Araştırma projeleri, fonlama öncesi ve sonrası olmak üzere birbirlerinden sözleşmenin imzalanması ile ayrılan iki temel süreçten oluşmaktadır.  Bunlardan fonlama öncesi süreç, rekabet edebilir düzeyde proje tekliflerinin hazırlanması, onaylanması ve sunulmasını; fonlama sonrası süreç ise, projelerin yasal sorumluluklar çerçevesinde ve sözleşme şartları doğrultusunda başarılı bir şekilde yürütülerek sonuçlandırılmasını kapsamaktadır. STRAR, proje yönetimi sürecinin her iki aşamasında da akademik personel ile lisansüstü öğrencilere destek sağlamaktadır.

Fonlama öncesi süreçte, STRAR tarafından; fon imkanlarının araştırılması, değerlendirilmesi ve ilgili personelle paylaşılması; proje fikirlerinin geçerli proje tekliflerine dönüştürülmesi; proje taslaklarının oluşturulması; bütçe ile birlikte başvuru doküman ve formlarının hazırlanması; sözleşmelerin gözden geçirilip kurumsal politikalarla uyumunun denetlenerek onayların alınması sürecinin yönetilmesinde fakülte, enstitü ve merkezlerdeki ilgili birimler arasında iletişim ve bilgi akışını sağlayarak çalışma ekiplerinin oluşturulmasına destek verilmektedir.

STRAR’ın fonlama sonrası süreçteki başlıca hizmetleri de; projenin başlaması için gerekli olan personel ve lojistik düzenlemelerin sözleşme şartları ve üniversite politikalarıyla uyumlu bir şekilde yapılması ve projenin hedefleri doğrultusunda gelişmesi; projeyi destekleyen veya işbirliği yapılan kuruluşlarla sözleşme çerçevesinde ilişkiler kurulması; varsa sorunların giderilmesi doğrultusunda girişimlerde bulunulması; ve projenin tamamlanarak bilimsel-teknik çıktılarının yayımı ve paylaşımının sağlanmasını kapsamaktadır.