PAZARLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Pazarlama Yüksek Lisans Programı, katılımcıları pazarlamanın dinamik dünyasına davet ediyor.

Pazarlama Yüksek Lisans Programı, tüketici davranışları ve marka yönetimi gibi pazarlamaya temel teşkil edecek konuların yanı sıra girişimcilik, hizmetlerin pazarlanması gibi konulara ağırlıklı bir önem veren yenilikçi bir program olarak tasarlanmıştır. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlik farklı iş ortamlarında ve ekonominin farklı iklimlerinde etkili çözümler geliştirebilmeyi ve uygulayabilmeyi kapsamaktadır. Hizmetler sektörü ve girişimciliğin Türkiye ekonomisinin geleceğindeki önemini merkeze yerleştiren öğretim kadrosu Pazarlama Yüksek Lisans programı dâhilinde profesyonellere bilgi aktarımında bulunacak ve becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır.

Program, İşletme Okulu çatısı altında yer alan her programda olduğu gibi, zorunlu ve seçmeli derslerde başlayan sınıf içi öğrenmeyi, eğitsel projeleri, yurtiçi ve yurtdışında alanında tanınmış misafir konuşmacılarla düzenlenen toplantıları ve mezunlar arası iletişimi zamanda ve mekânda bütünlük arz eden bir öğrenme süreci olarak ele almakta ve teori ile uygulama arasındaki köprünün sağlam biçimde kurulmasını amaçlamaktadır.

Pazarlama Yüksek Lisans Programının yenilikçi perspektifi, katılımcıları yeni pazarlama vizyonları geliştirme becerisi ile donatmaktadır. Katılımcılar, özel sektördekiler başta olmak üzere, sayısız iş alanında gerek yönetici gerek uzman olarak görev almak üzere yetiştirilmektedir. Buna ek olarak, akademik yönelimli katılımcılar için yeni bilgi üretmeye yönelik yöntem bilgisi ve araçlara da geniş yer verilmektedir.

Profesyonel hayatta karşılaşılan problemler çoğunlukla eksik tanımlı problemler olup, alışılmış ders kitabı problemlerinde sağlanandan daha az ön bilgiyle daha yaratıcı çözümler bulunmasını gerektirir. Bu durum problem çözmeyi teknik bir prosedürden bir zanaata dönüştürmektedir. KHas İşletme Okulu'nda açılan programlar bu bilinci katılımcılara aktarmak için problem çözmeyi bir tasarım süreci olarak ele almaktadır. Önerilen programların tümünde hızlı ve etkili, sosyal ve çevresel sorumluluğu öne çıkaran, sürdürülebilirliği ve etik davranış kalıplarını esas alan bir tasarım kültürü öne çıkarılmaktadır.

Pazarlama Yüksek Lisans Programı katılımcıları iş dünyasının yerel ve küresel problemlerine uyarlamak üzere iş zekâlarını güçlendirirken, liderlik becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklardır.