Öğrenim Durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

İstanbul Üniversitesi

1970

Doktora

Hukuk

Grenoble (Fransa) Sosyal Bilimler Üniversitesi

1976

Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent

Hukuk

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (sonra: Marmara Üniversitesi)

1978-1982

Doçent

Hukuk

İstanbul  Üniversitesi

1982

Profesör

Hukuk

Hukuk

Marmara Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

1988

2007

Akademik Çalışma Alanları
 

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası ve Avrupa Birliği İş Hukuku.

Yabancı Dil

Fransızca (çok iyi)
Almanca (orta)
İngilizce (intermediate)Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri

- Belgin Başar, Banka İşkolunda İş İlişkileri, 1998.
- Şebnem Balcı, Sosyal Güvenlik Hakkı, 2002
- Halis Karaman, Sosyal Güvenlikte Teklik İlkesi, 2003. 
- Zeynep Yıldırım, İşverenin Cezai Sorumluluğu, 2010.

Doktora Tezleri 

- Arzu Aslan, İşçinin Sadakat Borcu, 2007.
- Halis Karaman, Çalışma Süreleri, 2007. 
- Ercüment Özkaraca, İşyerinin Devri, 2008.
- Deniz Demir, Kıdem Süresi (Devam).

Kitaplar 

1. La Défense des Intérêts Collectifs de la Profession par l'Action en Justice du Syndicat (İşçilerin Ortak Çıkarlarının Sendikal Dava Yoluyla Korunması), Doktora Tezi, Grenoble,1976.

2. İşverenin Değişmesi- İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, İstanbul, 1987, 469 sayfa.

3. Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul, 1.Bası 1988, 12. Bası 2009 , 850 sayfa, Prof. Dr. A.R. Okur ve Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu ile birlikte.

4. İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi, A.R. OKUR ile birlikte, Fransızca'dan çeviri, 1.bası 1988, 2.bası 1993, İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi Serisi.

5. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik Programları, Sorunları ve Çözüm İçin Bir Model Önerisi, Araştırma Projesi, A.R.Okur ve M. Şakar ile birlikte, TÜSES Yayını, İstanbul, 1990, 120 sayfa.

6. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, TOBB Araştırma Projesi (Komisyon Çalışması), Ankara 1993.

7. Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme, Türkiye Maden İşçileri Sendikası yayını)

8. 506 Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Yasa Tasarısının Sosyal Güvenliğin Temel İlke ve Sorunları Işığında Değerlendirilmesi, A.R. Okur ile birlikte, Birleşik Metal İş Sendikası Yayını,İst., 1996,91 sayfa.

9. İşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumluluğu, Prof. Dr. M. Demircioğlu ile birlikte, İTO Yayını, İst. 2001, 293 sayfa.

10. 95 Soru ve Cevapta İşsizlik Sigortası El Kitabı, Tek Gıda- İş Yaynı, İst. 2001, 148 sayfa.

11. Yeni İş Yasası ve Uygulama Esasları, Seminer Ders Notları, İst. 2005, 170 sayfa.


Halen Yürütülmekte Olan Araştırma Projeleri 
- Tam Katılım Müzakereleri Sürecinde Avrupa Birliği İş Hukuku ve Türk İş Hukukunun Uyumu.

- Tam Katılım Müzakereleri Sürecinde Avrupa Birliği  Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Uyumu.

Makaleler, Tebliğler ve Karar Tahlilleri
 

1. Kıdem Tazminatı Ödenmiş Bir Sürenin Yeniden Değerlendirilmesi, Karar Tahlili, İş Hukuku Uygulaması(İHU), C:II, 1984/II.

2. Gemi Adamının Kıdem Tazminatından Sorumluluk, İHU, C:V,1984/II.

3. AET Hukukunda İşyerinin Devri ve İşçilerin Korunması, Marmara üniv.İİBF Dergisi, 1985, C: 2, S:2, s. 
87-97.

4. İşçinin Ölümü Halinde Mirasçıların Kıdem Tazminatı Hakları, Karar Tahlili, İHU, C: II, 1986/I-II.

5. İş Akdinin İhbarsız Feshi, Karar Notu, İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi(İKİD), Temmuz 1986, s.4258- 4260.

6. Yeniden İşe Girme Halinde Kıdem Tazminatı, Karar Notu, İKİD, Haziran 1986, s.4207-4112.

7. Emeklilik Halinde Ödenen Kıdem Tazminatının Emeklilik İşlemi Kalkmadıkça Geri Alınamaması, Karar Tahlili, İHU, C:II, 1986/ I-II.

