RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı, katılımcıları geleceğin risk analistlerinin dünyasına davet ediyor.

Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı, risk çalışmalarına ileri bir temel sağlamak üzere tasarlanmıştır. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlik yerelden küresele, finansal sektörden reel sektöre ve mikro ölçekten makro ölçeğe uzanan bir yelpazede risklerin modellenmesini, risk yönetimi tekniklerini ve yasal mevzuat bilgisini kapsamaktadır.

Program, İşletme Okulu çatısı altında yer alan her programda olduğu gibi, zorunlu ve seçmeli derslerde başlayan sınıf içi öğrenmeyi, eğitsel projeleri, yurtiçi ve yurtdışında alanında tanınmış misafir konuşmacılarla düzenlenen toplantıları ve mezunlar arası iletişimi zamanda ve mekânda bütünlük arz eden bir öğrenme süreci olarak ele almakta ve teori ile uygulama arasındaki köprünün sağlam biçimde kurulmasını amaçlamaktadır.

Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programının disiplinlerarası perspektifi, katılımcıları çok yönlü ve bütüncül bir risk analizi yapabilme becerisi ile donatmaktadır. Katılımcılar gerek özel gerek kamu sektöründe, bankalar, finansal aracı kurumlar ve sigorta şirketlerinde görev almak üzere, nitelikli uzman adayları olarak yetiştirilmektedir. Buna ek olarak, akademik yönelimli katılımcılar için yeni bilgi üretmeye yönelik yöntem bilgisi ve araçlara da geniş yer verilmektedir.

Profesyonel hayatta karşılaşılan problemler çoğunlukla eksik tanımlı problemler olup, alışılmış ders kitabı problemlerinde sağlanandan daha az ön bilgiyle daha yaratıcı çözümler bulunmasını gerektirir. Bu durum problem çözmeyi teknik bir prosedürden bir zanaata dönüştürmektedir. KHas İşletme Okulu'nda açılan programlar bu bilinci katılımcılara aktarmak için problem çözmeyi bir tasarım süreci olarak ele almaktadır. Önerilen programların tümünde hızlı ve etkili, sosyal ve çevresel sorumluluğu öne çıkaran, sürdürülebilirliği ve etik davranış kalıplarını esas alan bir tasarım kültürü öne çıkarılmaktadır.

Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı katılımcıları sayısız iş sahasındaki problemlere uyarlamak üzere akademik ve teknik donanımlarını güçlendirirken, yöneticilik becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklardır.