LW- 119 Anayasa Hukukunun Genel Esasları

Ders tipi: Teorik ve pratik.
Sınıf: 1                                                    
Dönem: I
Kredi: 3                                  
Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr. Olgun Akbulut

Amaç: Bu dersin amacı,  batı kökenli olan anayasa ve anayasacılık olgu ve kavramlarını, bu kavramların temelinde yatan hak ve özgürlük talepleri ve parlamentoculuk hareketleri ile birlikte incelemek ve demokratikleşme sürecinde anayasal hükümetlerin kurulmasının rolünü tanımlamaktır.

İçerik: Bu derste esas olarak Anayasa Hukukunun genel ilkeleri ve kuralları incelenmektedir. Demokratik anayasacılık hareketlerinin hukuki güvenceye bağlanmış hali olan bu ilke ve kurallar Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku çerçevesinde ele alınmaktadır.

Derste öncelikle “Anayasa nedir ve neyi düzenler?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bununla bağlantılı olarak Anayasa Hukukunun kaynakları incelenmekte, “maddi anayasa ve şekli anayasa”, “yazılı ve yazısız anayasalar ve anayasal sistemler”, “çerçeve anayasa”, “düzenleyici anayasa” kavramları açıklanmaktadır.

Temel anayasal kavramlardan olan “hukuk devleti”, “kuvvetler ayrılığı”, “parlamenter egemenlik”, “üniter devlet”, “federal devlet”, “bölgesel devlet”, “özerklik” derste tartışma konusu yapılan diğer konulardır. Dersin bir diğer konusunu ise ülkemizdeki anayasa tartışmalarının güncel konusunu oluşturan "anayasayı kim yapar" konusu oluşturmaktadır. Anayasaların yapılış ve değiştiriliş süreçleri incelendikten sonra yeni bir anayasa yapacak organın niteliği, oluşumu ve mevcut anayasa kuralları ile bağlı olup olmadığı konuları tartışılmaktadır.

Anayasa Hukukunun, Siyaset Bilimi ile yakın ilişkisi kapsamında, siyasi rejim türlerinden parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi ve meclis hükümeti sistemi konuları dünyadan ve Türkiye’den örnekleri ile birlikte incelenmektedir. Kuvvetlerin yumuşak ayrılığı anlayışına dayalı olan parlamenter sistem, ülkemizde ve birçok ülkede uygulanan siyasi rejim olmasından ötürü, ders kapsamında, daha ayrıntılı ele alınmakta, yasama yetkisinin parlamenter sistemdeki sahibi ve bu yetkinin kullanılması ve devri sorunları, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkilerin hukuki dayanakları ve parlamenter rejimlerde parlamenterlerin, bakanların ve devlet başkanının sorumluluk ve sorumsuzluk halleri kapsamlı hukuki analizlere tabi tutulmaktadır.

Temel Kaynaklar:

1. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta yay., İstanbul 2009.

2. Bülent Tanör-Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta yay., İstanbul 2009.

Yardımcı Kaynaklar:

1. Süheyl Batum, 99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa, Oniki Levha yay., İstanbul 2009.

2. Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek yay., İstanbul 1997.

3. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, Ankara 2008.

4. Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler, İmge Kitabevi, Ankara 2006.

5. Olgun Akbulut, Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Hukuk Zemini, Oniki Levha yay., İstanbul 2008.

6. Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law, Routledge-Cavendish, New York 2009.


Öğretim Yöntemleri: Teorik ve pratik.

Değerlendirme : Ara sınav, final sınavı.

Öğretim Dili: Türkçe.