8. 3008 Sayılı İş Yasasının Önemi ve Başlıca Hükümleri, İ:Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 35- 36. Kitap, s.165-222.

9. Semayenin Merkezileşmesi Karşısında İşçilerin Korunmasına İlişkin Çeşitli Ülke İş Hukuklarındaki Düzenlemeler ve Hukukumuzdaki Durum, Marmara Üniv. İİBF Dergisi, 1986, S:3,s. 629- 655.

10. Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtayın 1985 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, İstanbul, 1987, s. 183- 235.

11. Sendika Tüzel Kişiliği ile Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği, Prof. Dr. N. Çelik ile birlikte, Marmara Üniv.İİBF Dergisi, C:V, S: 1-2, s.637-647.

12. İşyerinin Devri ve Bireysel İş İlişkisine Etkisi, Marmara Üniv.İİBF Dergisi, 1988, C: V, S:1-2, s. 581- 608.

13. Temel Hukuk Kuralları ve Anayasa Açısından Sözleşmeli Personel Statüsü, Araştırma Raporu ( M. Kutal ve diğerleri ), İstanbul, 1988.

14. Ücret Zammının Yetersiz Bulunması halinde Hizmet Sözleşmesinin Feshi, Karar Tahlili, İHU, 1989.

15. "Sosyal Güvenlik ve Refah Politikaları: Türk Perspektifi", Refah Politikaları Açısından Türk- İsveç Prspektifi, TÜSES Yayını, İstanbul, 1990.

16. Türk İş Hukukunun Avrupa Topluluğu İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniv. Avrupa Topluluğu Merkezi, 1990'lı Yıllarda Türk Çalışma Mevzuatının Avrupa Topluluğu Çalışma Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi, İzmir 1992,s. 14-38.

17. Sosyal Güvenlik Politikası Açısından Yaşlıların Korunması, Marmara Üniv. İSKAR yayın No. 90/7, s. 23-27.

18. Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Primler Açısından Yargıtayın 1987 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, İstanbul 1989, s.241 vd.

19. Yaşlılık Sigortasının Finansmanına İlişkin Sorunlar, Çimento İşveren Dergisi, Eylül 1989.

20. Sosyal Sigorta Türleri Açısından Yargıtayın 1990 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, İstanbul 1992, s.173 vd.

21. Erken Emekliliğin Maliyeti, İşveren Dergisi, Aralık 1991.

22. Erken Emeklilik ve Düşündürdükleri, İşveren Dergisi, Aralık 1991.

23. Sosyal Güvenlik Sistem ve Politikaları Bağlamında İşsizlik Sigortası, Teknolojik Gelişmeler İstihdam-İş Güvencesi İşsizlik Sigortası, Kristal-İş Sendikası Yayını, İst. 1992, s.25-36.

24. Hastalık Sigortası - Sağlık Yardımları - Sosyal Güvenlik Hakkı- Yaşam Hakkı, Ş. Gökçeoğlu ile birlikte, Karar Tahlili, İş Hukuku Dergisi, Nisan- Haziran 1993, s.283 vd.

25. Sosyal Güvenlik Sisteminin Temel İlkeleri Bağlamında Sosyal Yardım Zammı ve Anayasa Mahkemesi Kararı, Ş. Gökçeoğlu ile birlikte, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz 1993, s.5 vd.

26. Ferdi İş İlişkisinin  Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtayın 1993 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi yayını, İstanbul 1995, s.57 vd.

27. Alt İşveren Uygulamasının Endüstri İlişkileri Sistemine Etkisi, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz 1993.

28. Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı, Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 1992.

29. Avrupa Birliği ve Türkiye'deki Sosyal ve Sendikal Durum, TİSK-TÜRK-İŞ -DİSK ve ETUC Seminerine Sunulan Rapor, Nisan 1994, 16 sayfa.

30. Esnekliğin  Ortaya Çıkışı ve Gerekliliği, MESS Çalışma Hayatında 21. Yüzyılın Yeni Ufukları,  1995, s.194 vd.

31. İşyeri Devrinin Bireysel ve Toplu İş Hukukundaki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme, İstanbul Barosu, Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni, C.1, S.1, İst., 1996,sh. 26-51.

32. Ekonomik ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmet Sözleşmesinin "Intuitus Personae" Niteliği Üzerinde Yeniden Düşünmek (Halid Kemal Elbir'e Armağanı, İst., 1996, s. 167- 195)

33. İşsizlik Sigortasının Gecikmesinden Kaynaklanan Sorunlar, Türkiye Sendikacılığının Temel Sorunları, Birleşik Metal  İşçileri Sendikası Yayını 96/1, s.37- 51.

34. Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene Rücuu ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar,  Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, Galatasaray Üniv. Yayınları, İst., 1996, s. 279- 309.

35. ILO Normlarının İç Hukuka Etkisi ve Türk İş Hukukunun Gelişmesine Katkısı, ILO Normları ve Türk İş Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yayını, Ankara 1997, s.3-50.

36. Fabrika'dan Internet'e İşçi Kavramı ve Özellikle Hizmet Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme,  Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan,  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, Ankara 1997, s. 83- 126.

37. Zorunlu Bağ - Kur Sigortalılığı ve Uygulama Sorunları,  Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a Armağan, İst., 1997, s.190-238.

38. Avrupa Topluluğu Sosyal Güvenlik Hukuku,  Avrupa Birliğinin Sosyal Politikaları ve Türkiye,  Çimento  Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Yayını, Ankara 1997, s.215- 237. 

39. Roma ve Maastricht Antlaşmaları Sürecinde Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye, Prof. Dr. Metin Kutal'a Armağan, Ankara 1998, s. 99-127.         

40. Ekonomik ve Teknolojik Değişim Sürecinde İşçi Kavramı ve Yeni Bir Ölçüt Arayışı..., Galatasaray Üniv. Yayınları, İst., 1998.

41. Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1996 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, İst., 1998, s. 151-210.

42. Sosyal Güvenliğin Çağdaş Dinamikleri, Toprak İşveren Dergisi, Eylül 1999, s. 6-12.

43. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Yeni Bir Örgütlenme Modeli,  Uluslar arası Endüstri İlişkileri Kongresi, Türk Endüstri İlişkileri Derneği Yayını, Ankara 1998.

44. Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtayın 1999 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, İst. 2001, s. 289-377.

45.İş Hukukunda Yeniden Yapılanma Süreci ve İş Hukukunda Esneklik, Prof. Dr. Turhan Esener'e Armağan, Ankara 2000, s. 203-221.

46. 4447 Sayılı Kanuna Göre İşsizlik Sigortası,  Prof. Dr. Nusret Ekin'e Armağan,  Ankara 2000, s. 817- 844.

47. 4447 Sayılı Kanun ile 506  Sayılı Sigortalar Kanununda Yapılan Son Değişiklikler, Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan, İst. 2001, C:II, 1833-1862.

48. Son Yasal Değişiklikler ve İşsizlik Sigortası, Galatasaray Üniversitesi- İstanbul Barosu Başkanlığı, 21.Yüzyıla Girerken İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 11- 13 Mayıs 2000, İstanbul Barosu yayınları,  İst., 2001, s. 23- 39.

49. 4447 Sayılı Yasa ile 506 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikler, İstanbul  Barosu Yayını, İstanbul. 2001. 

50. İş Güvencesine İlişkin Temel İlke ve Eğilimler Işığında Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi,  İş Güvencesi Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul Barosu Yayını, İst. 2001, s. 19-49.

51. Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, İktisat dergisi, Ocak 20011, s. 36-45.

52. Uluslararası ve Ulusal Hukuklarda İşyeri Hekimliği, Türk Tabibler Birliği yayını, Ankara 2003.

53. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda 4958 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler, S. Ocak ile birlikte, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2004,121-161,

54. 506 Sayılı Sosysal Sigortalar Kanununda 4958 ve 5073 sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler (Ercüment Özkaraca ile) Legal  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran , 2004.

55. Bağ-Kur Yasasına Göre Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlülüğü, Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, N. Caniklioğlu ile birlikte, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku , Nisan-Mayıs-Haziran 2004.

56. İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren ' Alt İşveren İlişkisi, Çalışma ve Toplum, Nisan 2004, 31- 65.

57. İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu/Galatasaray Üniversitesi, İş Hukukunun Temel Sorunları Semineri Tebliği, İstanbul, Mayıs 2004.

58. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda 5198 ve 5264 sayılı Kanunlar  ile Yapılan Değişiklikler, S. Ocak ile birlikte, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2005  Sayı:5, s.147-201. 

59.  İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshinde Ultima Ratio (Son Çare) İlkesive Uygulama Esasları,  A. Can Tuncay'a Armağan, Legal, İstanbul, 2005,   57-90.

60. İşçinin Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle İş Görme edimini Yerine Getirmekten Kaçınması (Karar Tahlili), Çalışma ve Toplum, 2005/2, 123-146.

61. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm mü?, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2005/ 4, 61-76.

62. Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi, Sempozyum Tebliği, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2006/ I, 171-178.

63. Yurtdışı Hizmet Borçlanmasına İlişkin Yeni Düzenlemeler ve Yargı Kararları Hakkında Genel Bir Değerlendirme, Arş. Gör. Saim Ocak ile birlikte, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2006, S:12, 1309-1354.

64.Sosyal Güvenlik Yasasının Genel Değerlendirmesi,  Toprak İşveren Dergisi, Eylül 2006.

65. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılandırma: Gerekçeler ve Amaçlar, İş Hukuku Türk Milli Komitesi ve Alman Milli Komitesi Uluslararası Semineri, Tebliğ, Ankara,Aralık 2006.

66. 5510 Sayılı Yasanın İşverenlere Getirdiği Yükümlülükler, TİSK İşveren Dergisi, Şubat 2007.

67. 5510 Sayılı Yasanın İşverenler Bakımından Öngördüğü Yeni Yükümlülükler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (S.Ocak ile) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Şubat 2007.

68. İşyerinde Psikolojik Tacize (Mobbinge) Hukuksal Bakış: Avrupa Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk (Arş. Gör. Emre Ertan ile) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2007, sayı 14.

69. Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Sosyal Seçim Ölçütleri (Arş. Gör. Emre Ertan ile) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2007, sayı 16.

70. Avrupa Birliği Hukukunda ve Özellikle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) Kararlarında Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yapılma ve Yenilenme Koşulları (Arş. Gör. Emre Ertan ile) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2007, sayı 18.

71. Karar incelemesi: İşyeri Sendika Temsilcisine Yönelik Psikolojik Taciz ve Kötüniyet Tazminatı (Arş. Gör. Emre Ertan ile) Çalışma ve Toplum, 2008/1, sayı 16.

72. Avrupa Birliği ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçileri Bilgilendirme Yükümlülüğü (Arş. Gör. Deniz Ugan ve Arş. Gör. Emre Ertan ile birlikte), Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan, Izmir 2007.

73. Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Sosyal Seçim Ölçütleri (tebliğ), Ekonomik Kriz Koşullarında Feshe Karşı Koruma Sempozyumu, 9.5.2009, Kocaeli Üniversitesi.

74. Sosyal Devlet ve Sosyal Haklar (tebliğ),Anayasal Sosyal Haklar ve Avrupa Sosyal Şartı, Marmara Üniversitesi, Fransa Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Fransa Başkonsolosluğu Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi, İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Montesquieu Üniversitesi (Bordeaux IV), Limoges Üniversitesi İşbirliğiyle düzenlenen Türk-Fransız Toplantısı, 15-16 Ekim 2009.

75. Sosyal Sigortalar Açısından 2008 Kararlarının Değerlendirilmesi (tebliğ),Yargıtay'ın İş Hukukuna ilişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2009, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi (yayım aşamasında).

Çeviriler 

1. İş Hukukunun Genel İlkeleri (G.Lyon-Caen'dan), Reşat Kaynar Armağanı, İstanbul, 1981,s.141- 153.

2. Medeni Hukuk Genel İlkelerinin İş hukukundaki işlevi Üzerine (G.LYON-Caen'dan), İ:Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 32-33.Kitap, 1983.s.259-290.

3. Fransız İş Mücadelesi Hukukunun Özgünlüğü Üzerine Bir deneme (G.Lyon-Caen'dan), İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz- Ağustos- Eylül 1983, 310-328.

4. Belçika'da Kollektif İş Hukuku (E.Vervliet'den), BANKSİS; Kara Avrupası ve Türkiye'de Kollektif İş Hukuku Semineri, İstanbul, 1986, s.279 vd.

5. Belçika'da Finansal Kesimdeki Teknolojik Evrimi Denetlemek İçin Sendikaların İzlediği Politikalar (Toon Acke'den), BANKSİS 2.Uluslararası Semineri, İstanbul, 1987,s.134-146.

6. Belçika'da Banka Sektöründe Sendikal ve Mesleki Eğitim (Maddie Geerts'den), BANKSİS 3. Uluslararası Semineri, Haziran 1988.

7. Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı, Ş. Gökçeoğlu ile birlikte, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz 1992.

Mevzuat Derlemeleri

1. Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Beta, İstanbul 1999.

2. İş Kanunları-Sosyal Güvenlik Kanunları (Saim Ocak ile birlikte), Beta, İstanbul 2004.

