: Şayet mevcutsa, bu dizinler ayrı ayrı sayfalarda yer almalıdır. Bu dizinler tablolar (çizelge) dizini ile aynı kurallara tabidir. “Tablolar (Çizelgeler) Dizini” başlığı ortaya hizalanmalı ve noktalama yapılmadan yazılmalıdır. İçerik sol taraftan başlanarak yazılmalı ve başlığın en az 1.5 santim altından başlamalıdır. Bu dizinler önce 6, sonra 6 punto aralık bırakılarak 1 satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Kataloglar dizini, süreli yayınlar dizini, elektronik ortamdaki kaynaklar dizini, kişisel görüşmeler dizini gibi dizinler, kaynaklar kısmında yer alacaklarından, tez içinde ayrı bir dizin halinde verilemez.
 7. Özet: Tezin yazım dilindeki özete öncelik verilir, sonrasında ise Türkçe ya da İngilizce özet yer alır. Özet sayfasında ortalanmış olarak koyu harflerle “ÖZET” başlığı kullanılır ve ilk satırda tezin/projenin künyesi belirtildikten sonra (Ek 5), tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak yazılmalıdır. Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Özet metnin altına “Anahtar Sözcükler” ifadesi yazılarak en çok 10 anahtar sözcük belirtilir. İngilizce özet de Türkçe özet sayfası gibi hazırlanır, başlık olarak İngilizce’de “ABSTRACT” sözcüğü kullanılır. “Anahtar Sözcükler” yerine ise “Keywords” ifadesi kullanılır.
 8. Tez/Projenin Metin Bölümü: Proje ve tezlerin bir giriş ve bir sonuç bölümü içermesi gerekmektedir. Tezin dili Türkçe ise; Tezlerde imlâ ve noktalamalarında Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu ve Türkçe Sözlük’te belirtilen kurallara uyulacaktır. Söz konusu sözlükte bulunmayan kelime ve deyimlerin kullanılması gerekirse anlamı açıklanmalıdır. Tezler ve içerdiği çizelgeler, şekiller ve formüller bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınır. Tezin hiç bir bölümünde herhangi bir yolla sonradan yapılan düzeltmeler, silintiler ve kazıntılar kabul edilmez.
 9. Kaynaklar: Tezde atıf yapılan bütün kaynaklar “Kaynakça” bölümünde listelenmelidir. Yazar soyadına göre atıf yapılan tezlerde kaynaklar listesi alfabetik olarak sıralanır. Numaralandırma yöntemine göre atıf yapılan tezlerde kaynaklar tezde veriliş sırasına göre numaralanır ve sıralanır. Kaynaklar bölümünde aynı yazarın birden çok yapıtı yer alıyorsa, yapıtlar, yayın yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanır. Kaynaklar 1 satır aralığı kullanılarak ve yazar adlarından sonraki satırlar 1 cm olacak şekilde girintili olarak yazılır.
 10. Ekler: Her ek yeni bir sayfadan başlar ve Ek A, Ek B... gibi numaralandırılır, başlık ortalanmış olarak yazılır. Eklerdeki denklemler o ekin içindeki bölüm sayısından bağımsız olarak sadece (A.1), (A.2), …(B.1) olarak verilir.
 11. Özgeçmiş: Adı soyadı, lisans ve yüksek lisans (tarihli) bilgileri belirtilmelidir. Fotoğraf, doğum yeri ve tarihi, adres, e-posta adresi, mesleki deneyim, ödüller, yayınlar, patentler isteğe bağlı olarak verilebilir. Özgeçmişin sonunda eğer varsa “Tezden türetilen yayınlar/sunumlar” başlığı altında tez çalışmasından türetilen yayın ve sunumların listesi de kaynakların yazım kurallarına göre yazılıp listelenmelidir. Özgeçmiş bölümü tez şablonunda (Ek 6) verilen biçime göre hazırlanır.

Kelime Sınırlamaları (Ana Metin/Ekler Hariç ):

Öğrenciler ilgili Enstitü tarafından belirlenmiş olan sözcük sayısı sınırlamalarına uymak zorundadır. Buna göre:

 1. Yüksek Lisans tezleri en az 15.000 kelime sınırlamasına uygun olmalıdır.
 2. Öğrencinin odaklanma alanına (oyunculuk, yönetmenlik, dramatik yazarlık, yapımcılık vb.) ilişkin ve ancak bir uygulamaya dayanarak araştırılabilecek konulardaki, uygulama ve kuramın birlikte yürütüldüğü karma araştırmaları (film, tasarım, senaryo, tiyatro oyunu ve benzeri) içeren Tezler en az 10.000 kelime olmak üzere yazılır ve şu bölümlerden oluşur: a) Araştırmanın ve ilgili uygulamanın var olan çalışmalarla ilişkisini, amacını ve kapsamını açıklayan kuramsal giriş bölümü; b) Araştırmanın neden uygulama olmaksızın yapılamayacağını kuramsal olarak açıklayan bir bölüm; c) uygulamanın nasıl yapılandırılacağını betimleyen ve gerekçesini açıklayan bir bölüm; d) oyun, film, performans, dramatik metin, üretim dosyası vb. içerikli ve kayıtla belgelenmiş bir uygulama bölümü; e) uygulamanın değerlendirmesini ve sonuçlarını içeren bir sonuç bölümü.
 3. Doktora tezleri en az 50.000 kelime sınırlamasına uygun olmalıdır.
 4. Tezsiz yüksek lisans projeleri en az 5.000 kelime sınırlamasına uygun olmalıdır.
 5. Öğrencinin odaklanma alanına (oyunculuk, yönetmenlik, dramatik yazarlık, yapımcılık vb.) yönelik oyun, film, performans, dramatik metin, üretim dosyası vb. içerikli ve kayıtla belgelenmiş, yeterli nitelik ve nicelikte bir uygulamalar da proje kapsamında değerlendirilir. Bu öğrencilerin uygulamanın gelişim sürecini ve buradan çıkardıkları sonuçları içeren, bu Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak, en az 4.000 kelime olmak üzere yazılı bir rapor sunmaları beklenir.

Sayfa Düzeni

 1. Sayfaların Kullanılması: Kâğıtların sadece tek yüzü kullanılmalıdır.
 2. Kenar Boşlukları: Sayfaların sol kenarından 4 cm, üst ve alt kenarlarından 3 cm, sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 3. Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kâğıdın alt kenarından 1,5 cm aşağıya, yazı çerçevesinin sağ alt köşesine yazılmalıdır. İç kapak, kabul ve onay sayfası ile bildirim sayfasına numara yazılmaz.
 4. Numaralandırma: İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Girişe kadarki sayfalar küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, vii ...) şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4 ...) şeklinde numaralandırılmalıdır.
 5. Yazı Tipi ve Boyutu: Times New Roman tipinde 12 punto boyutlarında yazı karakteri kullanılmalıdır. Dipnotlarda, bloklanmış alıntılarda ve çizim ve tablolarda 10 punto boyutlarında yazı karakteri kullanılabilir.
 6. Satır Araları: Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 punto), dipnotlarda ya da bloklanmış alıntılarda 1 satır (12 punto) boşluk bırakılmalıdır.
 7. Paragraflar: Başlıklar dâhil bütün metin soldan ve sağdan bloklanmış hizalı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırı da soldan hizalanmalı, girinti yapılmamalıdır. Bloklanmış alıntılarda soldan ve sağdan 1 cm girinti yapılmalıdır.

Bölüm Başlıkları

 1. Başlık numaralandırılması üçüncü seviyeye kadar yapılmalıdır.
 2. Birinci düzey başlıklar, yani bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün sözcükler büyük harfle, koyu ve 13-14 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin ortalanır.
 3. İkinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır.
 4. Üçüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır.
 5. Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 2 satır (24 punto), sonra 1,5 satır (18 punto) boşluk bırakılır.

Tablo (Çizelge) ve Şekiller

Tablolar (Çizelgeler) ve Şekiller sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile metinde ilk söz edildikleri yerden hemen sonraya mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir. Çizelge ve şekillerden önce, ilgili çizelge ya da şekle atıfta bulunulmalıdır. Tüm şekil ve çizelgeler ile bunların açıklamaları yazı bloğuna göre ortalı olarak yerleştirilmelidir. Çizelge ve şekillere, ilk rakam bölüm numarası (eklerde harf), ikinci rakam çizelgenin (veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere numara verilir. (Örnek:  Çizelge 1.2, Şekil 3.5, Çizelge A.1, Şekil B.5). Örnekte olduğu gibi çizelge, şekil kelimeleri ve numaralar koyu harflerle yazılır. Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her çizelgenin numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne satırda ortalı biçimde yazılır.

