Her üniversiteli gencin Türk İnkılap Tarihi’ni bilmesi, öğrenmesi günümüzde çeşitli sorunları yorumlamasında kendisine yol gösterici olacaktır. Her aydın kişinin devletin nasıl ve ne şekilde kurulduğuna ilişkin  bilmesi gerekenler  bu dersin temelini oluşturmaktadır.

Bu derste öğrencilere, Atatürk’ün vefatı sonrasında başlayan ve günümüze (2000’li yıllara) kadar geçen dönemdeki gelişmeleri ayrıntılı olarak aktarıyoruz. Bugünkü Türkiye’yi, Osmanlı Devleti’nin genel durumu ve Tanzimat’la başlayan zincirleme süreci vererek anlatıyoruz. Tüm bu gelişme ve olayları görmeden Kurtuluş Savaşı’nı anlamanın mümkün olamayacağı anlayışı ile Türk Devrimi’nin, bir ulusal kurtuluş eylemi olarak başlayarak başarıya ulaşmasından  sonra, nüfusun çoğunluğu Müslüman olup da siyasi rejimi laik Cumhuriyet olan çağdaş Türkiye’nin Mustafa Kemal liderliğinde nasıl yaratıldığını anlatıyoruz. Atatürk devrim ve ilkelerini güncel ve çağdaş bir mantıkla yorumluyoruz, öğrencilerimize yorumlatıyoruz. O dönemin, halkı özgürleştiren, yurttaş olma bilinci aşılayan siyasi ve sosyal koşullarının nasıl oluşturulduğunu görüyoruz. Türkiye’nin, dünya ekonomik krizine rağmen (1929) dünyada kalkınan ülkeler sıralamasında  üçüncü sırayı alabilmiş  bir devlet olabilmesinin arkasında yatan gelişmeleri inceliyoruz. Öğrencilerimize, bu dönemde izlenen dış politikaya ait gelişmeleri aktarıyoruz. Mustafa Kemal’in yol gösterici olarak kabul ettiği “akıl ve bilimi”n her alanda kullanmasının gerekliliğini, kullanılmaması halinde milletlerin önce istiklallerini sonra istikballerini kaybedecekleri gerçeğine ulaşıyoruz.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini 2008 – 2009 akademik yılından beri Blackboard  ders yönetim sistemi ortamında interaktif şekilde tüm öğrencilerin katılımlarıyla örnek öğretim tekniği ile işliyoruz. Bu teknik sayesinde öğrencilerimiz klasik Tarih derslerinden farklı bir Tarih dersi ile tanışmış oluyorlar.

AT.101

Öğrencilerimize, ülkenin Sevr koşulları çıkmazından, bağımsız Türk Devleti noktasına nasıl ve ne şekilde geldiğini; evrensel bir çağdaşlaşma anlayışı olan Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin tüm yönlerini, farklılıklılığını, üstün taraflarını ortaya koyarak aktarıyoruz. Bu bağlamda, içerik olarak Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Kavramı verildikten sonra, Osmanlı’nın çökme nedenleriyle birlikte, Tanzimat Döneminden başlayan süreç ile Bağımsızlık mücadelesinden Lozan’a kadar geçen dönem tüm ayrıntıları ile verilmektedir.

Dersin İşlenişi

Konular: Her hafta bir konu işlenecek şekilde tasarlanmış 12 konu mevcuttur. Konu başlıkları, Atatürk ve Atatürkçülük Kavramı, Atatürk Devrim Modeli, Kavramlar, Türk Devrimi'nin Gelişmesi ve Yenilikler, Düşünce Akımları ve Savaşlar, Osmanlı Devleti'nin Son Günleri, Kurtuluş Savaşı Dönemi, Meclis'in Kuruluş Aşaması, Cepheler ve SERV Antlaşması, İnönü Savaşları ve Antlaşmalar, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Siyasi İnkılâplar olarak sıralanabilir.

Öğrencilerin tamamlaması gereken konu çalışmaları: Öğrenciler, sistemde yer alan konuya ait dökümanların ve dersin başında belirtilen yardımcı kaynakların okunmasından sorumludur. Bunun yanında, sistemde her konuya ait sesli sunum bulunmaktadır. Öğrenciler konulara ait konu sorularını tamamlamakla yükümlüdür. Bir sonraki konunun içeriğinin görüntülenebilmesi için bir önceki konunun sorularının tamamlanması gerekir.

Tartışma panosu: Konuların daha iyi kavranması, öğrencilerin birbirleriyle fikirlerini paylaşmaları ve yorum yeteneklerini geliştirmek amacıyla sistemde yer alan tartışma panosunda tartışılmak üzere 4 konu başlığı belirlenmektedir. Öğrencilerden tartışmaya yapıcı katkısı olacak şekilde nitelikli ve iyi düşünülmüş bir yorum yapması beklenmektedir. Sınavlar: Öğrenciler, konu sorularını kampüste yapmak zorunda olmamalarına karşın ara sınav ve final sınavı kampüsteki bilgisayar laboratuarlarında gözetmen eşliğinde  yapılmaktadır.

AT.102

Bu derste, öğrencilerimizin yakın tarihimiz hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Kurtuluş ve Kuruluş başlıkları altında İstiklal Savaşı, önemli olaylar, Cumhuriyet’in ilanından başlayarak çeşitli alanlarda gerçekleştirilen reformlar anlatılmaktadır.

Dersin İşlenişi

Konular: Her hafta bir konu işlenecek şekilde tasarlanmış 12 konu mevcuttur. Konu başlıkları; Siyasi Gelişmeler, Türk Hukuk Düzeninde Değişme ve Çağdaş Yeni Yasalar, Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar, 1930 Sonrası Atatürk’ün İktisadi Düşüncesi ve Devletçilik Anlayışı, Çok Partili Yaşama Yeniden Geçiş Dönemi ve Siyasi Olaylar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türkiye Devleti’nin Ana Nitelikleri, Atatürk’ün Ölümü İçeride ve Dışarıda Siyasi, Sosyal Gelişmeler, Atatürk’ten Sonraki Türkiye ve 1980 Sonrası İç ve Dış Gelişmeler olarak sıralanabilir.

Öğrencilerin tamamlaması gereken konu çalışmaları: Öğrenciler, sistemde yer alan konuya ait dökümanların ve dersin başında belirtilen yardımcı kaynakların okunmasından sorumludur. Bunun yanında, sistemde her konuya ait sesli sunum bulunmaktadır. Öğrenciler konulara ait konu sorularını tamamlamakla yükümlüdür. Bir sonraki konunun içeriğinin görüntülenebilmesi için bir önceki konunun sorularının tamamlanması gerekir.

Tartışma panosu: Konuların daha iyi kavranması, öğrencilerin birbirleriyle fikirlerini paylaşmaları ve yorum yeteneklerini geliştirmek amacıyla sistemde yer alan tartışma panosunda tartışılmak üzere 4 konu başlığı belirlenmektedir. Öğrencilerden tartışmaya yapıcı katkısı olacak şekilde nitelikli ve iyi düşünülmüş bir yorum yapması beklenmektedir.

Sınavlar: Öğrenciler, konu sorularını kampüste yapmak zorunda olmamalarına karşın ara sınav ve final sınavı kampüsteki bilgisayar laboratuarlarında gözetmen eşliğinde  yapılmaktadır.