Kadir Has Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı için hazırlanan Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci El Kitabı için tıklayınız.

* Linkin üstünde sağ tıklayıp "save as / farklı kaydet" seçeneğiyle bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

 

 


 

 

ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUMLARI

Öğrenci Hakları

İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerinin;

• Hazırlık Programı tarafından sunulan akademik ve/veya akademik olmayan olanaklara erişim hakkına;

• Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken veya fiziksel engeline bakılmaksızın eşitlik haklarına;

• Gerektiğinde Hazırlık Programı tarafından adil bir değerlendirme sürecine;

• YÖK ve Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Programı’ nın yürürlükte olan ilkeleri, yönerge, yönetmelik ve kanunları çerçevesinde düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olduğunu öğrenci hakkı olarak tanır ve kabul eder.

İngilizce Hazırlık Programı bireylerin sorgulama, düşünme ve ifade etme özgürlüğüne sahip oldukları bir yerdir. Bu özgürlükten faydalanmak, Hazırlık Programı bünyesindeki herkesin hakkına saygı duyulmasını gerektirmektedir.

 

Öğrenci Davranış Kuralları

 • İngilizce Hazırlık Programı’ nda Modüler sistem eğitimi uygulanmaktadır ve eğitim dahilinde her modül sonunda öğrencilerin sınıfları ve öğretim elemanı Hazırlık Okulu’nun belirlemiş olduğu kriterlere göre değişir. Hiçbir şekilde öğrenci isteği üzerine sınıf değişikliği söz konusu değildir.
 • Dakik olmak zorunludur. Tüm öğrenciler ders başlamadan ve öğretim elemanı derse girmeden sınıfta olmak zorundadırlar. Derse geç kalan öğrenciler, bu durum sınıf düzenini bozacağından derse alınmazlar. Bu durumda öğrenciler bir sonraki dersi beklemek zorundadırlar.
 • Ders işleyişine kasten engel olma, Üniversite’ nin malına zarar verme ve nizami işleyişine müdahale gibi davranışlara tolerans gösterilmez.
 • Öğrencilerden derse hazırlıklı gelmeleri, kitaplarını, defterlerini, kalemlerini yanlarında getirmeleri, dersi dinlemeleri ve derse katılmaları beklenmektedir.
 • Öğretim elemanları, öğrencilerin gelişimlerini tamamlamak ve destek olmak için sınıf dışı çalışma olarak öğrencilere ödevler verirler ve söz konusu ödevlerin zamanında tamamlanmasını beklerler. Ödevlerin tamamlanması ayrıca derslere hazırlanmak ve ders içi katılımda bulunmak için de önem taşımaktadır.
 • Akademik bir çalışma ve ödevlerde kasten ve izinsiz olarak bir bilginin değiştirilmesi veya uydurulması, akademik usulsüzlüğe yardımda bulunma – bir diğer şahsın bu kurallardan herhangi birini ihlal etmesine kasten yardım etme veya yardım etme girişiminde bulunma, bilgi hırsızlığı – bir başkasının fikirlerini, sözlerini veya ifadelerini uygun bir referansta bulunmadan kendininmiş gibi uyarlama veya aynısını kullanma kesinlikle yasaktır.
 • Tüm öğrencilerin sınıf içinde cep telefonunu kişisel amaçlı kullanmak, izin almaksızın yiyip içmek ve dersle ilgisi olmayan konuşmalar yaparak diğer öğrencileri rahatsız edecek ve sınıf içi öğrenme ortamını bozacak dikkat dağıtıcı eylemlerden kaçınmaları gerekir.
 • Öğrencilerin öğretim elemanları ile iletişime açık bir tutum içerisinde olmaları; endişelerini veya şikâyetlerini saygı çerçevesinde dile getirmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin ders içinde ve dışında öğretim elemanları ile iletişim dili her zaman İngilizcedir.
 • Öğrenciler sadece okul tarafından kendilerine verilen kimlik kartını kullanmalıdırlar; arkadaşlarının kimlik kartı ile okula giriş yasaktır.

 

Sınav Kuralları

 • · Sınavlara vaktinde gelinmelidir.
 • · Kurallara uymayan ya da uygunsuz davranışta bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
 • · Sınav öncesinde resimli üniversite kimlik kartı ibraz etmek üzere hazır bulundurunuz.
 • · Sınav süresince sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar sınava gelmenize izin verilmeyecektir. Aksi belirtilmedikce, sınav sona ermeden sınav salonu terkedilemez, terkeden öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sınav başlamadan önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız tavsiye edilir.
 • · Sınav gözetmenlerce kâğıtların dağıtılması ile başlatılır. Dağıtılan tüm sınav kâğıtlarının isim-soyisim kısımlarını dikkatlice doldurmanız gerekmektedir. İsimsiz kâğıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Her bölüm için tavsiye edilen süre kâğıtların üzerinde yazmaktadır.
 • · Dağıtılan sınav kâğıtlarından her öğrenci bireysel olarak kendisi sorumludur.
 • · Kopya çekmeye teşebbüs etmek kopya çekmekle aynı oranda suç sayılır. Aşağıdaki örneklerle sınırlı olmamakla birlikte kopya sayılan bazı durumlar şöyledir:

