SEÇMELİ DERSLER

Ders farklı finansal piyasaları ve kurumları ve modern bir ekonomide finansal aracılığın önemini incelemektedir. Dersin amacı öğrencilerin etkin çalışan finansal piyasalar ve kurumların ekonomik verimliliği nasıl arttırdığını ve sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finansal piyasalar ve kurumlar üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlamaktır.
Bu ders Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na dayanarak temel muhasebe kavram ve ilkelerinin anlaşılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Muhasebe verilerinin incelenmesi, yorumlanması ve çeşitli karar alma durumlarında kullanılmasına yönelik bir temel sağlanması üzerinde durulmaktadır. Kapsanan konular işlemlerin kaydı ve yıl sonu denkleştirmeleri; mizan, bilanço ve gelir tablosu hazırlanması; hesapların açılması ve kapatılması; muhasebe hesaplarının içeriği; finansal tabloların analizi ve yorumlanmasını içermektedir.
Bu ders hem pazarlama teorisi hem de uygulamalarını içerir. Dersler pazarlama alanında standartlaşmış pazarlama ile ilgili problemleri çözmeye yarayan teknik ve teorik çerçevelere yoğunlaşır. Geniş bir yelpazeyi kapsayan vaka çalışmaları ile bu ders pazarlama kavram ve tekniklerinin gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğini gösterir.
Bu ders öğrencilerin, yönetimde başarıya ulaşmak konusunda önemli rol oynayan örgütsel dinamikleri anlamalarına yardımcı olacaktır. Öğrencilere, kurumların liderleri olarak, stratejiler oluştururken ve bu stratejiler ile uyumlu örgüt yapıları geliştirirken, bağlamın davranışsal yönünü de göz önünde bulundurarak, bu dinamikleri nasıl şekillendireceklerini açıklayacaktır. Dersin sonunda öğrenciler örgütleri etkili bir şekilde yönetmek için gerekli olan temel becerileri, teknikleri ve anlayışı kazanacaklardır.
Öz kaynak değerlemesi ve portföy yönetimi, iş dinamikleri ve öz kaynak değerleme süreçleri, net nakit akışı şimdiki değer modelleri, pay indirimi temelli şimdiki değer modelleri, pay büyüme modelleri, hisse fiyatı kuruluş değeri ve pay getiri çeşitlilikleri ile piyasa temelli öz kaynak değerlemesi, varlık temelli öz kaynak değerlemesi, artık gelir değerleme modelleri, defter değerleri düzeltmeleri, öz kaynak değerlemesinde uluslararası hususlar, öz kaynak değerlemesine ilişkin ekonometrik modeller.
Risk ölçümü, beklenen fayda, belirsizlik altında karar vermeye ilişkin temel teoremler, karar ölçütleri ve risk ölçüleri, risk tercihleri ve stokastik üstünlük, risk faktörleri ve kayıp değer dağılımları, risk altında üretim kararları, risk altında yatırım ve portföy seçimi kararları, risk altında antlaşma ve politika tasarımı yaklaşımı, tam ve tam olmayan piyasalarda olası bozukluk ve hasar taleplerine ilişkin değerleme ve fiyatlama, finansal risk yönetimi ve finansal türevler, aktüeryal riskler ve sigortacılık çözümsellikleri.
Bu ders öğrencilere varlık yönetimi, modern portföy teorisi ve sabit getirili portföy yönetim stratejilerini CAPM, arbitraj fiyatlama teorisini sunmak için tasarlanmıştır. Davranışsal finans kavramları, rasyonel yatırımcı davranışları, küresel varlık dağılımı ve varlık yönetimi finans sektörü uygulamaları da bu derste işlenecektir. Sayısal modeller Excel yazılımı ile öğretilecektir.
Yöneticiler, kurumların uzun vadeli başarılarına etki edecek önemli stratejik kararlar almalarını gerektiren pek çok durumla karşılaşırlar. Bu dersin amacı, örgütlerde stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek için gereken temel konuları öğretmektir. Ders, yeni stratejik yönetim kavramlarını, ilkelerini, çerçevelerini ve metodolojilerini öğretirken diğer derslerde edinilen bilgileri de entegre edip uyarlamayı gerektirmektedir. Derste öğrenciler edindikleri ilgili bilgiyi uyarlayabilecekleri ve stratejik düşünme becerilerini geliştirecek bir de simülasyona katılacaklardır. Dersin sonunda öğrenciler, örgütün dış çevresini, örgütün kaynak ve yeteneklerini analiz edebilecek, stratejik problemleri ve örgüt paydaşlarını tanımlayabilecek, örgütün mevcut stratejisini değerlendirip yeni stratejik çözümler tasarlayabilecek yetkinliğe ulaşacaklardır.
Bu ders uluslararası pazarlamanın iş çevreleri ve uluslararası pazarlama yönetimi kavramsal çerçevesi dahilinde pazarlama konularını ele alacaktır. Dersin özellikle dış pazar analizlerindeki karar verme teknikleri, hedef pazar belirleme, ürün planlaması, tanıtım ve dağıtım kararları üzerine yoğunlaşacaktır.