LW 316.1 Şirketler Hukuku

Ders tipi: Teorik ve pratik
Sınıf: 3                                                    
Dönem: II
Kredi: 3 (3+1)                                 
Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Ömer Teoman

Dersin amacı: Şirketler hukuku dersinin amacı, genel olarak, şirketler hukuku hakkında bilgi edindirme, şirket kuruluşları ve şirket işleyişleri ve problemlerini çözebilme yeteneği kazandırmadır. Böylece, öğrencilere, ortaklık unsurlarını anlayabilme, ortaklıklara ilişkin temel ilkeleri kavrayabilme, ortaklık tipleri arasındaki temel farkları ayırt edebilme, ortakların hak ve yükümlülükleri konusunu öğrenme, ortaklığın üçüncü kişilerle ilgili yükümlülüklerini öğrenme ve ortaklık yöneticilerinin sorumluluğunu anlayabilme yeteneği kazandırılmaktadır.

Dersin içeriği: Şirketler hukuku dersinde, şirket kavramı, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri (kollektif ve komandit şirketler), sermaye şirketleri (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) ve kooperatifler anlatılmaktadır.
Kaynaklar: Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 11. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009; Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku (Dersler - Soru Örnekleri), 4. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2009; Erdoğan Moroğlu/Abuzer Kendigelen, Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 3. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010. 
Öğretim yöntemleri: Teorik ve pratik

Değerlendirme: Ara sınavı, final sınavı

Öğretim Dili: Türkçe