3. İş Mevzuatı (Caniklioğlu ve Ocak ile birlikte), Beta, İstanbul 2006.

4. İş Kanunları (Ocak ve Özkaraca ile birlikte), Beta, İstanbul 2008.

5. İş Kanunları-Sosyal Güvenlik Kanunları (Ocak ve Özkaraca ile birlikte), 4. Bası, Beta, İstanbul 2009.

Uluslararası Kongre Tebliğleri 

1. Accidents du Travail et Maladies Professionnelles: Prestations et Réadaptation (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: Sosyal Sigorta Hakları ve İşe Alıştırma Hizmetleri), A. R.Okur ile, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dünya Kongresi, Caracas, 17-20 Eylül 1985, 25 sayfa.

2. Le Fonds de pensions volontaires et leurs rapports avec les systèmes de sécurité sociale (Özel Emeklilik Fonları ve Sosyal Güvenlik Sistemleri İle İlişkileri), A.R. Okur ile, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku XII. Dünya Kongresi, Madrid 20-23 Eylül 1988.

3. Les Problèmes juridiques de la réglementation et de la mise en oeuvre d'un revenu minimum pour chacun (Herkes için Asgari Gelir Güvencesinin Düzenlenmesi ve Uygulamaya Konmasına İlişkin Hukuki Sorunlar), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku XIII. Dünya Kongresi, Atina 18-21 Eylül 1991.

4. L'exclusion sociale en Turquie (Türkiye'de Toplumsal Dışlama), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avrupa Kongresi, Brüksel,  Eylül 1993.

5. La Sécurité Sociale en l'an 2000 - Potentialité et problèmes (2000'li Yıllarda Sosyal Güvenlik: Olası Gelişmeler ve Sorunlar), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku XIV. Dünya Kongresi, Seoul, Eylül 1994.

6. Les Droits de l'Homme et La Sécurité Sociale (İnsan Hakları ve Sosyal Güvenlik), Ş. Balcı ile birlikte,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, XV Dünya Kongresi,  Buenos Aires, Arjantin, Eylül 1997.

7. Der Einfluss der internatnationalen und supranationalen normen auf dem gebiet des arbeits-und sozialrehts (Uluslararası ve Uluslarüstü Normların Türk İş Hukukuna Etkisi), Max-Planck-Institut, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003, 17-41.

8. Libre - échange et Droit du Travail (Ticaretin Serbestleşmesi ve İş Hukuku), XVIII. İş Hukuku Dünya Kongresi (Paris, 5- 8 Eylül 2006: Tebliğsiz katılım, Kongre Yürütme Kurulunda İş Hukuku Türk Milli Komitesi'ni temsilen: 2008 Avrupa Kongresi  ile 2009 Sidney Dünya Kongresi programlarının oluşturulması).

Yurt Dışı Bilimsel Araştırmalar 

- 1972-1976   (Doktora Fransa).
- 1979-1982  (Paris I Sorbonne Üniversitesi)   Brüksel: Avrupa Birliği; Cenevre: ILO.
- Haziran 1985- Eylül 1985 (Paris I Sorbonne Üniversitesi).
- Haziran 1992- Ekim 1992 (Paris I Sorbonne Üniversitesi).

İdari Görevler 

- Üniversitelerarası Kurul Üyeliği ( Ekim 2009-   )
- Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı (23 Mart 2010-    )
- Kadir Has Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (23 Mart 2007-   )
- Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı (23 Mart 2007- 23 Mart 2010)
- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı (Ekim 2006 - Kasım 2006).
- Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla PUR  Hukuk Başdanışmanı (Kasım 2006  -2007).
- Marmara Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Üyesi (Kasım 2006- 2007).
- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı.
- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (Ocak 2003 -2007).
- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.
-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2003- 2006).
-Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanlığı (1988 - 1995).
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreteri (1995 - 1998).
-İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uluslararası Derneği (Genel Merkez: Cenevre): Yönetim Kurulu Üyeliği (1995 -1998).
-Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği (ILO- Cenevre)  Türkiye Temsilcisi.
-Marmara Üniversitesi Temsilcisi Sıfatıyla:İl İstihdam Kurulu Üyesi (2005 -2007).
-Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri (Ankara) 15 Kasım 1976- Nisan 1977.

Verdiği Dersler 

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sendikalar Hukuku, Toplu Pazarlık Hukuku, İş Hukukunun Güncel Sorunları (Doktora), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: İş Güvencesi  (Y. Lisans), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: İş Uyuşmazlıkları.