LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ASGARİ-AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ VE İLİŞİK KESME HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI

 

Üniversitemiz Senatosunun 11 Mayıs 2016 tarih ve 8 sayılı toplantısında, 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Geçici Madde 1/1 hükmünün uygulama esasları görüşülmüş ve bu esaslar ilgili Enstitü’nün web sayfasında ilan edilmişti.

Senato Duyurusunda Üniversitemiz lisansüstü programlarında, ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 20 Nisan 2016 tarihi itibariyle kayıtlı olan öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren başlatılacağı belirtilmişti.

Ancak, YÖK Başkanlığının 13 Haziran 2016 tarih ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı Lisansüstü Eğitim konulu yazısında “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Geçici Madde 1 ile halen lisansüstü programlarda öğrenci olanlar için daha önce aldıkları süreler dikkate alınmadan yönetmelikte belirlenen azami süre yeniden başlamış olup, yönetmeliğin 20 Nisan 2016 tarihinde yayınlandığı ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminin ortasına gelindiği dikkate alınarak, öğrenciler için yönetmelikte yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016-2017 güz yarıyılın esas alınması” gerektiği belirtilmiştir.

Üniversite Senatosu bu esaslara uygun olarak, 20 Haziran 2016 tarihli toplantısında konuyu tekrar değerlendirmiş ve 20 Nisan 2016 tarihi itibariyle Üniversitemiz lisansüstü programlarında kayıtlı bulunan öğrencilerin öğrenimleri hakkında aşağıdaki kuralların uygulanmasına karar vermiştir:

 

1. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Yükseköğretim Kurulu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde Tezli Yüksek Lisans programının süresi ile ilgili olarak; “yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.” hükmü yer almaktadır.

  • a. 20 Nisan 2016 tarihi itibariyle Üniversitemiz Tezli Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerin asgari eğitim süreleri 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlatılmış olup bu öğrencilerin kullanacakları asgari süre dördüncü yarıyılın sonu olan 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda dolacaktır. Bu süre zarfında müfredat gereğince derslerini alıp başarı ile tamamlamayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilecektir
  • b. Derslerini tamamlayan ancak tezleri tamamlanmayan öğrenciler 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarını ek süre olarak kullanabilirler. Bu öğrencilere tanınan 2 (iki) yarıyıllık ek süre azami sınır olup, bu ek süre öğrencilere ancak danışman ve anabilim dalının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile verilecektir. Azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilecektir.

 

2. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde Tezsiz Yüksek Lisans programının süresi ile ilgili olarak; “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.” hükmü yer almaktadır.

  • a. Üniversitemizdeki tüm tezsiz yüksek lisans programları, bu hüküm gereğince, iki yarıyıllık programlar olarak yeniden düzenlenecektir.
  • b. Üniversitemiz Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 20 Nisan 2016 tarihi itibariyle kayıtlı bulunan öğrencilerin asgari eğitim süreleri 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlatılmış olup, bu öğrencilerin kullanacakları asgari süre ikinci yarıyılın sonu olan 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda dolacaktır. Bu süre zarfında müfredat gereğince derslerini alıp başarı ile tamamlamayan ve projelerini teslim etmeyen ya da teslim edip de başarısız bulunan öğrenciler 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılını ek süre olarak kullanabilirler.
  • c. Bu, öğrencilere tanınan 1 (bir) yarıyıllık ek süre azami sınır olup, bu ek süre öğrencilere ancak danışman ve anabilim dalının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile verilecektir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilecektir.

 

3. DOKTORA PROGRAMLARI

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde Doktora Programının süresi ile ilgili olarak “Doktora programı, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.” hükmü yer almaktadır.

  • a. Üniversitemiz Doktora Programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen ve 20 Nisan 2016 tarihi itibariyle kayıtlı bulunan öğrencilerin asgari eğitim süreleri 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlatılmış olup, bu öğrencilerin kullanacakları asgari süre sekizinci yarıyılın sonu olan 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda dolacaktır. Bu, programa lisans derecesi ile kabul edilenler için 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonudur.
  • b. Bu öğrencilere tanınan 4 (dört) yarıyıllık ek süre azami sınır olup, bu ek süre öğrencilere ancak ilgili Yönetmeliğin diğer maddelerine aykırı düşmemek şartıyla danışman ve anabilim dalının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile verilecektir.

Ders Aşamasındaki Öğrenciler:

İlgili Yönetmelikte; “Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.” hükmü yer almaktadır.

Hâlihazırda herhangi bir doktora programa kayıtlı olan ders aşamasındaki öğrencilerin asgari eğitim süreleri 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlatılmış olup bu öğrencilerin kullanacakları süre dördüncü dönemin sonu olan 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda dolacaktır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilecektir.

Yeterlik Aşamasındaki Öğrenciler:

Kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.00 olan doktora öğrencilerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına gireceklerdir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınacaktır. İlgili Yönetmelikte; “Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.” hükmü yer almaktadır.

Hâlihazırda herhangi bir doktora programına kayıtlı durumdaki öğrencilerden yeterlik aşamasında olanların, yeterlik sınavına girmeleri için gereken süre 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlatılmış olup bu öğrencilerin daha önceki yarıyıllarda girip başarısız oldukları yeterlik sınavları kayıt silme işlemlerinde dikkate alınmayacaktır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız kabul edilecektir. İki yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilecektir.

Tez Önerisi Savunması Aşamasındaki Öğrenciler:

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrencilerin, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunmaları gerekmektedir. Başarısız öğrencilerin durumu ile ilgili olarak yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Tez İzleme Aşamasındaki Öğrenciler:

İlgili Yönetmelikte; Tez izleme aşamasında olan öğrencilerin Tez İzleme Komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması halinde öğrencinin üniversite ile ilişiğinin kesileceği hükmü yer almaktadır.

Hâlihazırda herhangi bir doktora programına kayıtlı öğrencilerden, tez izleme aşamasında olanların süreleri 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlatılmış olup bu öğrencilerin daha önceki yarıyıllarda girip başarısız oldukları Tez İzlemeleri kayıt silme işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.

Tez Savunmasındaki Öğrenciler

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilecektir.

4. ÖĞRENİM ÜCRETİ

Yukarıda belirtilen hususlar sadece öğrenim süresi ve sınav haklarına ilişkindir. Programlarda asgari süresini doldurup kayıt uzatan öğrenciler ancak Mütevelli Heyet tarafından belirlenmiş olan yarıyıl ücretini ödeyerek kayıt yenileyebilecektir.