Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü (STRAR), Kadir Has Üniversitesi’nin kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesi ile birlikte araştırma faaliyetlerinin nicel ve nitel yönden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Ağustos 2011’de kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda, STRAR, konuyla ilgili her türlü bilginin derlenmesi ve stratejilerin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde kullanılması, dünya ve Türkiye’deki gelişmelerin izlenerek değerlendirilmesi, araştırma potansiyelinden azami ölçüde yararlanılmasının sağlanması, araştırma projelerinin oluşum, gelişim ve sonuçlandırma aşamalarının yönetilmesi ile lisansüstü programların paydaşları arasında koordinasyonu görevlerini üstlenmiştir.

Yüksek öğretim kurumları, tarih boyunca, eğitim, araştırma ve yayım gibi üç temel üzerinde şekillenmiştir. Çağdaş üniversiteler, lisans düzeyinde kaliteli bir eğitim vermek, yüksek lisans programları aracılığıyla eğitimle birlikte uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak ve ürettiği bilimsel veri, bulgu, yöntem ve süreçleri  ülkesinin ve insanlığın yararına kamuoyuyla paylaşmakla yükümlüdür. Bu nedenle, küresel çapta rekabet edebilir bir akademik kurum olabilmek için eğitim ve araştırma belirli bir strateji doğrultusunda koordine edilmeli ve akademik faaliyetlerin kalitesinin yükseltilmesi için mevcut insan kaynakları ve altyapı imkânlarından olabildiğince yararlanılmalıdır.

STRAR, bu kapsamda, akademik kurumların asli görevleri olan araştırma, eğitim/öğretim ve toplumla iletişim/etkileşimin birbirleriyle eşgüdümlü bir şekilde yönetilmesinde Rektörlüğe destek sağlamaktadır. STRAR’ın; üniversite bünyesinde strateji geliştirme ile araştırma-yayın faaliyetlerinin en etkin bir biçimde yürütülmesi amacına yönelik politikaları belirlemek ve bunların hayata geçirilmesi aşamasında birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak gibi iki temel görevi bulunmaktadır.