Kadir Has Üniversitesi’nin, uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir akademik kurum olma yolunda, eğitimin yanı sıra araştırmaya da önem vererek araştırma gücü ve faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çabalarında, Ağustos 2011’de Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü’nün (STRAR) kurulması önemli bir aşama olmuştur. STRAR, Ekim’de Kadir Has Üniversitesi Araştırma Odaklılık Stratejisi Raporu başlıklı ilk raporunu hazırlamıştır.

Üniversitenin mevcut durumunun kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği ve benzerleriyle kıyaslanarak çeşitli stratejilerin önerildiği bu rapor, önce Mütevelli Heyeti’nin 26 Ekim 2011 tarihli toplantısında görüşülmüş, daha sonra 16 Kasım 2011’de akademik personelle paylaşılmıştır. Akabinde, kısa vadeli somut hedeflerin belirlenmesi amacıyla, 10 Aralık 2011 Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nde arama konferansı niteliğinde bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplam 66 akademik personelin katıldığı Selimpaşa Toplantısı’nda, katılımcılar beş gruba bölünerek, akademik personel, lisansüstü eğitim ve öğrencisi ile uygun ortam içinde danışman-araştırmacı sinerjisi konularını her biri 40’ar dakikalık oturumlarda görüşmüştür. Selimpaşa Toplantısı’nın sonuçları kapsamlı bir raporla değerlendirilmiş ve dar kapsamlı ikinci bir toplantı yapılarak, bu hedeflerin eylem planına dönüştürülmesi önerilen Selimpaşa Toplantısı Sonuç Raporu katılımcılarla paylaşılmıştır.

İkinci toplantı, “uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir akademik kurum olma yolunda, araştırma gücü ve faaliyetlerinin artırılması” stratejisine yönelik eylem planının belirlenmesi amacıyla 14-15 Ocak 2012’de Şile‘de gerçekleştirilmiştir. Toplam olarak 25 fakülte, bölüm ve idari temsilcinin katıldığı Şile Toplantısı’nda, Selimpaşa arama konferansında belirlenen beş temel hedefin her biri, bir saat 45 dakikalık oturumlarda beyin fırtınası şeklinde masaya yatırılmıştır. Tartışmalar, KHAS’ın imkân ve kabiliyetleri ile başka kurumlarda denenmiş iyi uygulamaların çerçevesinde üç yıllık kısa vade esas alınarak yürütülmüştür. Toplantı sonunda kaleme alınan Şile Toplantısı Sonuç Raporu’nda kısa ve orta vadede hayata geçirilmesi mümkün önerileri içeren Eylem Planı belirlenmiş, Mütevelli Heyeti’nin Şubat ayı toplantısında görüşüldükten sonra uygulamaya geçilmiştir.