Alıntılar

Üç satır veya altmış kelimeden daha az uzunluktaki kısa alıntılar çift tırnak içerisinde verilir. Alıntının sonunda ilgili kaynağa atıf yapılıp atıftan sonra nokta koyulur. Altmış kelimeden fazla olan uzun alıntılar tırnak içerisinde gösterilmezler. Uzun alıntılar soldan 1 sekme (1,27 cm) içerden verilir. İçerden verilen uzun alıntılarda, 2 yazı karakteri daha küçük karakter kullanılır. Ancak, çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınılması tavsiye edilir. Kısa alıntılardan farklı olarak noktalama atıftan sonra değil de önce yapılır.

Denklemler:

Denklemler denklem editörüyle ve izleyen kurallara uygun olarak yazılır; Denklemler 1,5 satır aralıkla yazılır. Denklemlerden önce ve sonra 6 punto aralık bırakılır. Denklemlerden önce ve sonra boş satır konmaz. Bu durumda denklemler ile metin arasında üstte 12 punto, altta 12 punto aralık bırakılmış olur. Denklemler metin bloğuna ortalı olarak hizalandırılır. Denklemlere, ilgili bölüm içinde bölüm numarası ilk numara olmak koşuluyla 1’den başlayarak sıra ile numara verilir. Bu numaralar normal olarak (koyu ‘bold’ değil) ve örnek olarak birinci bölümde (1.1), (1.2), ikinci bölümde (2.1), (2.2) şeklinde, gerekiyorsa aynı denklemin alt ifadeleri (1.1a) ve (1.1b) şeklinde denklemin bulunduğu satırın en sağına yazılır. Ekler bölümünde verilen denklemler, verildikleri bölüm belirtilerek numaralandırılır. (Örnek: A.1.1, A.1.2).

Dipnotlar

Tezlerde içeriği genişletici, güçlendirici veya ilave nitelikteki bilgiler (içerik dipnotu) kullanılabilir. Dipnot numaraları alıntının hemen sonuna koyulur. Alıntı paragrafsa dipnot numarası paragrafın son kelimesinin üzerine, alıntı bir kavram veya isimse, bu defa kavram veya ismin hemen üzerine yazılır. Metin içerisindeki dipnot numarası; satır hizasının üzerinde 1 şeklinde görünür olmalıdır. Numara sonrasında herhangi bir noktalama işareti konmamalıdır. Dipnot, ilgili sayfanın altına metinden 2 karakter küçük yazı ile yazılmalıdır. Dipnot çizgisi ile dipnot numarası arasında bir aralık; dipnot numarası ile dipnotun ilk satırı arasında ise yarım aralık bırakılmalıdır. Dipnotlar metinden ince yatay bir çizgi ile ayrılmalıdır.

Atıf ve Referanslar

Metin içinde kaynak gösterme ve kaynakların Kaynakça’da düzenleniş biçimleri APA, Harvard ve MLA gibi uluslararası geçerliği olan tutarlı bir sistem olması koşuluyla Anabilim/Anasanat Dalı tarafından belirlenir. Aksi takdirde, Harvard sistemi kullanılacaktır. Örnek için Alıntı Kılavuzu’na bakılabilir.

Ön Yüz ve Ciltleme

Tüm Yüksek Lisans tezleri mavi ciltlenmiş olmalıdır. Tüm doktora tezleri siyah ciltlenmiş olmalıdır. Projeler beyaz karton ciltlenmiş olmalıdır. Sentetik, deri türevi ve benzeri kumaşlar kabul edilmez. Tezin ciltli hali 215’e 285 mm. olmalıdır. Cilt kenarının üst kısmında öğrencinin adı, ortasında derecenin türü (M.S., M.A. veya Ph.D.) ve en altta yazım yılı bulunmalıdır.

CD/DVD Kopyaları

Tezin 1 basılı kopyası, tezin elektronik ortamdaki kopyasını içeren iki CD/DVD ile birlikte teslim edilmelidir.

"Tezler, profesyonel kelime işlemci ya da dizgi programları (MS-WORD ya da LaTeX, vb.) ile yazılmalıdır."

Tüm öğrenciler Enstitü websitesinde yer alan ‘CD/DVD kapak ve içeriği hazırlama kılavuzu’ndan yararlanmalıdır.


TEZ VE PROJE YAZIM KILAVUZU

EK 1 ÖN KAPAK

EK 2 İÇ KAPAK

EK 3 BİLDİRİM SAYFASI

EK 4 KABUL VE ONAY SAYFASI

EK 5 ÖZET SAYFASI

EK 6 ÖZGEÇMİŞ