SEÇMELİ DERSLER

Ders farklı finansal piyasaları ve kurumları ve modern bir ekonomide finansal aracılığın önemini incelemektedir. Dersin amacı öğrencilerin etkin çalışan finansal piyasalar ve kurumların ekonomik verimliliği nasıl arttırdığını ve sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finansal piyasalar ve kurumlar üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlamaktır.
Bu ders Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na dayanarak temel muhasebe kavram ve ilkelerinin anlaşılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Muhasebe verilerinin incelenmesi, yorumlanması ve çeşitli karar alma durumlarında kullanılmasına yönelik bir temel sağlanması üzerinde durulmaktadır. Kapsanan konular işlemlerin kaydı ve yıl sonu denkleştirmeleri; mizan, bilanço ve gelir tablosu hazırlanması; hesapların açılması ve kapatılması; muhasebe hesaplarının içeriği; finansal tabloların analizi ve yorumlanmasını içermektedir.
Bu ders öğrenci ve yönticilere B2B pazarlama alanında bir temel oluştururken bu alandaki stratejileri ve tüketici ve endüstriyel tüketici arasındaki farklılıkları oluşturur. Bu ders özellikle öğrencilerin İşletme, pazarlama ve ortaklıklar alanındaki problem çözme yeteneklerini geliştirecektir.
Bu ders hem pazarlama teorisi hem de uygulamalarını içerir. Dersler pazarlama alanında standartlaşmış pazarlama ile ilgili problemleri çözmeye yarayan teknik ve teorik çerçevelere yoğunlaşır. Geniş bir yelpazeyi kapsayan vaka çalışmaları ile bu ders pazarlama kavram ve tekniklerinin gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğini gösterir.
Bu ders marka yönetimine dair temel terimleri, konseptleri ve marka yönetimine dair aktiviteleri öğrencilere sunmayı hedefler. Ders boyunca marka değerinin arttırılması, marka değeri ve konumlandırma, marka pazarlama programlarının planlaması ve uygulanması, marka performansının belirlenmesi ve geliştirilmesi, uzun vadede marka değerinin ve stabilitesinin arttırılması gibi temel konuları öğrencilerin edinimi sağlanmaktır. Marka Yönetimi dersi marka yönetiminin temellerini içerirken aynı zamanda marka yönetiminin süreci, bu süreci etkileyen faktörler, marka yönetiminde kullanılan ve şirketlere rekabetçi avantaj sağlayan pazarlama ve şirket aktivitelerine de geniş bir bakış açısı sağlanacaktır.
Öz kaynak değerlemesi ve portföy yönetimi, iş dinamikleri ve öz kaynak değerleme süreçleri, net nakit akışı şimdiki değer modelleri, pay indirimi temelli şimdiki değer modelleri, pay büyüme modelleri, hisse fiyatı kuruluş değeri ve pay getiri çeşitlilikleri ile piyasa temelli öz kaynak değerlemesi, varlık temelli öz kaynak değerlemesi, artık gelir değerleme modelleri, defter değerleri düzeltmeleri, öz kaynak değerlemesinde uluslararası hususlar, öz kaynak değerlemesine ilişkin ekonometrik modeller.
Bu ders öğrencileri modern pazarlama tekniklerinin tüm boyutlarıyla tanıştıracaktır. Bu ders öğrencilerin marka tasarımından, fiyatlama, dağıtım ve satış ekibi yönetimine kadar geniş bir yelpazede pazarlama stratejileri kullanarak öğrenmelerini sağlayacaktır.
Risk ölçümü, beklenen fayda, belirsizlik altında karar vermeye ilişkin temel teoremler, karar ölçütleri ve risk ölçüleri, risk tercihleri ve stokastik üstünlük, risk faktörleri ve kayıp değer dağılımları, risk altında üretim kararları, risk altında yatırım ve portföy seçimi kararları, risk altında antlaşma ve politika tasarımı yaklaşımı, tam ve tam olmayan piyasalarda olası bozukluk ve hasar taleplerine ilişkin değerleme ve fiyatlama, finansal risk yönetimi ve finansal türevler, aktüeryal riskler ve sigortacılık çözümsellikleri.
Bu ders öğrencilere varlık yönetimi, modern portföy teorisi ve sabit getirili portföy yönetim stratejilerini CAPM, arbitraj fiyatlama teorisini sunmak için tasarlanmıştır. Davranışsal finans kavramları, rasyonel yatırımcı davranışları, küresel varlık dağılımı ve varlık yönetimi finans sektörü uygulamaları da bu derste işlenecektir. Sayısal modeller Excel yazılımı ile öğretilecektir.
Bu dersin amacı öğrencilerin bireysel tüketiciler hakkında daha derinlemesine bir görüş sahibi olmalarını hedefler. Tüketimin psikolojik boyutuna ağırlık vererek, tüketicilerinin iç dünyalarını, tüketicilerin seçimlerini etkileyen faktörleri ve o faktörler çeşitli psikolojik değerlendirme araçları kullanarak nasıl belirlenebileceğinin öğrenilmesini sağlar. İnsan beyninin bilişsel kökleri ve zihinsel süreci gibi konuların yer almasıyla oluşan bu dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayata karşı tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, marka sadakati, plansız ve planlı alışveriş, ürün memnuniyeti gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.
Bu ders uluslararası pazarlamanın iş çevreleri ve uluslararası pazarlama yönetimi kavramsal çerçevesi dahilinde pazarlama konularını ele alacaktır. Dersin özellikle dış pazar analizlerindeki karar verme teknikleri, hedef pazar belirleme, ürün planlaması, tanıtım ve dağıtım kararları üzerine yoğunlaşacaktır.