- Diğer öğrencilerle konuşmak/fısıldaşmak,

- Başka bir öğrencinin kâğıdını görmeye çalışmak,

- Sınav kâğıdı dışında başka kaynaklara bakmaya çalışmak,

- Cep telefonu kullanmak/bakmak (saate bakmak için bile olsa),

- Diğer öğrencilerle silgi, kalem gibi araç gereçleri paylaşmak veya paylaşmaya çalışmak.

(Bu tespitler sınav gözetmeni tarafından yapılır.)

 • · Sınav esnasında gözetmen ile konuşmak ve/veya soru sormak kesinlikle yasaktır. Gerekli tüm açıklamalar kâğıtların üzerinde ve duyurularda mevcuttur.
 • · Sınava yüzü saklayan şapka, kapüşon ve benzeri aksesuarlarla girilemez.
 • · Sınavda öğrencilerin cep telefonları yanlarında bulunmamalıdır. Telefonun sınava getirilmesi durumunda, sınav başlamadan telefonun tamamen kapalı konuma getirilerek sınav gözetmenine teslim edilmesi gerekir. Sınav bitiminde cep telefonu teslim alınabilir. Cep telefonu kuralına aykırı herhangi bir durumda sınav geçersiz sayılacaktır. Cep telefonlarının sınava getirilmesi durumunda, telefonun teslim edilmesi ve geri alınması sorumluluğu öğrenciye aittir.
 • · Dinleme bölümü içeren sınavlarda, sınava geç gelen öğrenci dinleme bölümü sona erene kadar sınava alınmayacaktır.
 • · Sınav gözetmenleri tarafından yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav süresince sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • · Sınav süresi dolduğunda tüm sınav evraklarınızı sınav gözetmeninin yönlendirmesiyle, sıra sayılarına göre tek tek teslim etmelisiniz. Sınav salonunu terk etmeden önce sınava giriş listesini imzaladığınızdan emin olunuz. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Öğrenci Davranış Kurallarından biri veya birkaçı ihlal edildiği takdirde disiplin suçu sayılır ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 54’üncü maddesinde düzenlenen esaslara göre öğrenci uyarı, kınama ve / veya uzaklaştırma cezası alabilir.

 

Derslere Devam

Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Programı öğrencileri, her dönem için toplam ders saatinin en az %85’ine devam etmek zorundadır. Öğrenciler devamsızlık durumlarını kendileri takip etmekle yükümlüdür. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, dönem sonunda yapılan final sınavlarına ve İngilizce Yeterlik Sınavı’na (KHAS - İYS) giremezler. Herhangi bir nedenle derse girmeyen veya ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci yok sayılır. Öğretim elemanlarının kendi inisiyatifleri ile öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Öğrenciler, herhangi bir nedenle ders saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal ders saatleri dışında telafi dersi yapılması durumunda, yoklama süreci aynı şekilde uygulanacağı için, ilan edilen gün ve saatlere uymakla yükümlüdürler.

Öğrenciler, birinci derece akrabalarının (anne, baba, kardeş ve eşin) vefatında ölüm raporu getirmeleri halinde üç gün izinli sayılırlar. Sağlık Raporları Tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınan 10 gün ve üzeri hastane sağlık kurulu raporları, üzerinde ilçe toplum sağlığı merkezi veya grup sağlık başkanlıklarının mührü ile sunulduğunda mazeret olarak kabul edilir ve devamsızlıktan sayılmaz. Belirtilen şartları taşımayan diğer raporlar dikkate alınmaz. Sağlık raporları, rapor bitim tarihini izleyen üç iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edilir. Bu şekilde sağlık raporu bulunan öğrenciler, rapor tarihleri süresince derslere ve sınavlara giremezler. On günden daha kısa süreli raporlar mazeret olarak kabul edilemez ve öğrencilere tanınmış olan % 15 devamsızlık süresi içinde sayılır. İstisnai şekilde önem arz eden durumlar için alınan on günün altında olan ve yukarıdaki koşulları sağlayan sağlık raporlarının kabulü ise, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

Okula bağlı bir spor kulübünde aktif olarak rol alan sporcu öğrenciler, ancak isimleri Üniversite Yönetim Kurulu kararınca Hazırlık Programı’na bildirildiği takdirde ve Yönetim Kurulu kararınca belirlenen tarihlerde devam zorunluluğundan muaf sayılırlar.

 


 

* Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi ve ilgili kurulları gerekli gördüğü hallerde bu Öğrenci El Kitabı’nda belirtilen esaslarda yetkisi dahilinde bulunan değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.